19 november 2020

Gezamenlijke vragen over geluidsoverlast A12

Diverse fracties in de Woerdense gemeenteraad ontvangen met enige regelmaat berichten over geluidshinder die zou worden worden veroorzaakt door het verkeer op de A12. Dit wordt vooral zo gevoeld in de wijk Molenvliet-West en het dorp Harmelen.

De verwachting voor de komende jaren is dat het aantal auto’s op de A12 nog fors zal groeien, hoewel recent wel de snelheid overdag is teruggebracht. Uit een eind 2019 uitgebrachte raadsinformatiebrief [KLIK HIER] komt naar voren dat er tenminste 1900 geluidgehinderden zijn in Woerden (boven 48db), waarvan 700 ernstige geluidhinder ervaren. Door hoge geluidnormen ter plaatse valt de Rijksweg echter nog binnen de kaders die de wetgever stelt.

Om te kijken of de mogelijkheid bestaat dat het Woerdense college met betrekking tot de hierboven geschetste problematiek maatregelen kan nemen of eventueel elders afdwingen hebben de fracties van Lijst van der Does en het CDA Woerden gezamenlijk zgn. 'Artikel 42 vragen' [KLIK HIER] gesteld over dit onderwerp. Die vragen zijn de volgende :

  1. Blijkt uit de meest cijfers een toename of afname van het aantal geluidgehinderden in de gemeente Woerden ?
  2. Welke verwachting is er ten aanzien van geluidshinder en de geldende normen naar de toekomst toe, gelet op de modellen van het Rijk dat het autoverkeer over de A12 naar 2030 toe fors zal toenemen ?
  3. Heeft het college het ijveren voor de aanleg van een geluidscherm of geluidswal onderdeel gemaakt van de lobby van de gemeente richting provincie en Rijk? Zo nee, wil het college dat alsnog maken ?
  4. Op welke manier waakt het college ervoor dat bij overschrijding van de normen niet de normen worden aangepast, maar adequate maatregelen door het Rijk worden bekostigd ?

Eerder zijn ook nog eens vele bomen gesneuveld tussen sportpark Cromwijk en Molenvliet. Hoewel bomen (zeer beperkt) geluid tegenhouden vormen zij wel een buffer tegen fijnstof. Eerder was volgens onze informatie toegezegd dat ProRail en Rijkswaterstaat zouden zorgen voor het planten van nieuwe bomen.

  1. Wat zijn de plannen van Rijkswaterstaat en ProRail de verdwenen bomen terug te planten ?
  2. Op welke manier zorgt het college ervoor dat deze afspraak gestand wordt gedaan ?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.