Kamerik en Kanis

In Kamerik en Kanis is het goed wonen, werken en recreëren. Kamerik is leefbaar en veilig. Toch zien we dat de leefbaarheid onder druk komt te staan, doordat het aantal inwoners afneemt. Daarmee neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van supermarkt, school en verenigingsleven af. Het is belangrijk dat jongeren in ons dorp een eigen huis kunnen vinden. Er is daarom woningbouw nodig voor starters en senioren. Als Kamerikse CDA’ers zetten we ons daarvoor in. We steunen de Kamerikse wensen voor woningbouw, ruimte voor ondernemers, veilige en goed onderhouden wegen, een groen buitengebied en een toekomstbestendig dorpshuis. Het mooie van onze gemeenschap is dat veel ook zelf wordt gedaan. We willen dat daar serieus oog en oor voor is. Inwoners, verenigingen en ondernemers moeten betrokken worden bij plannen voor het dorp. Met uw steun zetten wij ons daarvoor in!

Hier zetten wij ons voor in.

 1. Huizen bouwen! In de afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om betaalbare woningen te bouwen op de schoollocaties in Kamerik. De komende jaren moeten hier ongeveer 50 woningen worden gerealiseerd. Het CDA wil dat de procedures zo snel mogelijk worden doorlopen. De woningbouw moet aansluiten op de wensen van de Kamerikse inwoners, met nadruk op betaalbare woningen voor starters en doorstromers uit huurwoningen (onder andere senioren). Wij willen dat wordt gekeken of er extra betaalbare starterswoningen gebouwd kunnen worden. Ook inwoners op leeftijd moeten in ons dorp kunnen blijven wonen, we zetten ons daarom in voor het behoud van de sociale huurwoningen in De Cope.
  Na het bebouwen van de schoollocaties is ook in de toekomst woningbouw nodig om ons dorp leefbaar te houden. Wij zijn voorstander van kleinschalige woningbouw voor de lokale behoefte, dat kan bijvoorbeeld bij vrijkomende agrarische bebouwing. Ook willen we dat in overleg met de Kamerikers en het dorpsplatform wordt gekeken naar toekomstige uitbreidingslocaties aan de rand van het dorp.

 2. Leefbaarheid in Kamerik. De leefbaarheid van Kamerik is nauw verbonden aan voorzieningen als de supermarkt, het dorpshuis, een pinautomaat, de school en het verenigingsleven. De toekomst van het dorpshuis De Schulenburch is de afgelopen jaren in discussie gekomen. Vanuit het CDA hebben we ons ingezet om dit vraagstuk tussen gemeente en bestuur op te lossen. Wij vinden dat Kamerik ook in de toekomst een dorpshuis nodig heeft waar activiteiten mogelijk zijn voor verenigingen, cultuur, sporters en jongeren (De Bijn) van binnen én buiten het dorp. Wij zetten ons ervoor in dat de gemeente hiervoor haar verantwoordelijkheid neemt en investeert in de toekomst van ons dorpshuis.
  Om te zorgen dat sportverenigingen de coronacrisis goed doorstaan is het CDA voorstander van het niet verder verhogen van de huur van accommodaties en worden verenigingen financieel bijgestaan. Ook de brandweer is cruciaal voor onze veiligheid. Als CDA hebben we vervanging van de Kamerikse kazerne in de toekomst op de agenda gezet omdat de huidige locatie niet meer voldoet aan de normen. De komende vier jaar moet nieuwbouw van start gaan.
  Ook ruimte voor Kamerikse ondernemers is belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. Het CDA is daarom voorstander van kleinschalige uitbreiding en hernieuwde inrichting van het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg-Handelsweg.

 3. Geen windturbines of zonnevelden in de polders van Kamerik. Om in de toekomst een leefbare aarde na te laten aan onze kinderen is verandering nodig van ons energieverbruik. Dat moet realistisch, betaalbaar en met oog voor het landschap. Het begint met energie besparen. Daarnaast willen we maximaal inzetten op het opwekken van zonne-energie op daken en kleinschalig energie opwekken bij boerderijen en bedrijven. Ook staan we kleine boerderijwindmolens toe. Voor hoge windturbines en grote zonnevelden zien we in de polders rondom Kamerik en Kanis geen plek, die tasten het historische landschap van het Groene Hart hier te veel aan. Het CDA ziet daarvoor in onze gemeente alleen langs de A12 mogelijkheden. 

 4. Een vitaal buitengebied met oog voor onze boeren. In Den Haag worden plannen gemaakt die onzekerheid geven voor de boerenfamiliebedrijven in ons dorp. Wij zijn nauw verbonden met deze ondernemers en zetten ons samen met onze vertegenwoordigers in provincie en Tweede Kamer voor hen in, zodat zij ook in de toekomst kunnen blijven boeren in het Groene Hart.
  Ons groene buitengebied is historisch en rustgevend. Daarom trekt het veel recreanten over de wandelpaden of naar De Boerinn, Het Oortjespad en Kamerijck. Wij juichen dat toe, maar vinden we dat er dan ook goede faciliteiten zoals wandelpaden met routes moeten zijn.

 5. Verkeer en openbare ruimte. Kamerik heeft veilige verbindingen voor auto’s fietsers en voetgangers nodig en goed onderhoud van de openbare ruimte. We willen dat de gemeente onderzoekt hoe de Mijzijde tussen Woerden en Kanis veiliger wordt voor fietsers en wandelaars. Het fietspad tussen Woerden en Kamerik heeft ook onze aandacht, dit moet breder worden gemaakt. Het tijdelijke fietspad bij het Oortjespad moet definitief worden. Ook willen we dat de provincie de plannen voor een rotonde bij de t-splitsing van de Spruitweg met de Enschedeweg de komende jaren gaat uitvoeren. 
  Kamerik heeft als enige kern in de gemeente Woerden een Beschermd Dorpsgezicht, dat bovendien dringend onderhoud nodig heeft. Het CDA wil dat de gemeente samen met de inwoners snel komt met een plan hiervoor, en dat dit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Onze Kamerikse kandidaten

#5 John Boere
#12 Johan Habben Jansen
#15 Jan Zwanenveld (*Kameriker, maar na 43 jaar nu woonachtig in Woerden)
#20 Koos Straver
#23 Ko Droogers

John Boere

"Als geboren en getogen Kameriker die woont en werkt in ons dorp heb ik de afgelopen jaren met veel plezier het Kamerikse geluid laten horen in de Woerdense politiek. Voor de toekomst van ons dorp zijn er belangrijke vraagstukken waar ik me ook komende jaren hard voor wil maken, zoals het behoud van een dorpshuis, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten."

Johan Habben Jansen

"Voor jongeren in Kamerik is het niet gemakkelijk een huis te vinden om in ons dorp te blijven wonen. Daarom ben ik lid geworden van het CDA om met daarvoor hard te maken. Ik wil me heel graag de komende jaren inzetten voor het bouwen van huizen voor starters in ons dorp. Zodat onze verenigingen zoals de sleutelclub, de voetbalvereniging en SDO ook in de toekomst voldoende jonge leden houden."

Contact

Bij vragen kunt je altijd contact opnemen met John Boere via [email protected].

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.