30 januari 2023

Kort verslag Raadsvergadering 26 januari 2023

Op donderdagavond 26 januari vond de maandelijkse raadsvergadering plaats.

Daarin hebben we een aantal naar onze mening goede besluiten genomen. Zo kunnen huiseigenaren nog dit jaar gebruik maken van advies en onder voorwaarden subsidie krijgen voor het isoleren van hun woning (Groene zone isoleren).

Daarnaast is de inkomensnorm voor verschillende minimaregelingen verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. We hebben niet ingestemd met een amendement van de Gemeenschapslijst om deze norm te verhogen naar 130%. Dit is een bekend thema en er zijn twee redenen om op dit moment (nog) niet in te stemmen:

* Ten eerste hebben we in de coalitie al afgesproken dat we eerst willen weten wat dit betekent voor de begroting. Verhogen naar 130% klinkt heel sympathiek, maar als het € 500.000,- kost is het wel veel en moeten er andere zaken wijken. Omliggende gemeentes raden het af. Dus graag eerst nadere info en dan integraal afwegen wat wel en wat niet.

* Ten tweede valt niet uit te sluiten dat met deze verschuiving juist een groep inwoners in de armoedeval terechtkomt. Dit willen we al helemaal niet en ook dat moet eerst goed uitgezocht worden. Als we deze zaken goed in beeld hebben willen we graag een heroverweging maken.

Wél hebben we ingestemd met een amendement dat per saldo leidt tot een kleinere verhoging van de OZB voor 2023. Omdat er in de schatting van de waarden van het onroerend goed een onzekerheidsmarge zit van -2 tot +2 % had het college voor de zekerheid gekozen voor het verhogen van de OZB met 2%. Je kunt echter ook redeneren dat je dan kiest om niet te verhogen, immers het kan ook 2% meevallen.

De meeste aandacht echter trok de informatieve notitie over de ontwikkeling van een energielandschap (windmolens, zonnepanelen etc.) aan de Diepenhoek. Hierover is weinig discussie maar leven vooral veel zorgen. We hebben nog een keer aangegeven dat we als het aan ons ligt aan zo’n project alleen meewerkten als de revenuen terugvloeien naar de Somerense gemeenschap en dat de gezondheid van de omwonenden voorop staat. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er nu snel een vergunning verleend wordt voor windmolens vooruitlopend op mogelijk strengere geluidsnormen in de nabije toekomst.
Op 8  februari vindt een informatieavond plaats over het project in de Bunt in Someren-Heide.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.