Milieu, energie en klimaat

Zeeland is dé plek voor duurzame ontwikkelingen en daarmee voor een duurzame samenleving. Zo biedt het water allerlei innovatieve mogelijkheden om duurzame energie te produceren. Het CDA wil hierop inzetten, in het bijzonder als er ook exportkansen zijn zoals bij het huidige proefproject (met laagvervalenergie) voor getijdenenergie in de Grevelingen. 

Als provincie met de meeste zonuren is Zeeland ook geschikt voor zonne-energie. Steeds meer Zeeuwen nemen zonnepanelen. Aangezien de samenleving dit al voldoende oppakt, kan de rol van de provincie beperkt blijven. De provincie voert met rijksmiddelen wel de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ uit. Deze regeling is tussen 2012-2014 een groot succes geweest en het CDA wil dat de provincie deze regeling voortzet.

Zeeland is de vierde provincie van Nederland qua aantal windmolens en in windenergieproductie. Tot 2020 is afgesproken om minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. Het CDA wil dat de provincie zich aan deze afspraak houdt, maar vindt dat de bouw van windmolens op land wel moet worden beperkt tot de locaties zoals aangewezen in het Omgevingsplan. 

Het Rijk heeft Plan Borssele , op minimaal 22 kilometer (12 mijl) voor de kust van Walcheren, aangewezen als gebied waar twee windmolenparken mogen komen. Een zestal Zeeuwse partijen trekt samen het Zeeuws Offshore Wind Project en wil toestemming van het Rijk verkrijgen om Windpark Zeeland op 22 kilometer uit de  kust te realiseren. Naast meer duurzame energieopwekking zou dit een goede impuls zijn voor de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Het CDA wil dat de provincie dit project ondersteunt. Binnen de twaalfmijlszone van de Zeeuwse kust vindt het CDA dat er – onder meer ter bescherming van het toerisme – geen windmolenparken gebouwd moeten worden. 

Voor het CDA zijn maatschappelijk initiatief – het initiatief van onderop, door en voor burgers – en draagvlak voor het energiebeleid van groot belang. Daarom wil het CDA dat lokale energiecoöperaties gebruik kunnen maken van goedkopere financiering door middel van een revolverend fonds. Daarnaast moet de provincie onderzoeken hoe zij bepaalde risico’s van lokale energiecoöperaties die ervoor zorgen dat zij niet verder komen, af kan dekken. Het gaat dan om risico’s zoals het maken van kosten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning of locatiestudie, terwijl er nog geen definitieve subsidiebeschikking van het Rijk verkregen is. Om het draagvlak voor energieprojecten in de provincie te vergroten, wil het CDA daarnaast dat in de vergunningen wordt opgenomen dat een bepaald percentage van het project door lokale energiecoöperaties wordt ingevuld. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het principe om elke vierde windturbine die in Zeeland wordt geplaatst, beschikbaar te stellen aan een (lokale) windcoöperatie.


Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven, woningcorporaties en particulieren om op een economisch rendabele manier energie te besparen. Dit levert bovendien veel werk op voor onder meer de bouwsector. Bovendien kunnen door de bouwsector duurzame Zeeuwse producten (bijvoorbeeld uit vlas) gebruikt worden. Het CDA wil energiebesparing een prominente plaats geven in het provinciale energie- en klimaatbeleid.

Daarnaast wil het CDA dat bij nieuwbouwprojecten waar de provincie bij betrokken is ingezet wordt op energieneutraal bouwen.

In elk geval voor de komende decennia is fossiele energie nog broodnodig. Voor het CDA zijn er daarbij geen taboes, zoals het gebruik van meer kernenergie. Zeker niet als het de concurrentiepositie van (de industrie in) Zeeland kan versterken.

Het CDA betreurt het dat het plan om de kolencentrale Borsele om te bouwen tot een biomassacentrale door het Rijk niet is omarmd. Door de afspraken in het Energieakkoord dreigt de kolencentrale per 1-1-2016 te moeten sluiten. Het CDA maakt zich zorgen om de economische en werkgelegenheidseffecten hiervan en wil dat de provincie zich – samen met Delta – hard maakt voor op zijn minst compensatie.  

 

In Nederland en de Europese Unie geldt strenge milieuwetgeving. Met als doel een gelijk speelveld voor onze bedrijven, wil het CDA dat bij vergunningverlening de provincie niet strenger is dan Nederlandse en Europese wetgeving voorschrijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.