08 augustus 2023

Onderhoud openbaar groen na oplevering nieuwbouwprojecten

Er wordt goed doorgebouwd in de gemeente Woerden. Afgelopen jaren zijn een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd en dat gaat gelukkig nog even door. De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte, o.a. het onderhoud openbaar groen. Ook als het beheer en onderhoud wordt uitbesteed aan een externe partij. De CDA Fractie heeft begrepen dat het beheer en onderhoud van de openbare ruimte na oplevering van een nieuwbouwproject voor een aantal jaar aan de aannemer wordt gelaten. De CDA fractie constateert hierbij een aantal knelpunten.

Allereerst laat de staat van onderhoud te wensen over. Als voorbeeld noemen wij het onderhoud openbaar groen door de aannemer bij het opgeleverde nieuwbouwproject Hof van Leyland in het Staatsliedenkwartier. Aan het Frida Katzpad staat het onkruid in de groenperkjes tot een meter of meer hoog. Dat komt het woongenot van inwoners niet ten goede. Na meer dan een jaar is eind vorig jaar eindelijk de speeltuin in deze wijk aan het Suze Groenewegpad geopend. Van enig onderhoud aan deze speeltuin is geen of nauwelijks sprake. Nog even en de speeltuin is weer dicht(gegroeid).

Ten tweede krijgen inwoners die een melding bij de gemeente doen over o.a. achterstallig groenonderhoud als antwoord dat de aannemer verantwoordelijk is en worden inwoners naar deze aannemer verwezen. Deze is vervolgens voor de inwoners lastig bereikbaar en aanspreekbaar.

Raadslid Toos van Soest: "De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen. Het uitbesteden aan een aannemer voor de eerste jaren na oplevering van een nieuwbouwproject verandert daar niets aan. Waarschijnlijk zijn er goede redenen om als gemeente voor deze constructie te kiezen. Als CDA Woerden willen wij echter niet dat onze inwoners daar last van hebben. Laat staan dat zij na een melding bij de gemeente doorverwezen worden naar de aannemer. Vooruitkijkend naar de oplevering van toekomstige nieuwbouwprojecten ben ik benieuwd naar de reactie van het college op onze vragen."

De vragen van de CDA Woerden fractie aan het college:

  1. Is het beleid om het beheer en onderhoud openbare ruimte, o.a. groenonderhoud en onderhoud speeltuinen, voor een x-aantal jaar aan de aannemer te laren na opleveren van een nieuwbouwproject? Zo ja, wat is hiervoor de motivatie? Wie is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor zaken aangaande de openbare ruimte in deze gevallen
  2. Bent u bekend met het achterstallig onderhoud als in het voorbeeld beschreven? Zo ja, welke actie of acties zijn/worden ondernomen? Is er een periodieke evaluatie met de aannemer over het geleverde kwaliteitsniveau?
  3. Bent u het met ons eens dat de gemeente aanspreekpunt is voor meldingen over de openbare ruimte voor onze inwoners? En dat de gemeente actie dient te ondernemen als er een melding door een inwoner wordt gedaan via de geëigende kanalen, ook al is het beheer en onderhoud aan een derde partij uitbesteed?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.