05 oktober 2018

Job's top 3 van september 2018

JOB'S TOP 3 VAN SEPTEMBER 2018

Vanaf heden zult u met vaste regelmaat op de website van het CDA Woerden een terugblik vinden van fractievoorzitter Job van Meijeren, met de voor hem drie belangrijkste politieke momenten van de afgelopen maand. Hierbij de eerste aflevering waarin wordt afgetrapt met de eerste maand na het zomerreces, September, die natuurlijk begon met de septembermarkt in Harmelen!

3 - Belangrijke stappen in de woningbouw

Eén van de belangrijkste speerpunten die we het College in het coalitieaccoord hebben meegegeven is ‘sneller en meer woningen bouwen’. En daar wordt nu vooruitgang in geboekt!

In de laatste week van september werd bekend dat er zicht is op een overeenkomst over de bouw van meer dan 250 appartementwoningen op de plek waar nu het FNV-gebouw staat. Dit wordt een van de eerste grote transformaties op Middelland. De woningen komen in de sectoren sociale huur en middeldure huur, dus segmenten waar er veel vraag naar is.

Ook was er goed nieuws voor de woningbouw in Zegveld: er is zicht op een sluitende businesscase voor de locatie ‘Pionier’, als de gemeenteraad in de komende weken een besluit moet gaan nemen over een bijdrage van de gemeente. Als het CDA Woerden zijn we erg blij met deze voortgang en de knopen die worden doorgehakt.

2 - Bezoek aan het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH)

Mijn hoogtepunt van deze maand was wel het bezoek aan Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart. Samen met de gemeenteraad van Oudewater kregen we daar uitleg over wat zij doen voor statushouders die in onze gemeente komen wonen, en dat is onwijs veel goed werk. Ik heb enorm veel bewondering voor de vele vrijwilligers (en de paar betaalde krachten) die zich hiervoor inzetten!

Het is ook mooi om te zien hoe statushouders met een tien weken programma intensieve begeleiding krijgen, om snel mee te kunnen doen in onze samenleving. In dit kader was het besluit van de gemeenteraad op 4 oktober 2018 ook zeker belangrijk: we zullen de komende periode minder statushouders gaan opvangen in de Stadspoort, zodat de leefbaarheid van die locatie gaat toenemen.

Dit zorgt ook voor minder naar Woerden komende statushouders (we lopen namelijk ruim voor op onze taakstelling). Hierdoor kunnen we ons als gemeente richten op het naar werk begeleiden van de al in Woerden verblijvende statushouders, en zorgt het voor een verlaging van de druk op de woningmarkt.

Een mooi en afgewogen besluit, waar het CDA Woerden al eerder samen met Progressief Woerden het initiatief toe heeft genomen.

1 - Besluit over scholenbouw in de komende 40 jaar

In de gemeenteraadsvergadering van 4 oktober 2018 heeft de raad ook een besluit genomen over de toekomst van de scholenbouw in Woerden. In de afgelopen jaren werd dat steeds ad hoc per school gedaan, en moest de raad steeds geld in de begroting bijplussen. Nu is er met alle schoolbesturen een overeenkomst gesloten voor de komende 40 jaar! Het mooiste is nog: iedereen is blij. Goed werk dus van dit College, en ook van het vorige College dat dit besluit heeft voorbereid.

Het voorstel werd raadsbreed gesteund, al was er nog wel even discussie over de vraag of kosten niet vooruit worden geschoven omdat de reserve pas vanaf 2023 wordt ingericht. Het CDA Woerden kwam echter met de constatering dat de partijen die dat stelden hiermee voorbij gingen aan het feit dat het huidige beleid pas in 2022 afloopt, en dat ook de komende jaren ieder jaar al meer dan een ton extra wordt uitgetrokken voor de scholenhuisvesting.

Het is daarom verstandiger om nu geen extra potje te creëren als dat niet nodig is, maar in de begroting van de toekomst (waar we ook zicht op hebben) wel ruimte te creëren voor deze uitgaven. Een lijn die uitstekend door ons raadslid Vera Streng werd verwoord.

 

door Job van Meijeren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.