Wij willen dat Woerden ook voor onze (klein)kinderen een prettige plek is om in te wonen. Ons energiegebruik moet daarom verduurzaamd worden. De eerste stap is energiebesparen. Daarom starten we een lokaal isolatiefonds. Om in 2030 de helft van ons energieverbruik duurzaam op te wekken zetten we maximaal in op opwek van zonne-energie op daken van huizen, bedrijven en boven infrastructuur zoals parkeerplaatsen. Om ons doel te halen zullen we ook grootschaliger energie moeten opwekken vanuit wind en zon. Het CDA Woerden ziet daarvoor alleen ruimte langs de A12 op voldoende afstand van woningen.

Dit zijn onze plannen

Tempo van de energietransitie
We zullen wereldwijd moeten overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen zoals kernenergie, wind- en zonne-energie. Het tempo van deze energietransitie in onze gemeente bepalen we met elkaar. We zullen allemaal (inwoners, ondernemers en gemeente) onze bijdrage moeten leveren. Voor het CDA Woerden zijn de doelstellingen van de Rijksoverheid het uitgangspunt. Bovendien moet de energietransitie haalbaar, betaalbaar en met draagvlak plaatsvinden. Er is solidariteit nodig om iedereen te betrekken bij de energietransitie en we moeten voorkomen dat de kosten onevenredig terechtkomen op de zwakste schouders.

 1. Onze doelstelling is om in 2030 in de gemeente Woerden 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit komt overeen met de doelstellingen van de Rijksoverheid.
 2. De energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en met draagvlak plaatsvinden. Als CDA Woerden vinden we duidelijke communicatie hierover belangrijk. We willen daarom samen met inwoners en ondernemers in open gesprekken de koers en keuzes te bepalen.
 3. De gemeente Woerden geeft zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door te proberen alle gemeentelijke gebouwen vóór 2030 energieneutraal in te richten. Wij willen dat hiervoor een maatregelenpakket komt. Hierbij houden we natuurlijk wel het nut van elke investering in het oog in relatie tot de kosten.
 4. We maken op een website en op het kerkplein (met een energiebesparingsmeter) zichtbaar hoe het ervoor staat met de Woerdense energietransitie.

Energiebesparing
Energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. De transitie naar duurzame energie begint dus al met besparen. Daarom willen we daar meer prioriteit aan geven. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat isoleren van woningen en andere gebouwen zinvol en belangrijk is. De gemeente, inwoners en ondernemers moeten dit concreet maken.

 1. Het CDA Woerden wil een ‘isolatieoffensief’ starten. In de komende jaren willen we het tempo daarvan opvoeren. Vanaf 2023 willen we ieder jaar samen met inwoners en lokale ondernemers 1000 woningen beter isoleren door het aanbod van isolatiedeals.
 2. Voor dit doel richten we een lokaal isolatiefonds op. We willen samen met lokale ondernemers voordelige isolatiedeals voor inwoners van onze gemeente aanbieden. De gemeente ondersteunt hiermee inwoners met een kleine portemonnee en/of een oud(er) huis.
 3. Het CDA Woerden wil onderzoeken of het collectief inkopen van isolatiemateriaal voor een rijtje woningen of een hele buurt kan helpen om de kosten te verlagen en meedoen aantrekkelijk te maken.
 4. Een belangrijk knelpunt bij de voortgang van de energietransitie is het tekort aan technische geschoold personeel. Samen met TechnoHUB willen we investeren in het opleiden van installateurs. We willen ook de kwaliteit, inzetbaarheid en het aanzien van dit vakgebied versterken.

Duurzame energie opwekken
Ook Woerden moet aan de slag met duurzame energie opwekken op het eigen grondgebied. Het CDA Woerden vindt het belangrijk dat we zelf bepalen hoe groot onze bijdrage is en hoe we die energie opwekken. Dat hebben we vastgesteld in het document ‘Afwegingskader grootschalige energieopwek’. Het CDA wil dat document regelmatig herzien. Met deze afspraken draagt Woerden bij aan de Regionale Energie Strategie (RES). De inzet van het CDA Woerden is als volgt:

 1. Onze ambitie is om in 2030 de helft van ons totale energiegebruik duurzaam op te wekken.
 2. We zetten hiervoor allereerst maximaal in op het kleinschalig opwekken van energie met de minste impact voor onze omgeving en ons landschap. Dit doen we via zonnepanelen op het dak bij inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen er kleine boerenwindmolens (tot 25 meter ashoogte) op het erf van bedrijven in het buitengebied worden geplaatst.
 3. Het CDA Woerden wil de mogelijkheden benutten van zonnepanelen langs en boven bijvoorbeeld parkeerplaatsen, fietspaden, geluidswallen en langs het spoor. Hiervoor willen we ook gebruikmaken van innovaties.

Met alleen kleinschalige energieopwekking redden we het niet. Grootschalige energieopwekking zal in onze gemeente ook nodig zijn om in 2030 voldoende duurzame en groene energie op te wekken. Wij willen onze doelstelling en inzet niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat betekent wel dat we helder moeten maken waar we mogelijkheden zien voor grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie en waar niet. Daarmee blijft de impact op ons landschap, onze leefomgeving en onze inwoners beperkt.

