Klimaat, natuur & milieu

Klimaatverandering zadelt Zeeland op met forse uitdagingen. CDA Zeeland staat voor rentmeesterschap: dit betekent dat wij de verplichting hebben om onze leefomgeving een stukje mooier en beter door te geven aan de generaties na ons. Daarvoor is het nodig om de doelen van Parijs te halen (zie ook het volgende hoofdstuk).

De effecten van opwarming van de aarde zijn zichtbaar. Er zijn forse, lange periodes van droogte en de buien worden heftiger. Daarop moeten we ons voorbereiden, via nog beter en vooral ander waterbeheer. De provincie moet samenwerken met het Waterschap Scheldestromen om na te denken over wat een hogere zeespiegel betekent voor Zeeland. De Klimaatadaptatiestrategie Zeeland is daarvoor leidend: bouwen waar het kan, zeeweringen op orde en vooral buitendijks versterken. Ideeën met dijken en eilanden voor de kust moeten worden uitgewerkt. Dit biedt op meerdere fronten kansen.

De oplossingen verschillen per regio en sector. Zo is er in het oosten van de provincie zoet water uit het Volkerak Zoommeer, terwijl in het zuiden de grensoverschrijdende waterafvoer belangrijk is. Daarover is structureel overleg met Vlaanderen noodzakelijk. In andere gebieden moet de zelfvoorziening verder worden uitgebouwd; dit betekent het vasthouden of actief bergen van zoetwater in periodes met veel neerslag. De provincie en het waterschap kijken naar mogelijkheden om dit in de praktijk uit te breiden. Het benutten van schoon regenwater kan namelijk veel kosten besparen bij waterzuivering en zorgt voor een hoger zuiveringsrendement. Nieuwe manieren om de zoetwatervoorziening op peil te houden, essentieel voor de landbouw in Zeeland, verdienen verder onderzoek en financiering.

Een gezonde waterkwaliteit is van levensbelang.

Bescherming van de natuur

Het milieu moeten we beschermen, waarbij organisaties als de RUD en DCMR van groot belang zijn. Daar moet in geïnvesteerd worden, zodat het een slagvaardige en klantvriendelijke organisatie is, passend bij de schaal van Zeeland. Ook de natuur moet beschermd worden, bijvoorbeeld door de kwaliteit van zout water op peil te houden. Een gezonde waterkwaliteit in alle Deltawateren is van levensbelang. Daarnaast moet de provincie werken aan natuurinclusieve bescherming tegen zeespiegelstijging. Dit draagt bij aan natuurherstel en aan de waterveiligheid. De Westerschelde is een bijzonder aandachtspunt. Zwerfvuil moet worden tegengaan, waarvoor reeds het projecten als Schone Schelde en het groene strand worden ondersteund.

Daarnaast moeten schadelijke stoffen als PFAS nauwlettend in de gaten worden gehouden. De impact van nieuwe onderzoeken is enorm en maakt duidelijk dat elke lozing moet stoppen. De provincie moet het Rijk hierop voortdurend scherp houden en waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen. CDA Zeeland wil dat het Rijk met Vlaanderen een ‘Schone Schelde Verdrag’ afsluit, dat normen stelt over het terugdringen van de vervuiling van de Westerschelde.

Tenslotte wil CDA Zeeland de Zeeuwse natuur en het landschap beschermen. Natuur heeft intrinsieke waarde en is belangrijk voor inwoners en toeristen. Betere natuurgebieden zijn noodzakelijk vanwege de veranderende klimaatomstandigheden en om de biodiversiteit op peil te houden. De aanleg van bos draagt bij aan het vastleggen van CO2 en zorgt voor verkoeling in de zomer. CDA Zeeland wil dan ook dat de provincie vormgeeft aan de Zeeuwse bosvisie. Betere natuurgebieden moeten wel hand in hand gaan met betere landbouwgrond.

Investeren in natuur moet gepaard gaan met goed faunabeheer. De Faunabeheereenheid speelt daarin in een belangrijke rol en moet goed uitgerust zijn (menskracht en middelen). Daarnaast moet de faunaschade aan gewassen op een eenvoudige en adequate manier vergoed worden.

Kustbescherming

Op dezelfde manier willen we onze kust beschermen. Bebouwing langs de kustlijn en in natuurgebieden moet beperkt blijven, zoals ook gesteld in de Zeeuwse Kustvisie. In navolging van deze visie en de Gebiedsvisie Veerse Meer, is ook een visie op de Deltawateren nodig. De veiligheid van de kustlijn staat op de eerste plaats in het beleid van het waterschap, dat hier verantwoordelijk voor is. CDA Zeeland is geen voorstander van het verder verdiepen van de Westerschelde, maar staat wel positief tegenover visserijmogelijkheden.

CDA Zeeland maakt zich sterk voor het realiserenvan Geopark Schelde Delta. Het behalen van het Unesco-kenmerk opent deuren naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek. Deze extra profilering en de ervaringen uit het verleden wil het CDA benutten om landelijk als pilot Living Lab Klimaatadaptatie een voortrekkersrol te vervullen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.