06 juni 2017

Grote meerderheid raad achter CDA motie over de HOM: steun voor onze winkeliers en onze dorpskernen!

Zoals bekend volgt het CDA de voorgenomen ontwikkeling van de 'Holland Outlet Mall' (HOM, in het centrum van Zoetermeer) op de voet. Met de HOM komt in totaal 31.000 m2 extra beschikbaar voor detailhandel. De HOM is qua winkelaanbod vergelijkbaar met Batavia Stad in Lelystad of de 'factory outlet centers' in Roosendaal en Roermond. 

Tezamen met veel CDA-fracties, zowel in omliggende gemeenten als de CDA-fractie in Zoetermeer, staan wij heel kritisch tegenover deze ontwikkeling. In de aannames, die bij de ontwikkeling door de gemeente Zoetermeer worden gehanteerd, wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met de verwachte negatieve effecten voor winkeliers in de regio, waaronder in de kernen van Lansingerland.

Vanzelfsprekend zijn wij niet tegen een ruim, veelzijdig en concurrerend winkelaanbod, dat in alle opzichten aantrekkelijk is voor inwoners en consumenten van Lansingerland. Maar de omvang van de HOM zet de winkelmarkt in Lansingerland (en omliggende gemeenten) te veel onder druk. Indien dat tot (een toename van ) leegstand leidt, dreigt een neerwaartse spiraal: leegstand leidt tot minder aantrekkelijke winkelgebieden. Consumenten blijven daardoor weg, het ondernemersklimaat verslechtert verder en de levendigheid van en wordt teniet gedaan. Dat is niet in het belang van onze lokale ondernemers, maar ook niet in het belang van onze inwoners.

Het CDA besprak de ontwikkeling afgelopen maanden ook met winkeliersverenigingen in Lansingerland. Zij maken zich eveneens zorgen, ondanks dat zij ook vertrouwen op hun eigen kracht en ondernemersgeest. Dat laatste doet het CDA ook, maar wij willen niet, net als de ondernemers, dat het ondernemersklimaat in Lansingerland wordt aangetast door een grootschalige ontwikkeling in Zoetermeer met voorziene negatieve regionale effecten. De HOM past naar onze mening ook niet in de visie op toekomstbestendige winkelstructuren van het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Detailhandel Nederland.

Donderdag 1 juni jl. maakten de winkeliersverenigingen van Berkel en Bleiswijk in de raadsvergadering gebruik van hun recht op inspreken. Zij maakten de leden van de gemeenteraad en college van B&W deelgenoot van hun opvatting dat de komst van een HOM in Zoetermeer onwenselijk is.

Het CDA diende, tezamen met WIJ Lansingerland, een motie in waarin het betoog van de winkeliersverenigingen werd ondersteund en het college werd opgeroepen de zorgen van de gemeenteraad aan het resp. College van B&W van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onder de aandacht te brengen en de ontwikkeling van de HOM een halt toe te roepen.

Dat laatste ging de meeste partijen te ver, gelet op het bestuurlijke besluitvormingsproces dat nog gaande is. Na een levendig debat steunde een grote meerderheid van de gemeenteraad (alleen D66 en GroenLinks stemde tegen) vóór de licht aangepaste motie van CDA en WIJ Lansingerland. Hiermee heeft de gemeenteraad, in meerderheid, een duidelijke politieke boodschap afgegeven ten faveure van onze Lansingerlandse winkeliers en de levendigheid van onze dorpskernen!

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en gaan er graag over in gesprek met allen belanghebbenden in Lansingerland.

 

Hans van der Stelt, lid gemeenteraad

Keuze(*):

motie vreemd aan de orde

 

 

Onderwerp:

Planvorming Holland Outlet Mall (HOM) te Zoetermeer

 

De Raad van de gemeente Lansingerland;

 

In vergadering bijeen d.d. 1 juni 2017

 

Gehoord de beraadslaging,

 

Overwegende dat:

 

·         de gemeenteraad van Zoetermeer eind januari 2017 heeft ingestemd met het vervolg van de planvorming voor de realisatie van de HOM;

·         daarmee in totaal 31.000 m2 extra ruimte beschikbaar komt voor detailhandel;

·         de ontwikkeling van een factory outlet center in Zuid-Holland niet past in de visie op toekomstbestendige winkelstructuren van het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland en Detailhandel Nederland;

·         de beoogde HOM geen binnenstedelijke ontwikkeling is welke het bestaande centrum versterkt en het ook geen innovatief concept is

·         de vergelijking, door het College van B&W van Zoetermeer, met het vermeende succes van het Outlet center in Roermond, vanwege o.a. geografische ligging, dalende bestedingen en karakteristieken stad, niet opgaat;

·         volgens onderzoeksbureau DTNP het gemiddelde effect van de HOM op de gemeenten in de regio -4 à -6% is;

·         daarbij het cumulatieve effect van andere majeure projecten (in uitvoering of gepland), te weten Mall of the Netherlands in Leidsenhage en retailontwikkelingen in de Haagse en Rotterdamse binnensteden, door DTNP niet is meegerekend;

·         winkeliersverenigingen in Lansingerland zicht  uitspreken tegen de komst van de HOM;

·         ondernemersverenigingen in Zuid-Holland, blijkens hun protestbrief, van mening zijn dat door deze negatieve effecten ook verdringingseffecten ontstaan in de regiogemeenten,

·         deze verdringingseffecten leiden tot (een toename van) leegstand;

·         leegstand leidt tot verminderde attractiviteit en bezoekersaantallen;

·         dit uiteindelijk leidt tot aantasting het woon-, en ondernemersklimaat in Zuid-Holland;

·         voornoemde negatieve in het bijzonder te verwachten zijn in (alle kernen van) Lansingerland.

 

 

 

Roept het college op

 

·         de zorgen van de Ondernemersvereniging Zuid-Holland en de winkeliersveringen in Lansingerland  te delen;

·         deze over te brengen aan het College van B&W van Zoetermeer en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

·         en er bij hen op aan te dringen de ontwikkeling van de HOM resp. niet door te zetten of goed te keuren.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Ondertekening en naam:

 

 

 

 

 

Hans van der Stelt, CDA                                      Leon Hoek, Lansingerland

 

 

(In te vullen door de griffier)

 

Aangenomen/verworpen(*) door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering

 

van                              2017

 

de griffier                                                                                                           

 

 

 

mr Lianne van den Houten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.