 1. Grootschalige opwekking van zonne-energie moet plaatsvinden op plekken waar de impact op de omgeving het kleinst is. Het CDA Woerden is er daarom voorstander van om dit te doen langs de A12 en het spoor. In deze gebieden is de overlast op het open landschap het kleinst.
 2. Het CDA Woerden is geen voorstander van de grootschalige opwekking van zonne-energie midden in de open polders verder van de A12 vandaan en op goede landbouwgrond die nodig is voor de voedselproductie.
 3. Bij de grootschalige opwekking van zonne-energie is het wat betreft het CDA een voorwaarde dat een en ander goed in het groene landschap past. Dit moet onderdeel zijn van het plan.
 4. Het CDA Woerden is geen principieel tegenstander van energieopwekking met windturbines. Onder meer vanwege de hoge piekbelasting van het elektriciteitsnet door zonnevelden zijn windturbines een belangrijk onderdeel van de energiemix, die we steeds rationeel moeten overwegen.
 5. In onze gemeente zien wij voor grote windturbines alleen ruimte langs de A12. Verder weg in de polder wordt het landschap te veel geweld aangedaan.
 6. Het CDA Woerden wil dat samen met inwoners mogelijk geschikte locaties voor grote windturbines worden onderzocht. De impact op de gezondheid (door geluid en slagschaduw) is daarbij belangrijk. We kijken daarvoor ook naar de kennis die het RIVM in opdracht van de Tweede Kamer nu aan het verzamelen is.
 7. In opdracht van de gemeenteraad worden de twee mogelijke windmolenlocaties in onze gemeente nader onderzocht. Dit zijn Barwoutswaarder en Reijerscop. Vanwege de ligging dicht langs de A12 heeft Barwoutswaarder voor het CDA de voorkeur, als andere zorgen (zoals schaduw en geluid) kunnen worden weggenomen.
 8. Bij grootschalige energieopwekking in de regio vinden we het belangrijk om de inkomsten ervan ook zoveel mogelijk lokaal te houden. We eisen daarom altijd lokaal eigenaarschap als onderdeel van een voorstel.

Transitie van warmte
De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt en dus ‘van het gas af is’. In de praktijk blijkt dat een enorme opgave te zijn, omdat het erg duur is om oudere woningen energieneutraal te maken. Het CDA wil niet dat die kosten voor de huiseigenaren zijn. ‘Van het gas af’ is niet het hoogste doel, maar een stapsgewijze verduurzaming van het warmtegebruik wel.

 1. De gemeente let scherp op dat inwoners niet de rekening van de energietransitie op hun bord krijgen, met energiearmoede tot gevolg. Dit vraagt om solidariteit. We zetten ons geld daar in waar de opgave het grootst is en de portemonnee het kleinst. We doen dat samen met de Woningbouwcorporatie.
 2. Het CDA Woerden vindt een stapsgewijze transitie van warmte belangrijk. Per woningtype komt voorlichting en advies over de stappen die daarvoor nodig zijn. Isolatie is hierbij een belangrijk middel.
 3. Het gasnet blijft overal in de wijk beschikbaar. In de toekomst kan het bestaande gasnet misschien worden benut voor groen gas of voor waterstof.
 4. Het CDA Woerden wil onderzoeken of de gemeente het verduurzamen van uw huis kan belonen, bijvoorbeeld via de OZB (onroerendezaakbelasting) Inwoners die hun huis verduurzamen betalen dan eenmalig minder belasting.

Informatievoorziening over de energietransitie
Veel inwoners en ondernemers willen hun steentje bijdragen aan de energietransitie in Woerden. Vaak helpt informatievoorziening en voorlichting om de eerste stappen te zetten. Het CDA wil dat samen met partners als Duurzaam Woerden en het lokale bedrijfsleven verder op touw zetten.

 1. We investeren tijd en energie samen met onze maatschappelijke partners en het lokale bedrijfsleven om de inwoners goede voorlichting over de energietransitie te geven.
 2. Voorlichting moet bestaan uit concrete informatie waar inwoners en ondernemers zelf mee verder kunnen en tips hoe het lokale bedrijfsleven kan helpen bij isolatie en energie opwekken.
 3. We maken maximaal gebruik van alle kennis en kunde in onze gemeente. Veel inwoners en ondernemers zijn experts op dit gebied en willen met die kennis en kunde graag anderen helpen.

Geen aardgasboringen onder Molenvliet
We zijn fel tegen olie- en gasboringen op het grondgebied van de gemeente Woerden vanwege het risico op schade aan de woningen door verzakking. De dreiging van olie- en gasboringen vanuit het Papekopperveld onder de wijk Molenvliet is nog steeds actueel.

 1. Samen met het Platform Laat Woerden Niet Zakken moet de gemeente Woerden zich met hand en tand verzetten tegen deze olie- en gasboringen.
 2. Als het Rijk toch een vergunning verleent, wil het CDA Woerden juridische stappen zetten om boringen te verbieden. Bovendien zullen we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de veiligheid van inwoners en hun huizen te garanderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.