09 november 2022

betoog bij de algemene beschouwingen

Gisteravond hebben wij de begroting en het College Uitvoeringsprogramma behandeld. Daar vinden wij wat van...

Onderstaand het betoog dat onze fractievoorzitter, Anja de Rijk, heeft uitgesproken;

Voorzitter,

Onlangs hoorde ik de quote; “Visie is geen vies woord”.

Deze quote is bij me blijven hangen en kwam naar boven bij het lezen van de begroting en het College Uitvoeringsprogramma. De begroting gaat over visie op de financiën over meerdere jaren. Het college uitvoeringsprogramma geeft visie aan wat er de komende jaren in onze gemeente dient te gebeuren.

Visie op het gebied van financiën;

In de voorliggende beleidsarme begroting wordt hier gehoor aan gegeven. Er wordt een sluitende begroting voorgelegd. Het is aan deze raad om de begroting sluitend te houden door met visie besluiten te nemen.

In de begroting is 1 nog te nemen besluit wel al verwerkt; de uitbreiding van het ambtelijk apparaat, structureel 650.000 euro. Dat is heel veel geld. Echter wij hebben hoor en wederhoor toegepast in de afgelopen weken en kunnen constateren dat wij de visie die achter dit voorstel ligt kunnen steunen. Wij zullen daar dan ook akkoord mee gaan.

Verder zien wij risico’s benoemd en niet benoemd. Echter door de mooie algemene reserve zien wij de komende jaren op het gebied van financiën met vertrouwen tegemoet; al blijven we heel waakzaam; de afgelopen jaren met corona en de oorlog in Oekraïne hebben ons laten zien dat de wereld niet maakbaar is en we altijd voor onverwachte mee- en tegenvallers kunnen komen te staan. Het CDA heeft vertrouwen dat deze raad dit aan kan, mits we, als het moeilijk wordt echt naar elkaar luisteren. We gaan samen met elkaar op weg.

Na deze begroting gaan we nieuw beleid maken, zodat de volgende begroting echt van deze raad is en onze inwoners kunnen zien wat onze ambities zijn, waar we mee aan de slag gaan en waar we geld voor over hebben.

Het instrument hiervoor is, op verzoek van de raad, het college uitvoeringsprogramma; DE uitwerking van ons mooie raadsakkoord. Een raadakkoord waar we nog steeds achter staan; vol verwachtend uitkijkend naar de uitvoering hiervan.

In het college uitvoeringsprogramma worden 108 actiepunten en 17 speerpunten benoemd. Deze raad heeft met het raadsbrede akkoord in ieder geval een duidelijke visie meegegeven aan het nieuwe college; zij weten wat hen te doen staat.

ECHTER; Waar is hun visie?

Zoals ook op de Visie en Advies avond genoemd; voor ons is dit geen uitvoeringsprogramma. Het document wat voor ligt is een inventarisatie waarmee we als raad en college aan de slag willen de komende jaren ; echter van keuzes is geen sprake en dat zou, zo lezen we op pagina 7 en 8 van het raadsakkoord wel zo moeten zijn. Ik citeer letterlijk; “De raad stel het college in staat aan de voorkant, bij de start van de diverse thema’s al heel gericht met iets te komen”.

Deze afspraak is in ieder geval nagekomen; Het college is met iets gekomen. Echter niet met dat wat wij hadden verwacht.

Zoals in de stukken geschreven en ook in de onderhandelingen meegegeven voor een samenwerking; Voor het CDA is de verkiezingsuitslag bepalend voor de uitvoering. De inwoners hebben gekozen en wij zijn het aan onze stand verplicht daar gehoor aan te geven. Een raadsmeerderheid op een onderwerp bepaald de keuze. Partijbelang telt niet.

En volgens ons komt dat niet naar voren in het uitvoeringsprogramma; We gaan op zoek naar, we willen graag, we denken dat, lezen we door het hele stuk; echter dat zijn geen keuzes (!)

