Verkeer

De moderne maatschappij is letterlijk volop in beweging. Ontwikkelingen zoals elektrisch fietsen en flexibele werktijden betekenen andere eisen aan bereikbaarheid en een verandering van verkeer en vervoer. Het CDA wil de komende jaren investeren in goede mobiliteit en bereikbaarheid voor Woerden. Dat moet worden afgestemd op de behoefte: wandelen en fietsen voor de korte afstand, auto en openbaar vervoer voor de langere afstand, met voldoende mogelijkheden om van vervoermiddel te wisselen.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een samenhangende verkeersvisie voor de gemeente Woerden voor 2030. Dat gebeurde in overleg met inwoners, ondernemers en wijk- en dorpsplatforms. Het CDA kan zich vinden in die visie en wil de komende jaren aan de slag met de uitvoering ervan. Aan de hand van een Uitwerkingsplan wil het CDA met inwoners en ondernemers in gesprek om te bepalen wat als eerste moet worden opgepakt. 

Scholen en maatschappelijke voorzieningen moeten te voet bereikbaar zijn. In de hele gemeente is aandacht nodig voor veilige stoepen en oversteekplaatsen, met name ook voor ouderen en gehandicapten. Het CDA wil dat prioriteit wordt gegeven aan het veilig maken van schoolroutes met goede oversteekplaatsen, bijvoorbeeld bij de Steinhagenseweg. Samen met wijk- en dorpsplatforms worden knelpunten in kaart gebracht en aangepakt. Het CDA wil kijken hoe sneller fietsverkeer (zoals e-bikes en snorfietsen) veilig een plek kan krijgen in het verkeer, bijvoorbeeld door fietssnelwegen. In de regio zorgt een goed fietspad voor toegang voor recreatieve fietsers.

Autoverkeer dat niet Woerden als eindbestemming heeft, moet zoveel mogelijk via hoofdverkeerswegen om Woerden heen worden geleid. Verkeer dat Woerden uit moet, moet daar ook gebruik van kunnen maken. Het doorgaande verkeer in de wijken Schilderskwartier, Bomen- en Bloemenkwartier, Molenvliet en Snel en Polanen zorgt voor uitstoot van uitlaatgassen, fijnstof, gevaarlijke situaties en vermindering van het woongenot. Het CDA wil aan de westzijde van Woerden een toekomstbestendige oplossing realiseren. De aanleg van een westelijke randweg is daarvoor de meest logische optie. Aan de oostzijde van Woerden moet bij de Steinhagense weg worden onderzocht of hier een randweg de juiste oplossing is, of een verlegging van de huidige weg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.