04 november 2021

Samen verder bouwen: Algemene beschouwing CDA Woerden begrotingsraad

Tijdens de algemene beschouwing bij de Begrotingsraad 2020 sprak CDA Woerden fractievoorzitter Job van Meijeren de onderstaande bijdrage uit met als centraal thema: Samen verder bouwen. Samen, omdat niemand iets alleen voor elkaar krijgt. Verder, omdat er een goede degelijke basis is neergelegd. Bouwen, omdat het werk wat we doen als gemeentebestuur is, zoals het samenleven in een gemeenschappelijk huis. We moeten er samen in wonen en samen aan bouwen.

Voorzitter,

Lang geleden kwam op last de van de Graaf van Holland ene Willem van Naaldwijk naar Woerden. Deze man dwong de Woerdense bevolking en vele bewoners uit de landstreek rondom, om mee te werken aan het graven van een gracht. Ook liet hij een eerste muur bouwen, een houten palissade. Dat alles op kosten van Woerdenaren zelf.  De afgelopen jaren heeft het bestuur van onze gemeente vaak een beetje zo gevoeld. Te weinig geld uit den Haag voor taken die we dus op eigen kosten en inspanning moesten uitvoeren.

Financiën

Het zijn omstandigheden die deze bestuursperiode behoorlijk hebben bepaald. Het heeft geleid tot een financiële heroriëntatie, met pijnlijke keuzes. Bezuinigen op eigen uitgaven. Meer vragen van je inwoners. Met die inspanningen laat het huishoudboekje van Woerden groene cijfers zien voor de komende jaren. Maar we zijn er nog niet. Inkomsten uit Den Haag blijven onzeker. Er zijn de nodige risico’s.

De eerste berichten over meevallers vanuit Den Haag moeten we daarom niet meteen in nieuw beleid en structurele uitgaven gaan omzetten. Een volgende gemeenteraad moet die afwegingen maken. Er is wel beperkt ruimte om volgend jaar incidenteel geld uit te geven. Voor ons is dan de eerste keuze om te kijken of we minder van onze inwoners kunnen vragen. Samen met CU-SGP, VVD, Lijst van der Does en Progressief Woerden dienen we daarom een amendement in om 3% van de OZB-verhoging nu niet door te voeren, maar uit te stellen. Een meevaller voor onze inwoners.  

Resultaten bereikt

In de niet gemakkelijke omstandigheden heeft het gemeentebestuur vier jaar gewerkt met enorme ambities. Misschien weleens wat te fors. En het is maar goed dat overuren van wethouders niet worden uitbetaald. Maar er zijn daardoor wel belangrijke knopen gehakt.

  • Dwars door coronacrisis heen is er zorg en aandacht geweest voor kwetsbaren.
  • Er is een besluit genomen over schuifruimte voor lokale ondernemers.
  • Er komt een extra brug in Woerden-west en een tunnel onder de Steinhagenseweg.
  • Grote bouwprojecten zijn van de grond gekomen, meer dan 700 woningen gebouwd.

Graag wil ik voor die inspanningen en resultaten het College, maar vooral ook de ambtelijke organisatie bedanken. Het CDA Woerden heeft veel waardering voor jullie inzet.

Vooruitblik naar de toekomst

Als we vooruitkijken zien we grote opgaven voor ons, die nieuwe ambitie en inzet vragen. Wij – raad, college en ambtelijke organisatie – zullen samen verder moeten bouwen op wat er afgelopen jaren is bereikt. Door corona is eenzaamheid ook in onze gemeente groot. Vrijwilligers, professionals en gemeente doen veel om dat te bestrijden. Toch hebben we ook zorgen, met name rondom ontmoetingsplaatsen in de wijk. Samen met CU-SGP dienen we een motie in om de in de knel geraakte dorpshuizen in Kamerik en Zegveld dit jaar nog te helpen. Als CDA vinden we dat vooral ook in Molenvliet en Staatsliedenkwartier gekeken moet worden hoe ontmoetingsplaatsen worden versterkt. Op een later moment zullen we hier voorstellen voor doen.

Woningbouw heeft hoge prioriteit voor het CDA Woerden. Er is flink gebouwd, toch moet het tempo verder omhoog. De landelijke wooncrisis maakt starters kansloos. Jongeren wonen langer thuis. Beginnen later aan een gezin. Bouwen minder vermogen op. Die gevolgen gaan decennia met ons mee. Plannen moeten sneller van de grond komen. We steunen daarom het voorstel van CUSGP om te experimenteren met een veel korter planproces. Nieuwe plannen moeten we ontwikkelen. Daarom dienen we een motie in om te blijven zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties.

Een gevolg van lange wachtlijsten en hoge prijzen is dat ouders met thuiswonende kinderen gekort worden op de bijstand, als hun thuiswonende kinderen geld gaan verdienen.
Ook zorgen regels ervoor dat verliefde inwoners met een bijstandsuitkering niet gaan hokken, maar blijven latten. We dienen met Progressief Woerden twee moties in om dit te veranderen.

Voorzitter, de komende jaren zal de energietransitie een van de grootste opgaven zijn.
De opdracht zoals gegeven voor de zomer voor de opwek van duurzame energie moet voortvarend en concreet worden uitgewerkt. Concrete stappen moeten we ook zetten bij de warmtetransitie. De hoge energieprijzen hakken er extra hard in bij inwoners met een kleine portomonnee en een oud huis. Daar moet onze prioriteit liggen. Ons adagium is ‘isoleren is altijd goed’. Met Progressief Woerden en anderen dienen we daarom een motie in om hiermee actiegericht aan de slag te gaan en daarbij buren en lokale ondernemers te betrekken.

Er zijn zorgen over voldoende middelen voor het onderhoud van de openbare ruimte en de veiligheid in Woerden. Als CDA steunen we twee moties om hiervoor de benodigde kosten in beeld te brengen. Ook staan we positief tegenover het voorstel om geld vrij te maken om afgeschreven speeltoestellen in 2022 te vervangen.

Voorzitter, als CDA Woerden vinden we dat onze gemeente een meer dienstverlenende gemeente moet worden. Op ruimtelijke ordening is een cultuurverandering nodig.

Als we woningbouw en energietransitie mogelijk willen maken, moeten we niet denken vanuit regels, maar vanuit oplossingen. We dienen daarom samen met andere partijen een amendement om een tevredenheidsonderzoek te houden naar de gemeentelijke dienstverlening in de ruimtelijke ordening. Zodat we concrete punten hebben om dit te verbeteren.
Het CDA zal ook nog met aanvullende acties komen om hier werk van te maken.

Voorzitter,

We moeten samen verder bouwen.

Samen, omdat niemand alleen iets voor elkaar kan krijgen.

Verder, omdat er een goede basis is neergelegd in de afgelopen jaren.

Bouwen, omdat het werk wat we doen als gemeentebestuur is, zoals het samenleven in een gemeenschappelijk huis. We moeten er samen in wonen en samen aan bouwen.

Tenslotte voorzitter, nog dit.

Dwang en drang kunnen soms leiden tot iets goeds. Toen Woerden haar palissade af had ontving zij haar stadsrechten uit handen van de Graaf van Holland. Burgerschap, belastingrecht, vrijhandel en rechtspraak; als blijk van waardering voor onze inspanningen. Op st. Gregoriusdag volgend jaar viert Woerden haar 650 jarig bestaan.

Wij wensen de schout, zijn schepenen, de raadslieden en onze poorters veel wijsheid toe in 2022 en een mooi jubileumfeest.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.