We nemen u mee in onze gedachtegang waarom wij ons daar zo druk over maken;

Nu het college is gevormd zijn de kleuren van het college bepaald. Ons gevoel zegt dat er, door nu aan het begin van de raadsperiode geen keuzes op basis van raadsmeerderheid te maken, straks op basis van kleur voorstellen naar de raad zullen komen. Als na de verkiezingen is gebleken dat onze inwoners de kleur rood wenste; maar de wethouder die het onderwerp in zijn of haar portefeuille heeft de kleur geel heeft; dan komt er straks mogelijk een oranje voorstel naar de raad. Dat vindt het CDA een gemiste kans.

Wij hadden in dit uitvoeringsprogramma dan ook graag gezien dat het college nu al concrete keuzes had gemaakt; er staan immers genoeg kaders, randvoorwaarden en opdrachten in. In het voorliggende stuk worden alleen keuzes gemaakt in prioriteit (in geld en tijd) en niet op uitvoering.

Wij hebben hierdoor, als CDA, vooral zorg over hoe de samenwerking (dat is en blijft ons uitgangspunt) zal gaan verlopen.

We hebben het eerste voorbeeld gezien bij het laatste bestemmingsplan op Kaag; voor de verkiezingen stemmen VVD en D66 tegen een plan om van recreatie naar wonen te gaan, na de verkiezingen stemmen zij, voor een gelijkwaardig project, voor. Natuurlijk hebben ze toegelicht waarom; echter wij nemen aan de iedereen het met ons eens is dat dit flink de schijn heeft dat dit ook is op basis van het feit dat men een wethouder in het college heeft.

Het is belangrijk, niet alleen voor raadsleden, maar juist ook voor de inwoners; Hoe verassen wel elkaar niet bij de uitvoering? Er is nu eenmaal in 99% van de gevallen een verschil van inzicht in de uitvoering. Wij willen erop kunnen vertrouwen dat dit op basis van samenwerken en echt luisteren naar de inwoners, zijnde de verkiezingsuitslag, zal zijn.

Het is echt heel belangrijk dat alle partijen zich herkennen in de uitvoering; Wij gaan hier niet over en hebben ook geen vertegenwoordiger. De handreiking van de andere fracties in de visie en advies avond was hartverwarmend en het logo van de partij weghalen bij de wethouders ook; maar hoe nu veder…..

We hebben tegen het college gestemd; het formatieproces heeft echt een deuk in de nieuwe samenwerking geslagen. Kleur deed er toch niet toe? Welke garantie krijgen we dat bij de uitvoering kleuren er ECHT niet toe doen?

Wij zijn echter een verbindende partij en geven het college graag nogmaals de kans. Wij hebben een amendement gemaakt om het voorliggende stuk geen College Uitvoeringsprogramma te noemen maar College Inventarisatie Programma.

Een stuk met alle actiepunten uit het raadsakkoord en een voorstel in tijdslijn voor de uitvoering.

Na het vaststellen van dit stuk zal er een knoppenmodel naar de raad komen. Voorgesteld wordt om in tijd en geld prioriteiten te stellen; daar staan wij achter; maar is wat ons betreft niet compleet.

Waar zijn de keuzes van het college; neem ons hierin aan de voorkant mee en niet straks per raadsvoorstel waarbij collegepartijen weten dat ze hun punt gaan binnenhalen. Blijf kijken naar de verkiezingsuitslag; blijf met alle partijen in gesprek.

Wellicht klinken we ongeduldig, zelfs wat wantrouwend; maar vertrouwen moet je verdienen en moet van 2 kanten komen. Wij zijn duidelijk, nu het college nog.

Weet dat wij niet zomaar opgeven; verander nu in ieder geval de naam van het stuk, vraag tijd van de raad en kom op basis van ongekleurde raadsmeerderheid terug naar de raad.

Is daar meer tijd voor nodig? Prima; maar laat zien dat echt iedereen telt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.