13 december 2017

Uit de Commissie Algemeen Bestuur: Winkels op zondag 24 en 31 december vanaf 09.00 uur open? Gemeentelijke lasten in 2018 omlaag!

In de raadscommissie Algemeen Bestuur van woensdag 6 december was deze vraag onderwerp van discussie. Leefbaar 3B had dit onderwerp geagendeerd en stelde voor tegemoet te komen aan de wens van de winkeliersverenigingen van onze 3 kernen door het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken een zogenaamd "gedoogbesluit" te nemen, zodat de winkels die zondagen 3 uur eerder open kunnen. In gewone mensentaal betekent een gedoogbesluit: "bij uitzondering toestaan wat eigenlijk, volgens de wet of regels, niet mag". En dat is het geval: onze winkeltijdenverordening voorziet niet in de (juridische)  mogelijkheid de geboden ruimte verder op te rekken. In de commissievergadering voerde ons fractielid Hans van der Stelt het woord. Hij stelde begrip te hebben voor de wens van de winkeliersverenigingen: tijdens Kerst en oud en nieuw wil je niet alleen maximaal en flexibel kunnen inspelen op wensen en behoeften van klanten en dat ook gedurende de openingstijden als ondernemers mogelijk kunnen maken. Je wilt klanten geen 'nee verkopen' en (impliciet) naar buurgemeenten verwijzen. Bovendien komt deze situatie niet vaak voor...

Hans van der Stelt gaf namens het CDA  te kennen dat de gemeente terughoudend moet zijn met het nemen van een gedoogbesluit: met het tijdelijk terzijde schuiven van de door de gemeenteraad vastgestelde regels. Dat vraagt niet alleen om een goede motivering, maar ook om de van belangen van onze (belanghebbende) inwoners goed te kunnen afwegen. En dan moeten deze ook in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze en belang aan de gemeente kenbaar te maken. Dat is een vereiste voor ieder gedoogbesluit, ongeacht het onderwerp. Dit klinkt misschien in de ogen van de voorstanders van een gedoogbesluit bureaucratisch, maar het is typisch een voorbeeld van en vereiste van behoorlijk bestuur. Zo niet, dan wordt het een rommeltje en komt dat het vertrouwen in de overheid bepaald (en terecht!) niet ten goede. 

Het CDA is van mening dat het bestuur van ons gemeente -en dus het belang van onze inwoners- niet gebaat is bij het nemen van vlugge ad hoc-beslissingen die het zicht op de reguliere spelregels, waar onze inwoners vertrouwen in moeten kunnen stellen, ontnemen. Tenzij er natuurlijk een groter belang in spel en er echt iets verkeerd dreigt te gaan. Is dat hier het geval? Hans van der Stelt gaf te kennen dat dit volgens het CDA niet het geval is: de winkeltijdenverordening in Lansingerland biedt ruime mogelijkheden. Niet alleen kunnen de winkels op zondag van 12.00 tot 19.00 open zijn, ook van maandag tot en met zaterdag kunnen de winkels tussen 06.00 en 22.00 uur geopend zijn; dus ook op zaterdag 23 december! Daarnaast zijn er veel ondernemers, zo is de ervaring, die wensen van klanten via internet / e-mail of telefoon inventariseren en opnemen, zodat zij daar bij hun planning en inkoop rekening mee kunnen houden. Wat het CDA betreft wordt de huidige winkeltijdenverordening ook in de toekomst gehandhaafd, juist omdat deze veel mogelijkheden biedt die verre van uitgeput zijn.

Naast dit onderwerp heeft de commissie ook geadviseerd over de tarieven en hoogte gemeentelijke belastingen. Heel plezierig om te constateren dat ons motto 'Orde op Zaken' (waarmee het CDA in 2014 de verkiezingen in ging), zich voor 2018 opnieuw vertaalt in lagere lasten voor onze inwoners. We kunnen niet rustig achterover leunen, want de financiële situatie van Lansingerland vereist extra behoedzaam opereren. Het gaat, mede dankzij het uitstekende, solide bestuur van onze wethouder Albert Abee structureel de goede kant op. U kunt er op rekenen dat we dit, met uw steun, voort zetten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.