betoog behandeling bestemmingsplannen Geest- en Floraweg en Drechthoek II

Betoog bestemmingsplan plan Flora- en Geestweg

Vz. Allereerst wil ik graag iedereen bedanken voor alle inspanningen die zijn gedaan dit bestemmingsplan op te stellen. Met name de 27 indieners van zienswijzen die zonder uitzondering hebben aangegeven, hoe zij dit plan ervaren, uit betrokkenheid maar ook uit eigen belang. Dat is goed, je moet de kansen die er zijn wel pakken. Het betekent ook dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden omdat wel vast gehouden moet worden aan de Nota van Uitgangspunten, zoals 2 jaar geleden door de raad is vastgesteld. Het is goed dat er nu, na het afkeuren van de provincie in 2007 en de bezwaar procedure bij de Raad van State, een nieuw bestemmingsplan ligt. Een belangrijke stap voor het gebied, voor ondernemers en bewoners die nu eindelijk duidelijkheid krijgen. Vooral de tuinbouwsector heeft de afgelopen jaren teveel met onzekerheid te kampen gehad wat betreft de bestemmingen. Wat mocht nu wel en wat niet. Er waren zelfs geluiden dat de agrarische bestemming er af was, ook al is dat nooit het geval geweest, maar geruchten worden soms tot waarheid verheven en dan is het niet zo gek dat twijfels toeslaan. Dat is slecht voor de ondernemers en slecht voor de tuinbouwsector. Het bestemmingsplan Flora-Geestweg kent een lange geschiedenis. Het gebied is van oorsprong een tuinbouwgebied waar veel ondernemers en inwoners hard hebben gewerkt voor een goede toekomst en inkomen. Dat is de laatste jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Vanwege de crisis maar ook door onduidelijkheid over de toekomst van het gebied. Er is zelfs even sprake geweest om het bij Braassemerland te betrekken. We kunnen nu wel vaststellen dat dat gelukkig niet is gebeurd. Maar er is meer aan de hand. De tuinbouwsector heeft zich meer en meer ontwikkeld door grootschaligheid en duurzaamheid. Wil je als ondernemer overleven dan moet je wel grootschalig opereren anders kun je niet meer efficiënt werken. En dat is nu precies het probleem van dit gebied. Smalle lange kavels die grootschaligheid niet gemakkelijk toelaten. Mede door het beleid van het HoogHeemraadschapRijnland, waarbij niet getornd kan worden aan het dempen van sloten zonder watercompensatie in het gebied. Het is dan ook goed, dat de waterbank in het plan is opgenomen, waarop, indien wenselijk, een beroep op kan worden gedaan. Het valt niet te ontkennen dat het om een complex gebied gaat waarvoor de raad in februari 2011 de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld. Mede door de opdracht van de provincie, heeft de raad toen besloten dat het een duurzaam tuinbouwgebied moet worden met bestendiging van de tuinbouw (beslispunt 1) Vz ik citeer verder uit de NvU onder 12. “…in te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan dat planologische zekerheid en duidelijkheid verschaft aan de in het gebied aanwezige glastuinbouwbedrijven, eventuele nieuwkomers en niet-agrarische functies in het gebied” einde citaat; En onder 13. “…in te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan dat planologische ruimte biedt ten aanzien van bepaalde tuinbouw(gerelateerde) functies en nevenfuncties met mogelijkheden tot schaalvergroting” einde citaat; Vz de CDA-fractie heeft geconstateerd dat alle, toen genomen beslispunten, in het nu voorliggende plan zijn verwerkt. M.a.w. het college heeft aan de toen gemaakte afspraken in het voorliggende plan uitgewerkt. Met dit bestemmingsplan kan, volgens de CDA fractie, de sector voorlopig weer verder, met de nadruk op voorlopig. De gemeente faciliteert, stelt voorwaarden vast en de ondernemers en burgers moeten, binnen de aangegeven mogelijkheden, ondernemen en wonen, dat is niks nieuws. Ons inziens geeft het plan daar voorlopig ruimte voor. Het betekent echter wel dat van de grootschaligheid zoals je die in andere glastuinbouwgebieden aantreft, geen sprake kan zijn vanwege de structuur van het gebied. Dat hoeft geen belemmering te zijn omdat ondernemers zich moeten aanpassen aan de mogelijkheden die er wel zijn. Het betekent dat de ondernemers zich moeten gaan specialiseren in producten die hen passen. Het kan een toegevoegde waarde hebben voor de Greenport Aalsmeer en de veiling vanwege de gunstige ligging langs de A4. Echter daar zijn we er niet mee volgens de CDA-fractie. Er zijn nog wel wat opmerkingen, verbeterpunten en vragen te stellen. Ook niet zo gek als je bedenkt dat er veel, na het laatst vastgestelde bestemmingsplan in 1992, is gebeurd. Vz, dat is 20 jaar, 2 keer zoveel dan gewenst. In die periode zijn veel bedrijfswoningen van eigenaar veranderd, wat veelal een burger is, die geen binding heeft met de tuinbouwsector. En wanneer je dan niet handhaaft kom je nu tot de conclusie dat het wel zeer wenselijk is, ik noem het achterstallig onderhoud, te repareren en in dit geval, onder bepaalde voorwaarden, te legaliseren Vraag: klopt het dat dit een noodsprong is omdat u niet anders kan ivm de juridische kant? Vz. Dan nog enkele opmerkingen over de kleinere bedrijven. Deze liggen versnipperd in het plangebied. Dat maakt het lastig om, meer dan nu het geval is, duurzame tuinbouw te ontwikkelen cq na te streven. Wordt het dan onmogelijk? De CDA-fractie is van mening dat daarbij juist naar de kansen gekeken moet worden mede door de inzet van de waterbank. Nu duidelijkheid geven wat wel en niet kan geeft aan dat ondernemers daarop kunnen en moeten anticiperen. Wij willen die ondernemers oproepen de kansen te benutten die het plan biedt. Het plan schept de voorwaarden ook al beseffen we dat we het niet iedereen daarmee gelukkig kunnen maken. Vz de bouwhoogte van de kassen wordt opgehoogd naar 10 m. Vraag: Wanneer er vraag komt uit de andere glastuinbouw gebieden in de gemeente, gaat u dat dan daar ook mogelijk maken? Vz sommige indieners van zienswijzen hebben aangegeven voorstander te zijn van meer ruimte voor niet aan de tuinbouwgelieerde activiteiten. Afgezien van het gegeven dat de raad dit voorstel bij de NvU niet heeft gehonoreerd is dat nu niet het juiste moment volgens de CDA-fractie. Want juist dat geeft weer voeding aan onduidelijkheid en onzekerheid en daar zit het gebied niet op te wachten. Daarnaast moeten we voorkomen dat het gebied een concurrent wordt van de bedrijventerreinen. Om die reden heeft de CDA-fractie meegewerkt aan de motie die straks ingebracht wordt om de komende jaren het gebied te monitoren op welke ontwikkelingen er zijn. Daarmee krijg je een beeld of we op de goede weg zijn met de ontwikkelingen die ons nu voor ogen staan. In het PF heeft de CDA-fractie een aantal vragen gesteld. Er is echter geen antwoord gegeven op de vraag over het Verkeerscirculatieplan, volgens betrokken ondernemers is het wenselijk dat de draaicirkel over de brug bij Veenderveld aansluitend op de Geestweg, ruimer wordt zodat de grote vrachtauto´s de bocht gemakkelijker kunnen nemen, Vraag: kunt u toezeggen hieraan mee te werken. Vz tot slot: in het plan wordt voorgesteld een agrarisch deskundige aan te wijzen die moet beoordelen of en welke vervolgfuncties op onrendabele kavels mogelijk zijn. De CDA fractie vraagt hiervoor meer aandacht dan in paragraaf 2.2.4 nu wordt genoemd. Wij zijn groot voorstander van een onafhankelijke commissie waarin ook andere mensen in zitten die geen directe relatie hebben met de tuinbouw sector. We wachten de reactie van de wethouder af. Afhankelijk hiervan gaat de CDA-fractie mogelijk een motie indienen. Vz. Tot zover in eerste termijn.

