Onderwijs

Het CDA ziet een goede onderwijsinfrastructuur als een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkingskracht van de provincie als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. Het in stand houden van een toereikend en kwalitatief stelsel van onderwijsvoorzieningen vormt in een krimpregio echter een bijzondere uitdaging. Om deze infrastructuur te behouden en zo nodig te versterken zal geïnvesteerd moeten worden in kwaliteit, innovatie en bereikbaarheid. Juist hoger onderwijs trekt jonge mensen van over heel de wereld naar Zeeland, en draagt zo bij aan innovatie en leefbaarheid.

 

Het onderwijs in Zeeland is van een hoog niveau: van basis- tot universitair onderwijs zijn er goede voorzieningen. Zo kent Zeeland excellente middelbare scholen, de beste HBO-instelling (HZ University of Applied Sciences) en het beste University College (University College Roosevelt) van Nederland. Mooie aanvullingen op het huidige onderwijsaanbod zouden volgens het CDA Masteropleidingen en/of een tweede University College zijn. Investeringen in kennis zijn investeringen in de regionale ontwikkeling. Economisch, maar ook maatschappelijk. De provincie moet zich daarom actief inzetten om meer kennisinstituten en wetenschappelijke instellingen naar Zeeland te trekken. 

 

Onderwijsinstellingen met krimpende leerlingen-/studentenaantallen worden geconfronteerd met afnemende baten en toenemende kosten met als resultaat dat ze maar zeer beperkt zelf kunnen investeren in de benodigde ontwikkelingen. De laatste vier jaar kent Zeeland de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) die als facilitator diverse vernieuwingsprocessen binnen Zeeland in gang heeft gezet. De termijn van de OAZ loopt echter na 2015 af, daarna zal Zeeland het weer zelf moeten doen.

 

Het CDA wil dat Zeeland de nationale proeftuin wordt voor nieuwe, innovatieve manieren van leren. Verder dient de provincie het initiatief te nemen tot het opzetten van een regionaal investeringsfonds onderwijskwaliteit van waaruit innovaties in kwaliteit en aanbod van onderwijs kunnen worden gestimuleerd en gefinancierd. Dit fonds moet gevuld worden vanuit het regionale bedrijfsleven, overheden en middels projectmatige geldstromen, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie. De regie op dit fonds kan worden gevoerd door het 3O-overleg (Overheid, Ondernemers en Onderwijs). Zeeland wordt wat het CDA betreft dé onderwijsprovincie van Nederland!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.