Integratie en opvang statushouders

Ook nieuwe inwoners worden betrokken bij de gemeente Woerden. De integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zogenoemde ‘statushouders’) moet daarom snel en met succes plaatsvinden. Het is van groot belang dat zij de Nederlandse taal leren spreken, de gewoonten van Woerden leren kennen en meedoen in de samenleving door onderwijs of werk. Daarnaast is het van belang om oog te hebben voor traumaverwerking. Samen met vrijwilligers en professionals willen we hieraan werken.

Het is belangrijk dat bij de huisvesting van deze nieuwe Woerdenaren wordt gezorgd voor een goede spreiding over de wijken en buurten, zodat er een goed evenwicht ontstaat. Het CDA wil niet dat de gemeente Woerden meer statushouders opvangt dan wettelijk is verplicht. Er moet oog zijn voor het draagvlak in de samenleving voor de opvang, dat kan afnemen, juist ook omdat de huurwoningmarkt in Woerden fors onder druk staat.

Samen met elke statushouder die in Woerden komt wonen, moet een persoonlijk integratieplan worden opgesteld. Dat plan gaat uit van de eigen kracht, en er worden concrete afspraken gemaakt over het leren van de Nederlandse taal en over (vrijwilligers)werk en/of scholing. Dit verankeren we in de samenleving door samen te werken met Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, Ferm Werk en Welkom Woerden. De gemeente heeft hierin de regie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.