16 april 2020

Raad spreekt over gevolgen Corona voor gemeente Woerden

(Foto : Indebuurt Woerden)

Op donderdagavond 16 april 2020 vond (via online verbindingen) een zogenaamde 'Politieke avond' (voorheen commissievergadering) plaats van de Woerdense gemeenteraad. Een van de agendapunten tijdens deze avond was 'Raadsinformatiebrief inzake impact van de COVID-19 crisis op de bedrijfsvoering en Strategische Heroriëntatie Gemeente Woerden'. Hieronder vindt u de bijdrage van de CDA Woerden fractie, bij monde van fractievoorzitter Job van Meijeren.

Voorzitter,

We leven in tijden van een ongekende gezondheidscrisis. Onze zorg en aandacht gaan allereerst uit naar hen die getroffen worden door deze crisis. Mensen die verdriet hebben om het overlijden van geliefden. Die zorgen hebben over hun familie, baan of onderneming. Die elke dag in de frontlinie staan in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Als CDA laten we de verantwoordelijkheid voor het handelen in deze gezondheidscrisis nu zoveel als mogelijk liggen waar die hoort, bij het kabinet, de GGD, veiligheidsregio en het college. Wij hechten er wel aan om steeds goed geïnformeerd te zijn, zoals dat nu ook al gebeurt, zodat we ook signalen met elkaar kunnen delen en bespreken.

Het bijzondere van deze crisis is dat deze een lange looptijd heeft. En dat deze inhakt op vrijwel alle domeinen van onze samenleving en economie. De zorg is groot dat deze gezondheidscrisis ook een economische crisis zal veroorzaken, de analyses van het CPB en het IMF kondigen dat aan.

Alles zal afhangen van het vertrouwen dat we met elkaar hebben om de komende maanden stapsgewijs van een intelligente lockdown naar een slimme opening-up te gaan. En de manier waarop we in staat zijn om het ‘gewone leven’ weer op te pakken. Wellicht met de nodige aanpassingen.

De impact van deze crisis gaat ook de gemeente niet voorbij. De RIB die we van het college ontvingen laat zien dat er een brede impact is op heel veel aspecten van de gemeente. En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg.

Ik durf voorzichtig wel de stelling aan dat deze corona-crisis een gamechanger is, die het speelveld voor de komende jaren helemaal op zijn kop zet. We zullen als bestuur van deze gemeente stapsgewijs moeten nadenken hoe we daarmee omgaan.

Belangrijk daarbij zijn twee dingen;

  1. Dat we als raad goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, scenario’s en keuzes die moeten worden gemaakt.
  2. Dat we daarover het gesprek voeren met elkaar.

Mijn verzoek aan Raad, college en agendacommissie is dan ook om vaker een bijpraatmoment te organiseren, te beginnen volgende week in de raadsvergadering waarbij we de laatste stand van zaken horen vanuit het college. Wellicht kan dit ook worden ondersteund door een maandelijkse korte RIB met de laatste ontwikkelingen, ook aan de hand van de laatste inzichten uit de organisatie.

Niet in het laatste heeft deze crisis impact op de gemeentefinanciën en de ambtelijke organisatie. Hoe groot die is, dat is nog niet te overzien. Het is goed dat het college in zorgvuldig in beeld brengt wat deze is. Ik wil nog een paar dingen daarbij vragen.

  1. Door de crisis zal tijd-technisch niet alles worden behaald dit jaar. Maar ook financieel is het wenselijk dat we kritisch kijken naar wat dit jaar de plannen zijn. Brengt het college ook in beeld welke ambities dit jaar kunnen worden uitgesteld of stopgezet om zo in het lopende jaar geld te besparen? Graag zouden wij zo’n inventarisatie in juni in de raad bespreken.
  2. Het proces van de heroriëntatie vergt extra tijd. De economische crisis die op handen is zal ook betekenen dat we onze doelen en ambities scherp moeten heroverwegen. Tegelijk moeten we ook niet alles stopzetten, want juist dan zetten we de samenleving en economie als overheid verder op slot. Mijn verzoek is om een dergelijke maatschappelijke en economische redeneerlijn te maken en toe te voegen aan de overwegingen bij de heroriëntatie. Dat zal mede het tempo bepalen waarmee we onze financiën op orde kunnen brengen.
  3. Het proces voorstel dat er ligt brengt de positie van de raad in het proces in het nauw. Het zou ook best kunnen dat we komende tijd gaan zien dat ook deze planning niet haalbaar is. Dat levert ook de vraag op die landelijk al speelt, namelijk of provincies gemeenten meer tijd gaan geven voor het begrotingsproces.

In ogen zijn er twee scenario’s op hoofdlijnen:

  1. In alle gevallen besluit de raad voor de zomer over een voorjaarsnota op hoofdlijnen.
  2. Als de provincie uitstel geeft voor begrotingen kunnen we in september spreken over scenario’s van de heroriëntatie en COVID-19 impact en in november/december over onze begroting.

Als we niet meer tijd krijgen kan ik me scenario 2 voorstellen, waarbij we in oktober een rompbegroting op hoofdlijnen vaststellen en die later dit jaar of begin volgend jaar invullen met verdere keuzes.

Graag een reactie van het college hierop.

Tenslotte wil ik een compliment maken aan allen, die zich binnen de gemeente inzetten om de gevolgen van de gezondheidscrisis in goede banen te leiden. We mogen als Woerden trots zijn hoe een ieder zich inzet en zijn steentje bijdraagt. Woerden kent een rijke geschiedenis aan belegeringen, crisissen en epidemieën. Ook deze zullen we samen en uiteindelijk sterker doorkomen.

Tot zover ...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.