CDA Regiotour
07 juni 2019

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE:
Datum: 26-03-2019
Steller(s) van de vragen: Frank Buijs en Dave Bergwerff
Onderwerp: Wachtlijsten sportverenigingen


1. Bij welke door de gemeente Lansingerland gesubsidieerde sportverenigingen is er door de wethouder onderzoek gedaan naar c.q. sprake van wachtlijsten?
2. In hoeverre heeft u inzage in deze wachtlijsten en/of hoe zien de wachtlijsten er uit (aantal wachtende minderjarigen en volwassenen t.o.v. het aantal beschikbare plekken) bij deze onder 1. genoemde sportverenigingen?
3. Beschouwt u deze wachtlijsten als problematisch? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Het CDA Lansingerland vindt naar buiten gaan en bewegen heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Bewegen en sporten heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Het CDA Lansingerland wil dat er goed toegankelijke sportfaciliteiten zijn voor iedereen, zeker bij de door de gemeente gesubsidieerde sportverenigingen. Wachtlijsten bij deze sportverenigingen zijn hiermee in strijd. Waar nodig zet het CDA Lansingerland zich in voor gemeentelijke hulp bij daarvoor nodige investeringen of voor multifunctioneel gebruik van sportfaciliteiten.

Vervolgvragen:

Onderwerp: Wachtlijsten sportverenigingen (2)
 
1. Wanneer zij het toegezegde onderzoek naar wachtlijsten bij sportverenigingen (geheel) gaat uitvoeren, met inachtneming van het hieronder genoemde en de schriftelijke vragen van het CDA d.d. 26 maart jl.?

2. Hoe het komt dat het college geen signalen zegt te ontvangen, terwijl het CDA uit haar rondgang bij de sportverenigingen signalen ontving over wachtlijsten en ook de gemeente zelf een enquête blijkt te hebben uitgevoerd waarop door sportverenigingen met signalen over wachtlijsten bevestigend is geantwoord?

3. In hoeverre het door het college geopperde piepsysteem wel doelmatig en doeltreffend is, zoals de gemeente dat hanteert?

Het college zegt in haar beantwoording van 17 april 2019 van de schriftelijke vragen van het CDA van 26 maart 2019 de problematiek van wachtlijsten bij gesubsidieerde sportverenigingen (hierna: sportverenigingen) belangrijk te vinden, maar hanteert alleen een piepsysteem. Het college wacht af blijkens haar beantwoording van 17 april jl.- waar sportverenigingen mee komen en heeft zelf (nog) geen onderzoek gedaan.

Uit de beantwoording door het college valt af te leiden dat het ambitieniveau laag is, dat het college nog niets heeft onderzocht en meent de problemen tot nader order bij de sportverenigingen te kunnen laten liggen. Daarbij is relevant dat het college op 14 maart 2019 een meerjarige sportnota heeft opgesteld met planmatige investeringen in de toekomstige capaciteit bij sportverenigingen, voorafgaand aan de eerdergenoemde schriftelijke vragen.

Het college heeft, mede naar aanleiding van de eerdergenoemde schriftelijke vragen van het CDA, (alsnog) een enquête verzonden aan sportverenigingen in Lansingerland. Bij het verzenden van deze enquête is het nodige misgegaan; zo hebben sommige sportverenigingen geen enquête ontvangen en hebben andere sportverenigingen in de enquête aangegeven dat ze een wachtlijst hebben, maar is dit door het college in de beantwoording op bovengenoemde motie niet gerapporteerd.

Het CDA heeft inmiddels begrepen dat de wachtlijst van sommige sportverenigingen in ieder geval gedeeltelijk zou bestaan uit reserveringen voor kinderen uit gezinnen waarvan al gezinsleden actief zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.