Vitaal platteland

Het provinciale beleid voor het Zeeuwse platteland is tot op heden eigenlijk nog nooit goed beschreven. Het CDA hecht er sterk aan dat dit in de periode 2015-2019 alsnog gaat gebeuren. Het landelijk gebied verandert immers in hoog tempo. Dat geldt voor het gebruik: naast de landbouw legt de vrijetijdseconomie een steeds grotere claim op de ruimte. Dat geldt voor de bevolking: er is sprake van een geleidelijke bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. En het geldt ook voor de landbouw zelf als grootste ruimtegebruiker in het landelijk gebied. Kernbegrippen zijn intensivering, schaalvergroting en de specialisatie naast een betekenisvolle verbreding van het agrarisch bedrijf.

Het platteland wordt steeds meer een veelzijdige, multifunctionele ruimte waar naast werken en wonen ook de recreatie volop wordt gestimuleerd. Veel mensen genieten als toerist of recreant van het platteland. Het platteland heeft veel te bieden, de unieke verscheidenheid moet kunnen worden ontdekt en beleefd. De natuur en het landschap van Zeeland vormen een aantrekkelijke omgeving om te verblijven, recreëren, wandelen, fietsen en genieten van de rust en de ruimte. De provincie heeft de taak om de natuurwaarden te beschermen en te beheren en om nieuwe natuur te ontwikkelen als onderdeel van het robuuste natuurnetwerk.

Het versterken van de economische vitaliteit en duurzaamheid en het veelzijdige karakter van het platteland is essentieel. Tegelijkertijd doen zich op Rijks- en Europees niveau ontwikkelingen voor die van invloed zijn op het Zeeuwse platteland en de wettelijk vastgelegde regierol van de provincie op het platteland (voorbeeld: PAS). Voor de plattelandsontwikkeling in de periode 2014-2020 hecht het CDA eraan dat het subsidiebeleid voor de plattelandsontwikkeling wordt ontwikkeld langs de volgende sporen:

 

Bevorderen van kennisoverdracht en innovatie in de landbouw;Verbeteren van het concurrentievermogen van de landbouw;Bevorderen van de organisatie van de voedselketen;Behoud en het verbeteren van ecosystemen;Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen;Ontwikkelen van het platteland.

De schaalvergroting in de landbouw heeft tot gevolg dat verscheidene boerderijen leeg komen te staan. Een nieuwe bestemming wordt niet altijd gevonden waardoor ontsiering van het landelijk gebied kan ontstaan. Dit kan ook het woongenot van mensen die in de omgeving van deze leegstaande gebouwen wonen aantasten. Leegstand beperkt zich niet tot boerderijen, winkelpanden en woningen. In de dorpen en steden komen veel kerkgebouwen leeg. Ook daar wordt vaak geen andere bestemming voor gevonden. Het CDA is van mening dat er in het beleidsprogramma Vitaal platteland aandacht aan deze problematiek moet worden besteed. Het CDA wil dat de provincie kijkt of Europese middelen kunnen worden ingezet om een invulling aan deze lege panden te geven.

 

Tegelijkertijd vinden we dat initiatieven van mensen zelf om leegstand te voorkomen of op te lossen volop ruimte moeten krijgen. Overheden moeten daarbij geen sta-in-de-weg zijn, maar zich dienstbaar opstellen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.