11 april 2021

Tegenmacht in de polder

De afgelopen periode gaat het in politiek Den Haag over macht en tegenmacht, en dan in bijzonder over de disbalans daartussen. Terecht, wat dit is een essentieel fundament binnen ons democratisch bestel. In onze gemeente is een gezonde verhouding tussen de macht (college van B&W) en de tegenmacht (gemeenteraad) helaas ook al een tijd zoek.

 

Volgens de samenwerkingsagenda 2018-2022 wordt "de gemeenteraad in positie gebracht om het politieke debat te voeren op onderwerpen die er echt toe doen". Tot zover de theorie, in de praktijk komt hier weinig van terecht. De twee lokale partijen (samen goed voor een raadsmeerderheid) zijn tot nu toe voornamelijk bezig om elkaar 'vast te houden'. Vooral geen gedoe rondom de positie van de namens hen geïnstalleerde wethouders. Veruit de meeste raadsvoorstellen van het college kunnen in de gemeenteraad rekenen op onvoorwaardelijke steun van hun partijgenoten. Kritische opmerkingen zijn zeldzaam en als er bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging geen zienswijzen zijn ingediend, volgen er geen eigen vragen. Daarmee wordt de controle op de macht wel heel eenvoudig weggegeven.

 

Het dossier over huisvesting van bijzondere doelgroepen (Skaeve Huse) is het meest recente voorbeeld dat het behouden van de macht belangrijker blijkt dan de inhoud. Na een zorgvuldig doorlopen traject van 3 jaar met alle stakeholders, is er consensus bereikt over een locatie in Rijnsaterwoude. Na de blunder van het online zetten van het communicatieplan, probeert het college in de beslotenheid van het presidium snel een besluit af te dwingen. Op initiatief van een kleine meerderheid in de raad, volgt er toch een openbaar debat.

Het resultaat is bekend: de zorgvuldig gekozen locatie sneuvelt voor het behoud van de positie van de betrokken wethouder.

 

Deze blog is een oproep aan alle (burger-)raadsleden om de komende periode nog serieuzer werk te maken van onze controlerende rol als tegenmacht.

Onze democratie en de gemeente Kaag en Braassem zijn erbij gebaat!

 

Marcel Doze

Burgerraadslid namens het CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.