23 januari 2022

CDA vraagt om regulering commerciële aanbieders deelvervoer

Sinds 29 april 2021 is het mogelijk om in Hilversum gebruik te maken van deelscooters die aangeboden worden via GO Sharing. Het CDA stelde eerder vragen over de overlast die inwoners van de deelscooters ervaren. Inmiddels zijn we 8 maanden verder. Het CDA ontvangt nog steeds klachten over de overlast, maar tegelijkertijd zien we ook dat de scooters gebruikt worden. GO Sharing stelt dat de scooter vooral gebruikt wordt ter vervanging van de auto en daarmee bijdraagt aan een schonere leefomgeving. Het CDA krijgt veel signalen dat de scooters vooral gebruikt worden door mensen die anders met de fiets zouden reizen en dat slechts een zeer beperkt aantal gebruikers door de beschikbaarheid van de deelscooters de auto laat staan.

 1. Heeft het college inzicht in hoeverre de deelscooter het autogebruik doet verminderen? Is dat aan de hand van de verkeersstromen of andere data te meten?

Bij de introductie van de deelscooter noemde wethouder Wolthers de komst van de deelscooters ‘een eerste invulling van de mobiliteitsvisie’. Deze visie werd een week eerder door de gemeenteraad aangenomen.

 1. Op welke wijze heeft GO Sharing zich destijds bij de gemeente gemeld met het idee om deelscooters in Hilversum aan te bieden?
 2. Hoe heeft het college hierop gereageerd?
 3. In hoeverre was het college blij met de komst van de deelscooters? Is er onderzocht of dit tegengegaan kon worden?

Inmiddels breidt GO Sharing de dienstverlening uit door ook andere vormen van deelvervoer aan te bieden. In Rotterdam, Eindhoven en Den Bosch zijn naast deelscooters ook deelfietsen te huur.

 1. Is de gemeente Hilversum al benaderd door GO Sharing om ook deelfietsen in Hilversum aan te bieden?
 2. Hoe staat het college tegenover de (mogelijke) aanbieding van deelfietsen in Hilversum door GO Sharing?

Het CDA was destijds niet blij met de introductie van de “gifgroene scooters” in Hilversum. Niet alleen omdat we twijfels hebben bij de stelling dat het autogebruik hierdoor wordt verminderd, ook omdat we dagelijks overlast ervaren van fout geparkeerde scooters. Terecht heeft het bedrijf hiervoor een klachtenlijn, maar uit gesprekken met inwoners maken we ook op dat veel inwoners inmiddels niet meer bellen omdat ze het gevoel hebben bezig te blijven. Zoals een van de mensen die ons benaderden vertelde: ‘Ik kan wel bezig blijven met bellen. Op mijn loopje naar de supermarkt kom ik er soms wel drie tegen waardoor ik van de stoep de straat op moet’.

 1. In de eerste weken na introductie ontving de gemeente al 40 klachten over de scooters. Hoeveel klachten zijn er sindsdien gemeld? Is de gemeente over deze klachten in gesprek met GO Sharing?

Het CDA verwacht dat naast GO Sharing meer aanbieders van deelscooters zich in Hilversum willen vestigen. Zonder regie van de gemeente leidt dat onherroepelijk tot een ratjetoe aan scooters (en mogelijk dus ook fietsen) in de openbare ruimte en neemt de ergernis hierover nog meer toe. Daarom wil het CDA graag dat de gemeente maatregelen neemt die er voor zorgen dat aanbieders zich hier niet zomaar kunnen vestigen. Daarvoor ziet het CDA twee mogelijkheden:

 • het aanbieden van commercieel deelvervoer vergunningplichtig maken, waardoor de aanbieder hiervoor leges moet betalen. Mogelijk kan dit ook door een systeem te ontwerpen waarbij de leges niet eenmalig bij de introductie betaald worden, maar jaarlijks bij het verlengen van de vergunning;
 • Precariobelasting heffen over iedere deelscooter (of deelfiets) die door een commerciële partij wordt aangeboden in Hilversum. De grondslag hiervoor is dat een commerciële partij verdient aan het gebruik van de openbare ruimte.

De opbrengsten uit de leges en de precariobelasting kunnen gebruikt worden voor versterking van de openbare ruimte.

 1. Hoe kijkt het college aan tegen de suggestie om het aanbieden van commercieel deelvervoer vergunningplichtig te maken en hiervoor leges te heffen?
 2. Hoe kijkt het college aan tegen het heffen van precariobelasting en daarmee de aanbieders van commercieel deelvervoer gelijk te behandelen als alle andere commerciële gebruikers van de openbare grond?
 3. Indien het college hier positief tegenover staat, wanneer bent u voornemens hiervoor een voorstel naar de raad te sturen?

Namens de fractie van het CDA,

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.