Veiligheid in de buurt

Veiligheid in de buurt

Veiligheid is een basisvereiste in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken.

Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en met overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de speerpunten van de politie en brandweer op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd belangrijk.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

·    De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig.

·    Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en meewerken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in hun eigen buurt.

·    Mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Het CDA wil de sociale samenhang bevorderen waardoor buurtbewoners gestimuleerd worden om elkaar aan te spreken op (kleine) misstanden.

·    Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en bekend zijn in de buurt.

·    Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en effectief ingrijpen bij overlast en vandalisme.

·    Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rook- en COmelders wordt bevorderd door voorlichting. Het CDA is voorstander van extra controles bij particulier kamerverhuur.

·    Het CDA bepleit een specifieke rampenoefening, en een stelselmatige en goede voorlichting over de rampenbestrijding en de getroffen maatregelen. Een voorwaarde voor adequate bestrijding van criminaliteit is een betrouwbare bevolkingsadministratie. Toezicht en controle op de gemeentelijke basisadministratie moet worden opgeschroefd.

Verder lezen? In ons verkiezingsprogramma hebben we nog meer geschreven over veiligheid.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.