Zorg

Elke Zeeuw heeft zorg nodig. Zeeland is een uitgestrekte provincie met een relatief kleine bevolking. Het is daardoor een uitdaging om de zorg voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Dit is wel nodig om het platteland leefbaar te houden voor alle inwoners.

CDA Zeeland vindt een goed aanbod van basiszorg zoals een huisarts en tandarts belangrijk. In samenwerking met het Rijk zijn stapjes gezet om huisartsopleidingsplaatsen in Zeeland te hebben. Hetzelfde wordt gepoogd met tandartsen. Op die manier kunnen jonge, beginnende artsen hun plek in Zeeland vinden. Hiervoor heeft CDA Zeeland de afgelopen jaren ook haar connectie met bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie ingezet.

Zorg wordt vaak niet gezien als een provinciale aangelegenheid, maar de provincie kan wel degelijk een rol oppakken.

Zeeuwse zorginstellingen moeten zoveel mogelijk zelfstandig blijven. Door samenwerking met organisaties uit andere provincies kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden. Wel moet men waken voor monopolistisch gedrag van grotere Zeeuwse zorginstellingen wanneer er bijvoorbeeld fusies plaatsvinden. De zorg is volgens de wet een vrije markt, maar in de praktijk niet. Er zijn verschillende regels en de overheid moet daarop toezien. Ook moet de provincie gemeenten ondersteunen waar dat kan als het gaat om het groeiende aantal zorgtaken van gemeenten, zoals de jeugdzorg.

Samenwerking tussen Zeeuwse zorgaanbieders is noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen en de zorgkosten beheersbaar te houden, en zal altijd nodig blijven om de zorg bereikbaar te houden in alle delen van de provincie. De Provincie Zeeland moet samenwerkingsverbanden binnen de zorgsector, zoals Viazorg, dan ook stimuleren en waar nodig faciliteren. Dit vraagt om een actieve houding als provincie. Zorg wordt vaak niet gezien als een provinciale aangelegenheid, maar de provincie kan wel degelijk een rol oppakken.

Het personeelstekort is een groeiend probleem. Het onderwijs moet inspelen op de vraag naar zorgpersoneel en de provincie moet dit ondersteunen. De provincie heeft beperkte bevoegdheden op het gebied van zorg, maar kan ondersteuning bieden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC). Dit betekent dat de provincie investeert in het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen die de zorg effectief en nabij houden. Daarnaast is het belangrijk om met organisaties in de bouw en in de zorg afspraken te maken om in de komende jaren 5.000 woningen voor ouderen met bijbehorende zorginfrastructuur te realiseren.

De Provincie Zeeland moet (burger)initiatieven die participatie bevorderen faciliteren en coördineren.

Ook van Zeeuwen zelf zal meer worden verwacht: mensen met ouders in verzorgingshuizen of met oudere buren, zullen meer verantwoordelijkheid moeten nemen omdat de zorg niet alles aankan. De Provincie Zeeland moet daarom ook (burger)initiatieven die participatie bevorderen faciliteren en coördineren. Dit is echter niet genoeg als de zorgvraag blijft groeien op de huidige manier. Daarom moeten we inzetten op het verbeteren van de volksgezondheid via preventie, zodat de zorgvraag minder toeneemt (zie ook het hoofdstuk over cultuur en sport). Er moet daarom een Zeeuws Preventiefonds komen, waarbij gemeenten niet meer apart optreden maar de provincie dit coördineert. Ook het aanpakken van eenzaamheid is hierbij essentieel.

Daarnaast is het belangrijk om de zorg op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen. De provincie moet innovatie en robotisering binnen de zorg verder stimuleren. Impuls Zeeland kan daarin een rol spelen. Het zorgaanbod kan daarmee effectiever worden, maar sterke regionale samenwerking en een actieve rol voor de provincie zijn hierbij nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.