Zorg en voorzieningen vertrekken door schaalvergroting langzamerhand uit wijken en dorpen. Het CDA wil dat anders. Wij willen ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen versterken om eenzaamheid tegen te gaan. Iedere wijk en kern moet een supermarkt hebben, een pinautomaat en een postpunt. Het lokale zorgaanbod moet beter, te beginnen bij een huisarts en apotheek die ook in het weekend en de avond open zijn. Als CDA komen we op voor een leefbare buurt: mogelijkheden om te sporten, veiligheid op straat, groen in de wijk, speelplekken voor kinderen en een goed onderhouden straat met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.  

Dit zijn onze plannen

Omzien naar elkaar versterken
In Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld wordt veel omgezien naar elkaar. Toch vallen er ook gaten. We zijn vaak druk en er is minder oog voor mensen om ons heen. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder en wonen ze steeds langer thuis, in de wijk. Dat vraagt versterking van het omzien naar elkaar.

 1. Wij stimuleren straat- en buurtactiviteiten en steunen initiatieven zoals ‘Woerden voor elkaar’, waar vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Ook initiatieven zoals het ‘Inloophuis ’t Centrum’ en de ‘Thuisbus’ (die naar de mensen toe gaat in de diverse wijken en activiteit en ontmoeting organiseert) dragen bij aan een sterke samenleving waarin we oog hebben voor elkaar.
 2. De dorps- en wijkhuizen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen in de wijken. Het CDA wil de functie van deze plaatsen versterken. Hierbij gaat het niet om het bezitten van deze gebouwen, maar om de functie ervan in de wijk en de verbinding met maatschappelijke organisaties.
 3. In de wijken Molenvliet en Staatsliedenkwartier zijn deze ontmoetingsplaatsen minder goed georganiseerd. Daarom gaan we in overleg met inwoners en het wijkplatform kijken naar mogelijkheden om deze plekken beter te organiseren.

Zorg dichtbij
Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat vraagt om een goed netwerk van ondersteuning dicht bij de mensen thuis. Vrijwilligers, thuiszorg, huisarts en het wijkcentrum staan met elkaar in verbinding. Sinds het samengaan van het Hofpoortziekenhuis en het St. Antoniusziekenhuis is de ziekenhuiszorg in Woerden magertjes geworden. Ook de apotheek heeft beperkte openingstijden. Dat maakt het netwerk van zorg dichtbij kwetsbaar, en het CDA vindt versterking nodig. Thuis is de basis. Soms is een tijdelijk verblijf ergens anders nodig, bijvoorbeeld vanwege revalidatie na een ziekenhuisopname. Gelukkig zijn er in Woerden mogelijkheden voor tijdelijk verblijf om te kunnen herstellen dicht bij eigen huis.

 1. Het CDA is blij met de mogelijkheden die onze Woerdense verpleeghuizen en het Zorgpension bieden voor herstel dicht bij huis. Het CDA wil deze voorzieningen uitbreiden voor de toekomst.
 2. Ook partners, familieleden en buren die (soms ongewild) zorgtaken op zich nemen, moeten kunnen rekenen op voldoende mantelzorgondersteuning, respijtzorg (d.w.z. tijdelijke overname van de mantelzorg) en waardering van de gemeente. Mantelzorgers krijgen ieder jaar een financiële blijk van waardering van de gemeente: het zogenoemde mantelzorgcompliment. Het CDA stimuleert initiatieven zoals het logeerhuis Bredius en activiteiten in de wijkcentra.
 3. Het CDA wil de zorg in onze gemeente versterken. De plannen voor meer zorgaanbod op de Woerdense ziekenhuislocatie steunt het CDA van harte. Het gaat daarbij onder andere om meer specialistische zorg voor ouderen. Uitgangspunt is dat het zorgaanbod toeneemt, en dat de polikliniek blijft bestaan en wordt uitgebreid. Het CDA wil ook dat er huisartsenzorg in de avond en het weekend beschikbaar komt, en dat de beschikbaarheid van een apotheek toeneemt in avonden en het weekend.

Meedoen in de samenleving
De maatschappij raast aan ons voorbij. Het lukt niet altijd voor iedereen om aangehaakt te blijven. Het CDA vindt het van groot belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Hierbij blijven we steeds weer vragen om respect te hebben voor elkaar. We zijn ons er ook van bewust dat talenten niet altijd gelijk verdeeld zijn. Daarom hebben we extra aandacht voor mensen in onze samenleving die zorg en ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

 1. Wat het CDA betreft, staat meedoen centraal. Daarbij heeft betaald werk de voorkeur, want zelfstandig een eigen inkomen verdienen zorgt voor een gevoel van eigenwaarde en geeft meer zekerheid op de lange termijn. We zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk om hier succesvol in te zijn. Zonder vrijblijvendheid, dus iedereen spant zich maximaal in om dit doel te bereiken.
 2. We benutten samen met Woerdense ondernemers en TechnoHUB maximaal de vele vacatures die er momenteel op de krappe arbeidsmarkt zijn om inwoners aan het werk te krijgen.
 3. De uitvoering van de Participatiewet is een taak van de organisatie Ferm Werk, maar is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Er moet een brede keuze aan mogelijkheden komen om iedereen een plek in het arbeidsproces te geven. Verbinding met bedrijven, instellingen, verenigingen en vooral de gemeente zelf is hierbij van groot belang.

  We zullen ook moeten stilstaan bij de manier waarop we mensen willen laten meedoen. Door laaggeletterdheid of analfabetisme is informatie lang niet altijd begrijpelijk voor iedereen. Dit soort problemen zijn vaak onzichtbaar, maar kunnen grote gevolgen hebben.
   
 4. Het CDA wil garanderen dat informatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk kan zijn. De gemeente zorgt ervoor dat haar eigen communicatie hierop regelmatig wordt nagekeken.
 5. Als het nodig is, bieden we ondersteuning door middel van thuishulp bij administratie of belastingaangifte. Hierin spelen ook vrijwilligers een belangrijke rol. Ook verschil in inkomen kan een rol spelen in de mate waarin iemand kan meedoen in de samenleving. Armoede heeft een grote impact op het leven, zeker in een gezinssituatie. Kinderen die in armoede leven, moeten ook kunnen blijven meedoen.
 6. Het CDA steunt initiatieven om kinderen die in armoede opgroeien te helpen. Scholen, vrijwilligersorganisaties, de GGD, de huisarts en de gemeente dragen hier allemaal aan bij. We zorgen ervoor dat deze kinderen kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld sport, cultuur en zwemles.

Sport en sportverenigingen
Sportverenigingen in onze gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan ontspanning, ontmoeting met elkaar en een gezonde levensstijl. Het CDA vindt die bijdrage belangrijk en wil dat sportverenigingen makkelijk toegankelijk zijn. En dat moet in de toekomst zo blijven voor binnen- én buitensportverenigingen. Steeds meer inwoners gaan buiten sporten en maken daarbij gebruik van de openbare ruimte (de buitenruimte die van iedereen is). Als CDA Woerden willen we die mogelijkheden uitbreiden.

 1. De huur die buitensportverenigingen moeten betalen, is in het verleden fors verhoogd. Wat het CDA betreft, stijgt deze huur niet verder.
 2. De huur die binnensportverenigingen betalen, zou worden verhoogd. Door de coronacrisis is dit niet doorgegaan. Het CDA Woerden wil dat de huurverhoging helemaal niet doorgaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.