24 februari 2017

Woerdense raad ondertekent uniek akkoord

WOERDENSE GEMEENTERAAD SLUIT BESTUURSAKKOORD VOOR DE PERIODE TOT AAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN 2018

De gemeenteraad van Woerden heeft tijdens haar vergadering op donderdag 23 februari 2017 een uniek bestuursakkoord gesloten, waarin alle raadsfracties deelnemen. In dit akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt voor de 12 maanden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De vier na de val van de coalitie overgebleven wethouders worden met de uitvoering ervan belast. Met het bestuursakkoord nemen alle partijen in gelijke mate verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Woerden.

De afgelopen tijd is om verschillende redenen een onrustige periode geweest. De CDA raadsfractie vindt het belangrijk dat er nu een stabiel bestuursjaar komt, waarin kan worden samengewerkt aan zaken die ten goede komen van de inwoners van Woerden. Openheid en transparantie zijn daarbij voor ons de kernwoorden. 

In het bestuursakkoord zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt, en dit is duidelijk een kwestie van geven en nemen geweest voor alle partijen. Hier en daar kan dit gevoelig liggen, en het CDA heeft ook oog voor die gevoeligheden. In hoofdlijnen zijn we echter tevreden met de gemaakte afspraken. Een aantal voor het CDA belangrijke afspraken zijn :

  • De westelijke randweg/brug staat weer op de politieke agenda. Er komt nu een breed onderzoek naar nut en noodzaak van deze verkeersmaatregel voor Woerden-West. In de begroting wordt een fonds gecreëerd om te sparen voor de eventuele aanleg ervan. De CDA-fractie wil bij deze aangetekend zien dat zij in juli 2015 tegen het voorstel voor alternatieve verkeersmaatregelen in Woerden–West heeft gestemd.
  • Er is afgesproken concreet in actie te komen voor het vinden van schuifruimte voor ondernemers. En de ‘kloppende binnenstad’ laten we nog meer kloppen. 
  • Bezwaren van omwonenden tegen het geplande crematorium op Rijnhof worden serieus genomen. Mochten deze bewaren niet kunnen worden weggenomen dan kan de raad besluiten te zoeken naar een alternatieve locatie.
  • De versnelling van de woningbouw voor woningzoekenden op de wachtlijst en voor statushouders wordt onverminderd voortgezet.
  • Er komt een raadswerkconferentie om de instrumenten te vinden om te kunnen sturen op het Sociaal Domein. Bij deze besprekingen is steeds het uitgangspunt dat de doelstelling is dat er keuzes gemaakt kunnen worden.
  • Al dit werk moet worden gedaan door medewerkers die in een krachtige organisatie beter tot hun recht kunnen komen. Ter ondersteuning hiervan willen wij daarom een onderzoek naar de kwaliteit in de ambtelijke organisatie.

Op basis van onder meer het bovenstaande hebben wij vol goede moed onze handtekening gezet onder het bestuursakkoord, waarvan u de tekst hier kunt vinden : Bestuursakkoord 2017 gemeente Woerden

Voorgeschiedenis

Na de val van de coalitie in december 2016 door het uittreden van de ChristenUnie-SGP fractie is er in Woerden een bestuurlijke crisis ontstaan. Het college van Burgemeester & Wethouders kon namelijk niet langer rekenen op een meerderheid van stemmen in de raad.

Alle partijen hebben vervolgens aangegeven dat het niet raadzaam was om zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te proberen een nieuw college te vormen. Voor de bestuurlijke continuïteit is daarom gezocht naar een raadsbrede samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.