Kamerik en De Kanis

Kamerik is een mooi dorp met historie. Een dorp waar inwoners landelijk en rustig wonen. Het dorpsplatform in Kamerik is een belangrijke partner van de gemeente. Het CDA wil de komende jaren met het platform samenwerken aan de uitvoering van de dorpsvisie Kamerik en de belangrijke punten daaruit verwezenlijken.

Het onderhoud van de openbare ruimte wordt door Kamerikers als ondermaats ervaren. Het CDA wil dat de gemeente hard gaat werken om het basisniveau van onderhoud op orde te krijgen. Daarnaast willen we met de inwoners kijken of er extra wensen zijn en hoe die samen kunnen worden vormgegeven. Het gezamenlijk inrichten en onderhouden van het Breenplantsoen is hiervan een mooi voorbeeld.

Voor het behoud van de voorzieningen en de vitaliteit in het dorp is het van belang dat er kleinschalige woningbouw mogelijk is, in de eerste plaats op inbreidingslocaties. De komende jaren is nieuwbouw voorzien op de schoollocaties (Wijde Blik en Eben Haëzer), na de bouw van de nieuwe school, en aan de noordzijde van Kamerik (Noordoost II). Belangrijk is dat de woningbouw ten goede komt aan de senioren en starters van Kamerik, zodat er goede doorstroom op gang komt. Het woningbouwplan op het voormalige verzorgingshuis Miland in Kanis wil het CDA snel van de grond hebben. Ook wil het CDA onderzoeken of woningbouw mogelijk is op het voormalige AMI-terrein aan de Lindelaan.

Er zal uitgebreid worden gekeken naar het verkeer rondom Kamerik in het buitengebied. Het CDA is er voorstander van om met oplossingen te komen die de wegen ontzien, maar die ook de agrarische bedrijven niet aantasten in hun economische activiteiten. Aandacht voor fietsers en wandelaars op de buitenwegen is van groot belang, zoals een veilige fietsverbinding van Teckop naar de Van Teylingenweg. Het CDA wil met de provincie onderzoeken of er een apart fietspad kan worden aangelegd. Ook de veiligheid van het fietspad naar Woerden moet worden versterkt. Wat betreft het autoverkeer wil het CDA dat samen met de provincie wordt onderzocht of de kruising van de Enschedeweg en de Spruitweg een rotonde kan worden. Het CDA staat voor een goede aanpak van de parkeerproblemen in Kamerik en voor een veilige verkeerssituatie, in het bijzonder op het Overstek, waar veel extra fietsverkeer zal komen als de nieuwbouw van de scholen klaar is.

Het behoud van de bibliotheek als dorpsvoorziening is belangrijk voor Kamerik. Samen met de Schulenburch, de scholen, sportverenigingen en supermarkt vormt het een van de ontmoetingsplaatsen van het dorp.

Er is een rijk sociaal en verenigingsleven in Kamerik. Dat draagt bij aan de samenhang van de gemeenschap. Er worden ook veel initiatieven genomen voor ouderen (zoals bijeenkomsten in De Cope) en voor de jeugd (zoals de Sleutelclub). Deze initiatieven moeten behouden blijven voor het dorp. De gemeente kan de vrijwilligers die hierin actief zijn soms beter ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.