Onderwijs en arbeidsmarkt

Onderwijs is essentieel voor de toekomst van onze provincie. Daarmee krijgen jongeren kansen, blijft de samenleving leefbaar, kunnen vacatures worden ingevuld en bloeit de economie. Goed onderwijs moet in heel Zeeland toegankelijk zijn voor alle inwoners.

De provincie heeft volgens CDA Zeeland een ondersteunende rol richting het primair- en voortgezet onderwijs. Met projecten kan samenwerking worden bevorderd. Via Campus Zeeland is de afgelopen jaren, samen met onder andere Scalda (mbo), de Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt geïnvesteerd in het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs. Het Joint Research Center is gerealiseerd en moet nu zijn nut en waarde gaan bewijzen. Een volgende stap is het Delta Kenniscentrum. Op de Zeeuwse thema’s water, energie en voedsel worden nieuwe onderzoeks- en onderwijsprogramma’s opgezet. De provincie dient te zorgen voor evenwichtige investeringen in de drie programma’s.

Via het mbo kan Groen Onderwijs aangeboden worden en middels allerlei maatregelen wordt er geprobeerd om meer jongeren naar de Techniek te krijgen. Daarnaast is het Hospitality Pact opgezet. Door nog meer samenwerking met het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld ook zij-instroom bijdragen aan een oplossing voor het tekort in bepaalde sectoren.

De vraag naar arbeidskrachten is groot. CDA Zeeland ziet dit vraagstuk als een nieuwe maatschappelijke opgave (nu nog het aanvalsplan arbeidsmarkt), waarin overheden samenwerken met onderwijs en bedrijfsleven. Dit begint door samen met gemeenten meer Zeeuwen aan werk te helpen. CDA Zeeland wil graag meer van de succesvolle projecten om 50-plussers aan het werk te houden en te helpen. Ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt moet er een mogelijkheid zijn om zinvol bij te dragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld in de Zeeuwse natuur. Door het afschaffen van de sociale werkvoorziening staan veel mensen onterecht aan de zijlijn. Overheden en bedrijven moeten solidair zijn met deze mensen en hen kansen geven, met speciale aandacht voor kwetsbare leerlingen. Ook immigranten en statushouders moeten de kans krijgen op scholing en een arbeidsplaats in sectoren waar een tekort is aan personeel, waaronder techniek, horeca of zorg. Daarom moeten we investeren in de basisvaardigheden van (nieuwe) Zeeuwen, met name op het gebied van lezen, schrijven en technologie.

Daarnaast moet de vijver met potentiële werknemers worden vergroot. De positionering en merkstrategie van Zeeland is gezamenlijk opgesteld en moet nu met vereende krachten worden ingezet om meer mensen voor Zeeuwse vacatures te werven. Uit Nederland, maar ook uit bepaalde Europese regio’s. Dit kan alleen met alle partijen samen. De steun aan organisaties als Rootzz en de Zeeuwse Connectie wordt voortgezet.

Het CDA Zeeland pleit voor een structurele samenwerking tussen bedrijven en de overheid om mensen te verleiden en begeleiden naar Zeeland. Waar mogelijk onder de vleugels van Impuls Zeeland, als nu al een succesvolle (uitvoerings)organisatie.

In de maatschappij en binnen het CDA wordt er verschillend over het excuses voor het slavernijverleden gedacht. Inmiddels heeft de regering excuses gemaakt voor het handelen van de Nederlandse Staat. Het CDA Zeeland wil investeren in kennisontwikkeling, een kennisinstituut en meewerken aan een nationale herdenking.

De communicatie van de provincie moet respectvol zijn naar elke Zeeuw. In Zeeland mag iedereen zijn zoals men is. Met "moeten" en "dwang" komen we nergens.

Speerpunten:

  1. CDA Zeeland wil het Delta Kenniscentrum op de drie pijlers energie, water en voedsel ontwikkelen en daarvoor middelen vrijmaken.
  2. CDA Zeeland steunt het expatcentrum als belangrijke sleutel voor het aantrekken, huisvesten en verwelkomen van werknemers van buiten Zeeland. Ook immigranten en statushouders moeten de kans krijgen op scholing en een arbeidsplaats in sectoren waar een tekort is aan personeel, waaronder techniek, horeca of zorg.
  3. CDA Zeeland pleit voor een structurele samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en de overheid om mensen te verleiden en begeleiden naar Zeeland.
  4. CDA Zeeland wil organisaties als Rootzz en Zeeuwse connectie blijven ondersteunen
  5. CDA Zeeland wil inzetten op duurzame innovatie, omdat automatisering en robotisering kunnen bijdragen aan het bestrijden van het personeelstekort.
  6. CDA Zeeland wil het aanvalsplan arbeidsmarkt omzetten naar een maatschappelijke opgave, zodat vraag naar en aanbod van arbeid op elkaar worden afgestemd.
  7. CDA Zeeland wil samenwerken met gemeenten om werkloze Zeeuwen aan het werk te helpen en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zinvol bij te laten dragen aan de maatschappij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.