Vooruit kijken naar een toekomst voor onze stad

Doesburg is een kleine mooie stad. Veel groen en speelplekken voor de kinderen, hangplekken voor jongeren. Voorzieningen voor ouderen, gezinnen en starters. Een gezellige binnenstad voor toeristen, maar zeker ook voor onszelf. Met activiteiten en evenementen.

Om dat zo te houden moeten we wel aan de slag. Sommige basisbehoeften lijken vanzelfsprekend. Toch moeten ze benoemd en begroot worden om keuzes te maken tussen oud en nieuw beleid.

Het CDA Doesburg blijft inzetten op:

 • Een bloeiende en diverse stad, met oude en jonge mensen, gezinnen met kinderen;
 • Voldoende woningaanbod in huur en koop, van sociale woningbouw tot
 • luxe appartementen;
 • Zorg zonder wachtlijsten;
 • Voorzieningen als een bibliotheek, een zwembad en ruimhartig armoedebeleid;
 • Werkgelegenheid door het ondersteunen van ondernemers en scholing
 • voor werkzoekenden;
 • Samen met het buitengebied werken aan natuurbehoud en behoud van de
 • landbouw;
 • Een historische binnenstad, die aantrekkelijk is voor toeristen en
 • binnenstadbewoners;
 • Evenementen als kermis en braderie in de binnenstad door spreiding over een
 • groter aantal straten en preventieve veiligheidsmaatregelen;
 • Behoud van de politiepost, de kazerne en ondersteuning van het vrijwillige brandweerkorps;

Maar wil je werkgelegenheid én natuur én een historische binnenstad én parkeergelegenheid én scholen én voorzieningen? En daarbij natuurlijk goed openbaar vervoer en financieel op orde zijn als stad? Dan moeten we een extra inspanning plegen.

Het CDA Doesburg zet ook in op:

 • Het aandragen van betaalbare oplossingen. Door samenwerking in de regio, met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en bewoners kunnen voordelen behaald worden. Zo kan het landelijke initiatief ‘Ontregel de zorg’ benut worden om overbodige administratieve handelingen te beëindigen. Dat levert extra uren in de zorg op. In de volgende hoofdstukken vindt u nog andere voorbeelden over sport en groen;
 • Meer kennis en kundigheid halen waar het voorhanden is. Doesburgers met ideeën vormen samen denktanks. Die kunnen gaan over infrastructuur of bouwen, gezondheidszorg, jongerenwerk, klimaatbeheersing, ouderenzorg, duurzaamheid, tegengaan van eenzaamheid, financiën of toerisme. De gemeente geeft de denktanks alle ruimte. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. Het gemeentebestuur laat de adviezen zichtbaar terugkomen in de beleidsplannen.
 • Voorstellen om de werkgelegenheid te vergroten. Samen met bedrijven en ondernemers starters op de arbeidsmarkt helpen. Er komt een plan om aangepast werk voor mensen met een arbeidsbeperking aan tevbieden. De gemeente biedt zelf ook aangepast werk aan.
 • Er komt een stabiel programma om anderstaligen en nieuwkomers de taal te leren. En nog belangrijker om hen zo kort mogelijk in de uitkering te houden en snel naar werk te begeleiden;

Voor de toekomst zijn duurzaamheid en klimaatmaatregelen van groot belang. We willen onze mooie stad nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA staat voor

 • Het aanpakken van duurzaamheid en klimaatproblemen in goed overleg met de Doesburgers;
 • Het steunen en faciliteren van DoesWatt. Een lokale energie coöperatie wordt actief ondersteund;

Op die manier werken we aan de toekomst van Doesburg. En mooier nog, dat doen we met de mensen die het beste met de stad voor hebben: de Doesburgers zelf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.