07 maart 2019

Onderzoek schuifruimte in Woerdens belang

ONDERZOEK SCHUIFRUIMTE IN WOERDENS BELANG

Tijdens de Woerdense gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 maart 2019 was een van de agendapunten het 'Raadsvoorstel aanwijzing locaties haalbaarheidsonderzoek schuifruimte en vestiging voorkeursrecht Wvg'. Namens de CDA fractie had raadslid Marco Hollemans daarover de volgende inbreng .

"Voorzitter, de titel van het raadsvoorstel geeft precies aan waar het om gaat vandaag. De opdracht geven voor het uitvoeren van locatie onderzoek, om een al jaren spelend knelpunt voor de inwoners en ondernemers van Woerden op te gaan lossen. Namelijk ruimte zoeken om onze succesvolle lokale bedrijven te laten te groeien, verouderde bedrijventerreinen op te knappen en te verduurzamen en daarmee de Woerdense economie voor de komende decennia te ondersteunen.

Op het gevaar af me op theologisch glad ijs te begeven wil ik, in een eigen interpretatie, de woorden van de apostel Paulus aanhalen die hij schreef aan de Thessalonicenzen: "Onderzoek alles, behoudt het goede". En dat is precies wat ons te doen staat op dit dossier.

Over de noodzaak tot actie bestaat wat ons betreft geen discussie. Eenvoudige keuzes zijn er niet. Iedere mogelijke locatie raakt de Woerdense groene omgeving, en bovenal de mensen. Er zijn redenen te over om niet op een lichtzinnige wijze tot besluitvorming te komen. Daarom de oproep onzerzijds aan het college om de komende maanden echt met de betrokkenen in gesprek te gaan, om mogelijkheden te onderzoeken en te visualiseren, om voor- en nadelen te verzamelen en om op basis hiervan met een voorstel naar de raad te komen. En doe dat vooral vanuit een visie op de omgeving waarin ook andere belangrijke Woerdense thema's als wonen, mobiliteit en voorzieningen worden meegenomen.

We zoeken 6 tot 9 hectare ruimte voor onze lokale ondernemers. Ondernemers die in Woerden een belangrijke rol spelen bij onze samenleving, door het bieden van werkgelegenheid maar ook door hun maatschappelijke betrokkenheid. Door de zoektocht te verdelen over verschillende locaties zijn er echt keuzes te maken, op basis van argumenten en afwegingen, waarbij we naar iedereen willen luisteren.

Het college heeft een groot aantal mogelijke locaties beoordeeld, en draagt drie daarvan voor om uitgebreider te onderzoeken. Om alle mogelijkheden goed te kunnen beoordelen wil de CDA-fractie hier nog twee locaties aan toevoegen, namelijk het Werklint en Van Ooijen, beide aan de westzijde van de gemeente. Beide zijn locaties die relatief snel ontwikkeld kunnen worden (naar openbaar bestuur begrippen) en die goede ontsluitingsmogelijkheden bieden. Dit zijn belangrijke voorwaarden door de urgentie van het vraagstuk.

De locatie Barwoutswaarder West voldoet in onze ogen niet aan die criteria. Wel willen we het college vragen om deze locatie niet uit het oog te verliezen, en mee te nemen in de planontwikkeling voor Woerden West. Want de vraag naar ruimte voor woningen en bedrijven zal de komende decennia blijven groeien.

Om de twee extra locaties toe te voegen aan het onderzoek dienen wij samen met bijna alle fracties moties in, waarin we het college oproepen deze locaties op dezelfde wijze te onderzoeken als de andere drie. Dit doen we met de volgende verzoeken aan het college (dictum van de motie) :

  • De locatie Werklint (en van Ooijen), ook genoemd Werklint Nieuwerbrug en Van Ooijen in de Verkenning ruimtelijke inpassing schuifruimte Woerden van 30 november 2018, mee te nemen in het onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;
  • Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 locaties te onderzoeken;
  • Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren;
  • Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te verminderen en/of compenseren;
  • Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming.

De motie van CU/SGP en PW, met een aantal kaders voor het onderzoek, omarmen wij. Iedereen is gebaat bij heldere en transparante argumentatie en besluitvorming. Een oproep aan alle betrokken inwoners op dit dossier: Doe mee in het proces, ga het gesprek aan, vorm uw beeld en laten we dit allemaal doen op basis van reëele beelden en argumenten.

Tot slot: We nemen vanavond geen besluit over locaties, we geven opdracht tot het onderzoeken van mogelijkheden, met de opdracht dit samen met de Woerdenaren te doen. Zo objectief mogelijk, met eerlijke en realistische beeldvorming, zonder politieke frames en met een constructieve houding van iedereen. Want het onderwerp is van belang, en in ons aller belang."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.