Onze gemeente heeft een levendige lokale economie. Er zijn vele zzp’ers, winkeliers, ondernemers van kleinere en grote bedrijven actief. Dat levert Woerdenaren banen en inkomen op. De samenleving in onze gemeente kan niet zonder een sterke lokale economie. Veel van de activiteiten die worden georganiseerd door verenigingen, stichtingen en vrijwilligers ontvangen een bijdrage van lokale ondernemers. Van deze voordelen kunnen we alleen genieten als lokale ondernemers ook de ruimte hebben om lokaal te ondernemen. Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers draagt bij aan voldoende werkgelegenheid in Woerden en aan een levendige samenleving. Dat geldt natuurlijk ook in Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Onze plannen

Ruimte voor ondernemers
Woerden is bezig met de herinrichting van bedrijventerreinen, zodat we die ruimte optimaal kunnen benutten. Daarnaast is extra ruimte gewenst. In de afgelopen periode is een besluit genomen om de ruimte voor bedrijventerreinen met 6 tot 9 hectare uit te breiden bij de Van Zwietenweg (Woerden) en bij De Putkop (Harmelen). Dat is hard nodig, want lokale ondernemers staan in de rij voor groeimogelijkheden (bijvoorbeeld in de maakindustrie).

 1. Als CDA willen we dat de gemeente in de komende vier jaar een besluit neemt over langjarige ontwikkelingsruimte voor lokale ondernemers. Wij richting ons daarbij op ondernemers die al in Woerden actief zijn, of startende ondernemers in onze gemeente.
 2. Ook in Kamerik en Zegveld moet de komende jaren ruimte komen voor kleinschalige groei van de lokale bedrijvigheid. De huidige terreinen zijn overvol, waardoor lokale ondernemers ergens anders naartoe gaan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de gemeenschap, onder andere minder werkgelegenheid en de beschikbaarheid van sponsors en brandweervrijwilligers.
 3. Bij de verdeling van onze schaarse ruimte aan ondernemers voor groei kijken we naar de maatschappelijke bijdrage van die ondernemers aan de gemeente: bieden ze (lokale) werkgelegenheid en staan ze voor verantwoord ondernemen?

Werk
Het aantal banen in de gemeente Woerden is de afgelopen jaren weer iets gegroeid, na een eerdere afname. Als CDA vinden we het belangrijk dat het aantal banen in elk geval op peil blijft, of liever nog: dat het aantal groeit. Daarmee is er meer kans om de werkloosheid in de gemeente onder het gemiddelde in Nederland te houden. Inwoners van onze gemeente kunnen dan bovendien dichter bij huis werken, en dat is gunstig voor reistijd, duurzaamheid en het sociale leven.

 1. Samen met ondernemers worden er elk jaar activiteiten georganiseerd waarbij mensen die op zoek zijn naar werk worden uitgenodigd bij bedrijven. Het CDA wil dat dit meer en vaker gaat gebeuren.
 2. Wij vinden duurzaam werk belangrijk: tijdelijke contracten moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.

Van onderwijs naar arbeidsmarkt
Veel jongeren kunnen tijdens hun opleiding moeilijk een stageplaats vinden. Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor de verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om de opleiding af te maken of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden stress omdat het aanbod aan stageplaatsen bij de overheid en in het bedrijfsleven niet voldoende is. In het ergste geval stoppen zij om deze reden hun opleiding. Het resultaat is een studieschuld en geen diploma. Bovendien hebben ondernemers dan in de toekomst een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers.

 1. We willen dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen. Ook willen we opleidingstrajecten ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio.
 2. De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. We willen wel graag dat scholen worden gestimuleerd om scholieren kennis te laten maken met verenigingen, stichtingen en ondernemers in onze gemeente. Op die manier kunnen jongeren ervaring opdoen, leren ze een bijdrage aan de samenleving te leveren en leren hoe ze in een (vrijwilligers)organisatie moeten werken.

