Energietransitie

Onze doelstelling is om in 2030 in de gemeente Woerden 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Dit komt overeen met de doelstellingen van de Rijksoverheid.

De energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en met draagvlak plaatsvinden. Als CDA Woerden vinden we duidelijke communicatie hierover belangrijk. We willen daarom samen met inwoners en ondernemers in open gesprekken de koers en keuzes te bepalen.

De gemeente let scherp op dat inwoners niet de rekening van de energietransitie op hun bord krijgen, met energiearmoede tot gevolg. Dit vraagt om solidariteit. We zetten ons geld daar in waar de opgave het grootst is en de portemonnee het kleinst. We doen dat samen met de Woningbouwcorporatie.

Het CDA Woerden vindt een stapsgewijze transitie van warmte belangrijk. Per woningtype komt voorlichting en advies over de stappen die daarvoor nodig zijn. Isolatie is hierbij een belangrijk middel.

Het gasnet blijft overal in de wijk beschikbaar. In de toekomst kan het bestaande gasnet misschien worden benut voor groen gas of voor waterstof.

Het CDA Woerden wil onderzoeken of de gemeente het verduurzamen van uw huis kan belonen, bijvoorbeeld via de OZB (onroerendezaakbelasting) Inwoners die hun huis verduurzamen betalen dan eenmalig minder belasting.

De gemeente Woerden geeft zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door te proberen alle gemeentelijke gebouwen vóór 2030 energieneutraal in te richten. Wij willen dat hiervoor een maatregelenpakket komt. Hierbij houden we natuurlijk wel het nut van elke investering in het oog in relatie tot de kosten.

 

Energietransitie: voorlichting

We investeren tijd en energie samen met onze maatschappelijke partners en het lokale bedrijfsleven om de inwoners goede voorlichting over de energietransitie te geven.

Voorlichting moet bestaan uit concrete informatie waar inwoners en ondernemers zelf mee verder kunnen en tips hoe het lokale bedrijfsleven kan helpen bij isolatie en energie opwekken.

We maken maximaal gebruik van alle kennis en kunde in onze gemeente. Veel inwoners en ondernemers zijn experts op dit gebied en willen met die kennis en kunde graag anderen helpen.

We maken op een website en op het kerkplein (met een energiebesparingsmeter) zichtbaar hoe het ervoor staat met de Woerdense energietransitie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.