03 augustus 2017

Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen

Tijdens de laatste raadsvergadering van het politiek seizoen 2016 – 2017 stonden de Algemene Beschouwingen op de agenda. De behandeling van de laatste perspectief-nota van deze raadsperiode gaf ons de mogelijkheid om duidelijk te maken waar we als CDA-fractie voor staan. En wat zijn de verschillen met de andere politieke fracties? Hoe willen die verschillende partijen ons schaarse, gemeenschapsgeld inzetten en welke keuzes maakt iedere partij daarin? Met andere woorden: welke thema’s vindt een partij belangrijk genoeg om budget voor te reserveren en welke niet?

Het CDA staat al jaren voor een huishoudboekje wat op orde is, waarbij de reserves in balans zijn met de risico’s. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren enkele positieve jaarresultaten kunnen vaststellen en hebben we daarmee de algemene reserves kunnen aanvullen. Dat was ook hard nodig en het college roept ons terecht op om de komende jaren ‘sober om te gaan met al te grote plannen die structurele, financiële gevolgen hebben’. De te verwachten kosten voor het oprichten van meerdere Integrale Kind Centra, de invoering van de omgevingswet en het afschaffen van de precariobelasting zullen de komende jaren merkbaar op de begroting gaan drukken.

Dit zal wat ons betreft echter niet ten koste gaan van de eerder vastgestelde top-prioriteiten op het gebied van het Sociaal Domein en het onderhoudsniveau van de Openbare Ruimte (zeg maar: onze directe leefomgeving). Als er aanvullend budget noodzakelijk is om het groenonderhoud op het gewenste niveau te houden, geeft de CDA-fractie daar graag toestemming voor. Wij willen echter niet alleen behouden wat er is, maar steunen ook initiatieven om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Daarom dienen wij een motie[1] in om meer ’vergroening van onze gemeente’ te bereiken, bijvoorbeeld door het stimuleren van bloeiende bermen en bijenlinten. We roepen het college op om, in een participatief traject met direct betrokkenen, met een plan van aanpak te komen hoe dit gerealiseerd zal gaan worden.

Tijdens de behandeling op 29 mei over het wel of niet sluiten van de Alkeburcht heeft mijn fractie, samen met PRO en VVD, een initiatiefvoorstel ‘Cultuur’ ingediend. Wij geven daarin het college de opdracht met doelen en resultaten op het gebied van kunst en cultuur te komen. Nu wordt door diezelfde drie fracties het bijbehorende financiële deel als amendement[2] ingebracht op de perspectief-nota.
Het CDA steunt de motie om de Alkeburcht een jaar langer open te houden niet. Het openhouden kost onze gemeente (en daarmee alle inwoners) iedere dag geld. Dat komt doordat de Alkeburcht al een langere periode niet rendabel draait en dus een negatieve exploitatie heeft. Iets waar de gemeente al jaren het verschil voor bijlegt. Daar komt nu een noodzakelijke investeringen voor onderhoud bij, waardoor deze regeling voor de CDA-fractie onhoudbaar is geworden. Hoe belangrijk deze locatie ook is voor Roelofarendsveen, dit valt in onze andere kernen niet meer uit te leggen. We nemen het besluit in de overtuiging dat er binnen onze gemeente voldoende locaties zijn waar de huidige gebruikers een plek zullen vinden. Dat vraagt een inspanning van de gemeente, waarbij flexibiliteit van de huidige gebruikers een voorwaarde tot succes is. Volgens de CDA-fractie zal geen van de huidige gebruikers op straat hoeven komen te staan. Moet gezegd worden dat het geen lichtzinnig besluit was, maar we vertrouwen erop dat de direct betrokkenen tot een werkbare oplossing komen. De positieve energie van de afgelopen periode gaat daarbij zeker helpen!

Onze leefomgeving wordt, hoe je er ook naar kijkt, sterk beïnvloed door de luchthaven Schiphol. In positieve zin geeft het economische activiteiten, in negatieve zin geeft het geluidsoverlast en heeft het gevolgen voor onze gezondheid. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de start- en landingsprocedures en de gevolgen daarvan zijn in onze gemeente niet onopgemerkt gebleven. De expansiedrift van Schiphol blijft onverminderd groot en, in combinatie met de A4/A44 en de HSL, geeft dat blijvende gevolgen hebben voor onze directe leefomgeving. De CDA fractie heeft het amendement[3] voorbereid om structureel budget in de begroting op te nemen om metingen uit te voeren. Hierdoor kunnen de gevolgen van alle ontwikkelingen verzameld worden en op basis van deze feiten kan het gesprek beter gevoerd worden. Zonder metingen wordt onze gemeente op basis van modellen beoordeeld. Die modellen beperken zich tot vliegverkeer óf autoverkeer óf HSL óf houtkachels óf andere bronnen. Door daadwerkelijk te meten wordt het cumulatieve effect van al deze bronnen meegenomen en geeft het een beter beeld.

Tot zover de behandelde onderwerpen in de zomer van 2017. Als u meer wilt weten over de standpunten van het CDA Kaag en Braassem kunt u onze site[4] bezoeken, of één van de fractieleden aanspreken.

 

Karin van der Kaaden
Marcel Doze
Thijs Mooren
Cees de Lange 

 

[1] motie Vergroening : http://www.kaagenbraassem.nl/document.php?m=15&fileid=115102&f=f389ade076827d9c0bee581f8ce35d93&attachment=0&c=37444

[2] amendement Cultuur:
http://www.kaagenbraassem.nl/document.php?m=15&fileid=115099&f=950573735b6677227a3dacb504142bab&attachment=0&c=36865

[3] amendement Schiphol:
http://www.kaagenbraassem.nl/document.php?m=15&fileid=115093&f=88577fa4077eefac0627b4c60276795d&attachment=0&c=36865

[4] CDA website:
https://www.cda.nl/zuid-holland/kaag-en-braassem/

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.