TechnoHUB
In de afgelopen jaren is TechnoHUB tot stand gekomen: een prachtig initiatief van Woerdens Techniek Talent, heel veel ondernemers, middelbare scholen en beroepsonderwijs, en met steun van het Rijks, de provinciale en de lokale overheid. De komende jaren willen we dit initiatief voor de toekomst bestendigen, zodat veel jongeren uit onze regio hier een opleiding krijgen voor de lokale maakindustrie van de toekomst.

 1. Het CDA vindt dat de gemeente Woerden zich moet inzetten voor een meerjarige subsidie vanuit het Rijk en de Provincie, om een toekomstbestendige rol voor TechnoHUB in Woerden mogelijk te maken. De gemeente moet ook onderzoeken op welke manier de samenwerking met Ferm Werk kan worden verbeterd, zodat er een korte route naar omscholing en werk bij lokale ondernemers ontstaat.
 2. Het CDA wil dat de gemeente TechnoHUB ondersteuning geeft door volop samen te werken. Bovendien zou de gemeente de innovatieve en toekomstgerichte mogelijkheden voor scholing en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt breed moeten promoten in Woerden, in de regio en in heel Nederland.
 3. Wij willen ook dat de gemeente in overleg met het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs kijkt hoe de voordelen van TechnoHUB nog beter zijn te benutten in een gezamenlijk meerjarenplan.

Stadshart Woerden
De Woerdense binnenstad heeft een zware tijd achter de rug. De coronacrisis zorgde ervoor dat veel aankopen via internet werden gedaan, en de horeca had zwaar te lijden onder de toegangsregels. De komende jaren zal alles op alles gezet moeten worden om te voorkomen dat er gaten vallen in ons bruisende stadscentrum.

 1. Het CDA wil dat er samen met het Stadshart, de Vestingraad en Woerden Marketing een actieplan voor de binnenstad wordt gemaakt voor de komende vier jaar om de diversiteit aan winkels te behouden.
 2. De gemeente gaat aan de slag om alle winkels in het stadscentrum bezet te houden en leegstand tegen te gaan.
 3. Het CDA wil de gastvrijheid en het verblijfsgenot van de binnenstad versterken door de actiepunten uit de Binnenstadvisie verder op te pakken. Voorbeelden zijn: het plein verblijfsvriendelijker maken, meer groen aanbrengen en faciliteiten voor fietsers verbeteren.
 4. De meeste bezoekers van ons Stadshart komen met de fiets. Het CDA wil graag een fietsenstalling voor mensen die hun fiets beveiligd willen stallen als zij Woerden bezoeken.

De week- en streekmarkt
De week- en streekmarkten geven reuring in de Woerdense binnenstad. Het CDA wil een levendige markt behouden voor de toekomst, met vertrouwde ondernemers en streekeigen producten.

Wijk- en dorpscentra
De wijkcentra van de gemeente Woerden en de winkels in de dorpen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in wijken en dorpen: ze vormen het hart van dorp of wijk. Boodschappen zoals levensmiddelen, bloemen en drogisterijartikelen zijn daarmee voor iedereen dichtbij verkrijgbaar. Deze plekken zijn ook multifunctionele ontmoetingsplaatsen met andere dienstverlening, zoals pinautomaten en post.

 1. Het CDA zet zich in voor het behoud van goede voorzieningen in ieder dorp en elke wijk in de gemeente Woerden. Deze ontmoetingsplaatsen moeten we behouden en versterken. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met de lokale ondernemers kijkt wat hier op langere termijn voor nodig is. Hiervoor wordt een actieprogramma gemaakt.
 2. Vooral voor ouderen zijn een aantal essentiële voorzieningen dichtbij belangrijk. Voorbeelden zijn pinautomaten, post- en pakketservice en winkels voor de dagelijkse boodschappen. De gemeente spant zich in om deze diensten op peil te houden in de wijken en dorpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.