16 februari 2024

Art. 41 vragen: overlast en verrommeling door 'Check' deelscooters

Na eerder gestelde vragen in 2021 constateerde het CDA samen met Hart voor Hilversum dat de overlast en verrommeling van deelscooters nog steeds dusdanig is, dat er nodig vragen gesteld moesten worden:

In het coalitie akkoord staat verwoord dat we ook in Hilversum het gebruik van deelvervoer, zoals scooter- of fietsdelen, zien toenemen. Deze vorm van duurzame mobiliteit past bij de landelijke trend dat er (vooral onder jongeren) minder aan autobezit wordt gehecht. Er zijn echter ook nadelen, zoals de verrommeling van de openbare ruimte. Door beleid voor deelmobiliteit te maken, zorgen we voor een goede balans in de stad. Middels Raadsinformatiebrief 2023-107 zijn we op de hoogte gesteld van de in te voeren adere regels deelscooters 2024. Eerder zijn door ons kritische vragen gesteld over de wijze waarop deelscooters in Hilversum het straatbeeld kleuren. Destijds betrof het met name de gifgroene scooters van Go Sharing – inmiddels zien we vooral de paarswitte Deelscooters van CHECK die het straatbeeld ontsieren. Geparkeerde scooters staan her en der door Hilversum dwars op de stoepen geparkeerd en dagelijks blijken er tientallen scooters op de nieuwe Havenweg gestald te worden als een soort opslag / reserve voorraad (zie foto). Naar aanleiding van diverse klachten met betrekking tot overlast en verrommeling, waarbij de klachten over geparkeerde scooters niet structureel opgepakt worden door de aanbieder van deelscooters, hebben CDA Hilversum en Hart voor Hilversum de volgende vragen inzake de mogelijkheid tot verdergaande regulering en handhaving, aanvullend op regels die genoemd worden in bijlage 2 van de nadere regels deelscooters 2024.

1. Ben u bekend met het feit dat CHECK bij melding van overlast standaard antwoord met “uw melding is opgelost”, zonder dat de scooters daadwerkelijk worden verplaatst?

2. Welke afspraken zijn met CHECK gemaakt over handhaving bij het verlenen van de vergunning voor het aanbieden van deelscooters?

3. Hoeveel MOR meldingen met betrekking tot deelscooters zijn er bij u bekend over de afgelopen periode vanaf 2023 tot heden en heeft u een overzicht van welke postcodegebieden dit betreft?

4. In hoeverre leiden MOR meldingen (Melding Openbare Ruimte) tot onmiddellijke handhaving door Gemeentehandhaving en boetes aan CHECK?

5. In hoeverre is er een gebiedswijziging mogelijk waardoor de opeenhoping van scooters op bepaalde plekken in Hilversum voorkomen kan worden?

6. Welke aanvullende maatregelen bent u van plan op korte termijn te nemen ten einde de regulering van deelscooters verder aan te scherpen?

Olaf Streutker (CDA)

Chris Groeneveld (Hart voor Hilversum)

https://www.hilversumsnieuws.nl/politiek/politiek/332970/ergernis-over-paars-witte-deelscooters-her-en-der-door-hilver

Via deze link vindt u de antwoorden van het College van 20 maart j.l.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.