Betoog Drechthoek II

Vz dank u wel. Voor ons ligt het bestemmingsplan Bedrijventerrein Drechthoek II in Leimuiden. Al in 2007 heeft de toenmalige gemeente Jacobswoude besloten het gebied te ontwikkelen. Allerlei ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het nu weer wordt opgepakt. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op economisch gebied. Je kunt je afvragen of dit nu wel het juiste moment is. Al eerder hebben de ondernemers in Drechthoek 1 aangegeven dat de ontsluiting beter kan. En uit onderzoek van Holland Rijnland blijkt, dat in de noordoosthoek van de regio weinig industriekavels uit te geven zijn. Ook hebben de bewoners van de BB-laan aangeven, dat zij het vrachtverkeer naar vooral de veiling in Aalsmeer meer dan zat zijn. Dat maakt dat we met dit plan we een aantal knelpunten kunnen oplossen. In het politiek forum heeft de CDA-fractie al aangegeven zich in het plan te kunnen vinden. Met dit plan is er weer meer bedrijvigheid mogelijk in Leimuiden, het schept werkgelegenheid en de ontsluiting van het gebied wordt stukken beter met een veel beter woon – en leefklimaat voor de bewoners aan de BB-laan. Daarnaast sluit de infrastructuur goed aan op de omrijvariant en de aanpassingen van het kruispunt met de N207. Door een buffer van natuur en water te creëren langs de BB-laan wordt er in grote mate tegemoet gekomen aan de bezwaren van de bewoners. Wat de CDA-fractie betreft dit een (bijna) ideale oplossing. Vz. Er zijn op dit plan 8 indieners van zienswijzen binnengekomen. We willen die bedanken voor hun inbreng, want het heeft voor het plan een aantal verbeteringen opgeleverd en dat is een goede zaak.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.