Onderwijs

Binnen de gemeente Woerden zijn veel technisch georiënteerde bedrijven actief. Bedrijven waarvan het succes mede afhankelijk is van de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast zijn er te veel mensen die geen baan kunnen vinden, omdat ze niet de juiste kwalificaties hebben. Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol, maar nog belangrijker is de afstemming tussen bedrijven en opleiders. Het aanbod moet aansluiten bij de vraag, en de vraag moet bovendien duidelijk zijn. Samen zorgen we voor goed onderwijs, in nauwe samenwerking tussen bedrijven, instellingen en gemeente.

Het CDA vindt dat de gemeente zich vooral moet richten op haar kerntaken op het gebied van onderwijs: goede huisvesting en leerplicht. Wat betreft die huisvesting willen we vanuit de gemeente samen met schoolbesturen in kaart brengen wat er de komende jaren nodig is. Vanuit het Rijk komt er veel op scholen af en de beleidsdruk is groot. De gemeente moet ruimte geven aan de professionals, de leraren dus, om hun werk goed te doen. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van ouders om in het schoolbestuur en de raad van toezicht hun taak op zich te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.