12 november 2023

Algemene beschouwing CDA Woerden Begroting 2024

Op 9 november 2023 heeft de Woerdense gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Deze zogenaamde begrotingsraad start met de algemene beschouwingen. Fractievoorzitter Marco Hollemans van het CDA Woerden sprak de volgende, hoopvolle tekst uit:

We kennen allemaal het gevoel van uitkijken naar iets leuks, iets moois in de toekomst, bijvoorbeeld een vakantie, een bezoek aan vrienden of samen deelnemen aan een evenement. Dat gevoel geeft energie en geeft zin om aan de slag te gaan, om zaken aan te pakken, te veranderen. Je krijgt zin in de toekomst.

Maar er zijn ook mensen die met angst naar de toekomst kijken, die in hun beleving weinig hebben om naar uit te kijken. De vraag die we ons als politiek moeten stellen is of we hen helpen door de angst te bevestigen, uit te vergroten. Of dat we dat we juist perspectief moeten bieden, positieve verandering. Verandering in het algemeen belang.

Verandering bereik je niet met een politiek van angst, maar door het aanwakkeren van verlangen naar de toekomst. Niet terug naar vroeger, maar de weg vooruit en die vooruitgang slim vormgeven. En mensen tot bloei laten komen als onderdeel van een gemeenschap, een samenleving.

Deze laatste quote is niet van een kerkvader, zoals mijn voorganger meestal voorhanden had, maar van de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in de tweede kamer en tevens lijsttrekker. Het verwoordt onze verantwoordelijkheid als bestuurders.

Hoe geven we hier de komende jaren vorm aan in Woerden?

In het bestuursakkoord hebben we de belangrijke onderwerpen voor onze Woerdense samenleving beschreven en met deze begroting geven we daar komend jaar invulling aan. Voor het CDA Woerden ligt ik daar een paar specifieke onderwerpen uit:

Werken aan gezondheid

Zorg is een groot onderwerp. Er wordt veel inzet gevraagd en geld. Maar veel van wat we doen is reactief, gericht op het behandelen van problemen die er al zijn. Het voorkomen van gezondheidsproblemen krijgt wel aandacht, maar verder dan voorlichting geven komt het vaak niet. Belangrijk is hiervoor daadwerkelijk actie te ondernemen en wat ons betreft begint die actie bij onze jeugd. Die heeft de toekomst per slot van rekening. Daarom heeft Iozefina een motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor een pilot met gezonde schoollunches op de basisschool. Gezondheid begint bij gezond eten en bewegen en laten we hierin investeren bij onze jeugd op een leeftijd waar ze maximaal open staan voor nieuwe zaken. Waar we kunnen prikkelen en uitdagen, naar onze jeugd, maar ook richting de bestuurders en professionals in het onderwijs.

Een samenleving waarin mensen met vertrouwen naar de toekomst kijken is een veilige samenleving

Onze inwoners verdienen een veilige leefomgeving zonder ondermijnende activiteiten als drugslabs en wietplantages in hun omgeving. De impact hiervan op een wijk is enorm, naast fysieke onveiligheid, denk aan explosiegevaar en brand, zorgt het ook voor sociale onveiligheid. Daarom vindt het CDA Woerden het belangrijk dat extra middelen beschikbaar komen om de noodzakelijke controles uit te kunnen voeren en het probleem bij de wortel aan te pakken. Collega Rumo heeft hiervoor een amendement ingediend.

De leefbaarheid en daarmee het op peil houden van het voorzieningenniveau in de dorpskernen van onze gemeente

Hier speelt woningbouw een cruciale rol. Zonder nieuwe woningen, voor gezinnen en voor ouderen, in plaatsen als Zegveld en Kamerik loopt het inwoneraantal terug en worden voorzieningen uitgehold. En daarmee verdwijnt wat een samenleving in een dorp bindt. Daarom de oproep aan het college om bij prioriteitskeuzes dit zwaar mee te laten wegen.

Realisatie

Voor de realisatie hebben we een organisatie nodig die zich ziet als onderdeel van onze gemeenschap, die met perspectief naar de toekomst kijkt. Het is weer gelukt met grote inzet een sluitende begroting voor te leggen, waarvoor alle waardering, maar ook is overduidelijk dat groot onderhoud nodig is. Daar zien we ook een verantwoordelijkheid voor onszelf, die we invullen door middelen beschikbaar te stellen en het gesprek verder aan te gaan over wat nodig is.

De enige manier waarop we kunnen werken aan een bloeiende toekomst is samen, als gemeenschap, als samenleving. Niet alleen de gemeente, de overheid, maar samen met ondernemers, verenigingen, met al onze inwoners. Om onze plannen te realiseren vragen we van onze inwoners een bijdrage, in inzet maar ook financieel. Iets waar we zo prudent mogelijk mee om willen gaan, reden om de OZB stijging te dempen.

Alleen samen kunnen we werken aan die hoopvolle toekomst. Want hoopvol en perspectiefrijk is die voor ons. Niet eenvoudig, maar wel iets om met verlangen naar uit te kijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.