27 januari 2023

Volgende stap voor de opwek van duurzame energie

De gemeenteraad van Woerden heeft donderdag 26 januari een belangrijke volgende stap gezet voor de opwek van grootschalige duurzame energie in Woerden. De raad nam het besluit om in de polder Reijerscop een gebiedsproces te starten om grootschalige opwek van windenergie mogelijk te maken. Ook besloot de raad om de procedures te vereenvoudigen voor de grootschalige opwek van zonne-energie in de polder Barwoutswaarder. 

Het CDA Woerden is voorstander van het plaatsen van windturbines als dat op een verantwoorde manier kan. Het alternatief van alleen grootschalig zon-op-land is in onze ogen een te grote ingreep in ons landschap. We moeten de verschillende technieken in combinatie inzetten. Niets doen of later wat doen is in onze ogen geen optie. Daarom hebben we op 15 juli 2021 voor het gewijzigde raadsbesluit gestemd waar dit voorstel een eerste uitwerking van is.

Reijerscop of Barwoutswaarder

In de gebiedsvergelijking zijn de twee potentiële windlocaties in beeld gebracht: Barwoutswaarder en Reijerscop. Vanuit de inwoners wordt het gezondheidsaspect als een belangrijk element van zorg hierover naar voren gebracht. Hier nauw mee verbonden is de afstand tussen turbines en woningen. In onze ogen scoren beide locaties hierop gelijk gelet op het aantal woningen dat tussen de 500 en 800 meter staat. In onze ogen is dat ook een zorgvuldige afstand, met de beschikbare kennis van vergelijkbare situaties in ons land. Op een hoofdlijn is het CDA van mening dat beide locaties zoals het er nu uit ziet geschikt zijn voor windturbines. De vraag is dan: waar beginnen we een proces dat moet leiden tot plaatsing van deze turbines?

De ligging langs de infrastructuur bij Barwoutswaarder sluit in de ogen van het CDA beter aan bij de participatie inbreng van alle inwoners van Woerden bij het energie-afwegingskader. Voor de omwonenden valt de geluidsbelasting daarmee op de locatie Barwoutswaarder ook samen met de snelweggeluiden, in plaats van dat deze vanaf de andere kant komt. Voor het CDA is deze ligging langs de snelweg in plaats van in het open landschap van Reijerscop een zwaarwegend argument. Het CDA heeft hierover een amendement ingediend, maar dit kon niet op een meerderheid van de raad rekenen. 

Gezondheid

In de hoorzitting hebben een aantal inwoners uit de Reijerscop hun zorgen, met name ook ten aanzien van de gezondheidsaspecten voor het voetlicht gebracht. Wij vinden dit een belangrijk aspect voor het vervolg. In het raadsvoorstel zijn met name ruimtelijke vervolgonderzoeken opgenomen. Samen met andere partijen is een amendement ingediend wat een meerderheid heeft gekregen om gezondheidsaspecten in beeld te brengen en ook een advies op te stellen welke maatregelen genomen kunnen worden. Op het moment dat de gemeenteraad een definitief besluit tot plaatsing moet nemen kan zij ook dit aspect inhoudelijk onderbouwt meewegen in haar besluitvorming.

Opwek van zonne-energie in Barwoutswaarder.

In het raadsvoorstel wordt ook ingegaan op grootschalige zon-op-land opwek. In onze ogen wordt hierop te weinig tempo gerealiseerd doordat we te veel eisen over de procedure opgelegd en een te groot gebied hebben opengesteld. Een amendement van het CDA, samen met andere partijen ingediend, kon rekenen op een meerderheid. Hierdoor wordt het eerste zoekgebied beperkt tot 25 hectare in Barwoutswaarder waarbij de initiatiefnemers meer verantwoordelijkheid krijgen voor een goede onderbouwing. Hiermee kunnen sneller stappen worden gezet voor de opwek van schone energie.

De inbreng van fractievoorzitter Job van Meijeren in de raadsvergadering kunt u hieronder lezen. 

