Openbaar bestuur en financiën

Het is de taak van iedere volksvertegenwoordiger en bestuurder om dicht bij de Zeeuwen te staan. CDA Zeeland wil alles met en voor de Zeeuwen doen. Steun is niet altijd vanzelfsprekend. Versnippering in de politiek, meer ingewikkelde besluitvorming en grotere belangen maken het lastig. Het is makkelijker om kritiek te leveren en sociale media maken reageren eenvoudig.

Daarom wil CDA Zeeland een transparante provincie. Zeeuwse overheden moeten goed samenwerken om inwoners zo goed mogelijk tot hulp te zijn. De inzet moet zijn om de ervaren kloof tussen de groep die een sterke financiële en sociale positie heeft en profiteert van de maatschappelijke ontwikkelingen, en de groep die kwetsbaar is en achterblijft door alle ontwikkelingen in de wereld, te verkleinen. De onvrede van deze laatste groep groeit steeds meer, terwijl de eerste groep niet begrijpt waar deze onvrede op gebaseerd is. Die tweedeling moet op alle mogelijke manieren worden tegengegaan, omdat een samenleving alleen kan functioneren als alle inwoners betrokken zijn bij die lekkersamenleving. Sociale cohesie is voor CDA Zeeland van groot belang in onze provincie. Juist in een dunbevolkte provincie als Zeeland hebben we elkaar nodig en mag niemand achterblijven.

CDA Zeeland vindt het een verantwoordelijkheid van de politiek en overheid als geheel om hieraan te werken. Allereerst door verder te gaan met de open houding die we als CDA hebben. We brengen veel werkbezoeken, reageren op en via sociale media en zoeken de Zeeuwen op. Maar er kan meer; daarom doet CDA Zeeland enkele concrete voorstellen.

Er komt wat ons betreft een jaarlijkse dag van de Zeeuwse democratie. Een dag waarop we gezamenlijk naar ‘buiten’ gaan en een inspiratiesessie over democratie plaatsvindt. Met ook een spreekuur, waar alle Zeeuwen hun probleem kunnen neerleggen en diezelfde dag een antwoord krijgen.

Het uitdaagrecht wordt ingevoerd. Hiermee krijgen Zeeuwen en Zeeuwse ondernemers de ruimte om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving: zij nemen de uitvoering van een taak van de provincie over wanneer zij denken deze taak beter, met meer maatschappelijk draagvlak en/of goedkoper te kunnen uitvoeren.

CDA Zeeland wil dat beleid wat wordt vastgesteld standaard van een uitvoeringstoets wordt voorzien. Alleen als die positief uitpakt, kan beleid worden vastgesteld. Daarnaast willen we dat op de dag van democratie een ‘verdwijnbus’ voor overbodige regelgeving wordt neergezet. Alle ideeën hierin worden in een eerstvolgende Statenvergadering besproken en waar mogelijk direct uitgevoerd.

De provincie moet heel actief zijn op alle sociale media. Verhalen en berichten delen, de interactie zoeken en daarmee een groot bereik organiseren. Het nieuwe, in 2021 vastgestelde, communicatiebeleid wordt voortgezet. Het blad InZeeland is een goede toevoeging om achtergrondverhalen over het werk van de provincie te verspreiden.

CDA Zeeland is tegen gemeentelijke herindeling, behalve als gemeenten het zelf willen. Samenwerking tussen gemeenten, wellicht zelfs ambtelijke fusies om kwaliteit te waarborgen, is nodig. Dit moet echter niet leiden tot nieuwe beslisstructuren. Ook de relatie met naburige overheden, zowel in België als in Nederland, moet goed zijn. Hierbij hoort een goede lobbyorganisatie om de belangen van Zeeland buiten de provinciegrenzen te vertegenwoordigen. Daarnaast is er goede, onafhankelijke regionale journalistiek nodig om het openbaar bestuur kritisch te kunnen volgen. Het is daarom belangrijk dat Omroep Zeeland samenwerkt met regionale Zeeuwse omroepen. Waar mogelijk en toegestaan kan de provincie dit ondersteunen. Wel is CDA Zeeland terughoudend wat betreft de (incidentele) inzet van provinciale middelen voor de regionale journalistiek, maar indien dit nodig mocht zijn, blijft de provincie te allen tijde afzijdig van de inhoud van de berichtgeving. Sterke en onafhankelijke regionale nieuwsberichtgeving zorgt ervoor dat inwoners betrokken zijn bij het openbaar bestuur en bij hun leefomgeving.

Ook is het zeer belangrijk dat mensen die actief zijn in het openbaar bestuur hun werk veilig en integer kunnen doen. Bedreigingen vanuit de onderwereld en ondermijning vormen ook voor Zeeland een groot aandachtspunt. Om dit tegen te gaan is het essentieel om zicht te hebben op wat er in de buitengebieden gebeurt, bijvoorbeeld in leegstaande gebouwen maar ook in de havens. Het Programma Veilige Zeehavens is een goed voorbeeld van een initiatief dat criminaliteit en ondermijning in de mainport North Sea Port wil voorkomen. CDA Zeeland wil dat de provincie deze initiatieven ondersteunt.

Financieel is de provincie Zeeland in controle. Daarom worden belastingen niet verhoogd. De komende jaren zal met invoeren van rekeningrijden een nieuw belastingstelsel noodzakelijk zijn. De belangrijkste voorwaarde voor CDA Zeeland is dat de belastingdruk niet stijgt. Middelen die via dividenden beschikbaar komen (bijvoorbeeld Evides en PZEM), moeten worden ingezet voor structurele zaken en ten goede komen aan de Zeeuwen.

Speerpunten:

  1. CDA Zeeland wil een jaarlijkse dag van de Zeeuwse democratie, met een spreekuur voor problemen en een ‘verdwijnbus’ voor overbodige regelgeving.
  2. CDA Zeeland wil jongeren nog meer betrekken bij de Zeeuwse politiek via JouwZeeland en evenementen als het Zeeuws jongerenparlement
  3. De overheid moet meer duidelijkheid aan inwoners geven over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende overheidslagen, zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun problemen.
  4. CDA Zeeland wil dat het Uitdaagrecht wordt ingevoerd.
  5. CDA Zeeland is tegen gemeentelijke herindeling, maar vindt goede samenwerking tussen Zeeuwse overheden wel zeer belangrijk. CDA Zeeland wil daarom een pilot waarin een regio binnen Zeeland de ambtelijke capaciteit bundelt. Vanuit een kwalitatief sterker apparaat kunnen zo verschillende gemeenten bediend worden.
  6. CDA Zeeland investeert in een goede relatie met naburige regio’s, zowel binnen als buiten Nederland.
  7. CDA Zeeland staat voor goede en onafhankelijke regionale journalistiek.
  8. CDA Zeeland wil een harde aanpak criminaliteit en ondermijning en daar ook als provincie in investeren, samen met gemeenten.
  9. CDA Zeeland wil geen belastingverhoging en bij een nieuw belastingstelsel geen hogere belastingdruk.
  10. CDA Zeeland wil dat de provincie de Zeeuwse Norm Weerbare Overheid actief uitvoert.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.