‘Neem een goed doel op in je testament’.

Regelmatig hoor je die radioreclame: ‘Neem een goed doel op in je testament’.

Voorzitter, daar moest ik vanavond aan denken toen ik op weg hierheen was. Ik las de woorden van Paus Fransiscus.  “Onze aarde is een gedeelde erfenis die we ontvangen hebben, maar ook doorgeven”. Die erfenis is wereldwijd ongelijk verdeeld. In ons land genieten we van veel lusten. Veel lasten ervan liggen elders op aarde. Of nemen we op in ons testament.

Het is daarom ook dat we een verandering nodig hebben van onze manier van omgaan met de wereld die verstrekkende gevolgen zal hebben. Dat vraagt keuzes die lastig zijn. Ook vanavond. Want, het kiezen voor opwek van schone energie met windmolens of zonnevelden is voor de wereld een verbetering, maar kan in de leefomgeving van onze inwoners stevig ingrijpen.

Ik begrijp het goed dat er mensen met zorgen op de tribunes zitten, het is belangrijk dat die gehoord worden, begrepen en dat we zo goed mogelijk aan die zorgen tegemoetkomen. Tegelijkertijd: je kunt de solidariteit van dit vraagstuk niet alleen plaatsen richting inwoners van één of twee polders.

Het perspectief is heel onze gemeente. Heel ons land. Heel de wereld.

Vanavond zal het CDA instemmen met het voorliggende voorstel. We zetten daarmee in onze ogen een belangrijke stap om te kijken of we in Woerden niet alleen met zonne-energie, maar ook met windmolens energie kunnen opwekken. Ik heb op de politieke avond uitgebreid gemotiveerd waarom we dat doen. Dat neemt niet weg dat we ook de zorgen die er leven zien.

U ziet bij de stukken best wel wat amendementen staan met het CDA-logo. Dat is omdat we vinden dat we ons maximaal moeten inspannen om de best mogelijke besluiten te nemen. 

Ik licht ze nog kort even toe:

  • In het amendement zoeklocatie windenergie Barwoutswaarder zetten wij onze argumenten op een rij om windturbines meer langs de snelweg te plaatsen in de polder die wij het meest geschikt vinden.
  • We doen met Lijst van der Does, D66, Progressief Woerden en CUSGP een voorstel om een onderzoek te doen naar gezondheidseffecten en dit te betrekken bij het gebiedsproces. Hierin kunnen ook maatregelen in beeld gebracht worden die genomen kunnen worden om overlast te verminderen.
  • Als de raad vanavond besluit tot een gebiedsproces voor windenergie worden hierbij ook inwoners betrokken. Met Lijst van der Does hebben we een amendement gemaakt om over die participatie wat richtingen mee te geven. Voor het CDA is een belangrijk element hierin dat inwoners in een brede omgeving worden geïnformeerd over de mogelijk komst van windturbines en de gevolgen hiervan. Er leven hier veel vragen over.
  • Een laatste amendement van onze hand gaat over zon-op-land. Samen met anderen dienen we een voorstel in om dat proces in Barwoutswaarder tot 25 ha te versnellen. Zo kunnen we binnen korte tijd de eerste concrete stappen zetten in de grootschalige opwek van duurzame energie.
  • Tenslotte steunen wij een amendement van D66 om grootschalige energieprojecten ook een maatschappelijke bijdrage te laten leveren. Een mooi voorstel van lasten en lusten lokaal in evenwicht brengen.

Voorzitter, het is mijn hoop dat deze vier amendementen ook de steun krijgen van partijen die geen heil zien in windturbines. Omdat ze in onze ogen het besluit dat voorligt en de stappen die hierna volgen beter maken.

Voorzitter,

‘Neem een goed doel op in je testament’, daar begon ik mee.

In mijn politieke testament staat:

‘Blijf altijd proberen elkaar te begrijpen en bereiken door te luisteren’.

Ik hoop dat u nog vaak grote meningsverschillen kunt respecteren

En bruggen bouwt om overeenkomsten te verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.