Lierop

“Lierop leeft!” is een veel gehoorde kreet in het dorp aan de Lije. Lierop is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven en mooie evenementen. Een rijke cultuurhistorie met veel archeologische vondsten, de Koepelkerk, het beschermd dorpsgezicht Boomen en de verschillende gehuchten. De natuurrijke omgeving biedt volop gelegenheid om te fietsen en te wandelen en het is er goed wonen.

Toch zien we enkele ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Een te kort aan nieuwe woon-zorginitiatieven, het gemis van een huisarts, de behoefte aan bouwmogelijkheden (starters- en senioren-woningen), de geluidshinder van de A67, de verkeersdrukte in het dorp en de veiligheid op de Laan ten Boomen. Maar ook de waterafvoer van Gildewijk en Meerven en het buiten de oevers treden van de Meervense Loop vragen onze aandacht. Daarnaast de sporten culturele voorzieningen, de vele festivals, de activiteiten van OJC Nirwana en de behoefte om het circuit van MAC Lierop definitief bestemd te krijgen.

Wat willen we ?

De leefbaarheid van Lierop en de echte dorpscultuur van “zorgen voor elkaar” op peil houden door voldoende woon-zorg-initiatieven en betaalbaar bouwen voor jong en oud. Daarnaast het verder terugdringen van verkeersdoorstroom, ontmoedigen van sluipverkeer, het beperken van (geluids) hinder van de A67. De vraagstukken rondom bodem en water oplossen en de waterbuffer Gildewijk en Meerven reguleren. De rijke  cultuurhistorieen het oorlogsverleden moeten we koesteren.

Lierop is een prachtig dorp, dat met de natuurrijke omgeving (Lieropse Heide, de Oetert) en gehuchten rust uitstraalt. Dat moet zo blijven. En dat geldt ook voor de levendigheid in het dorp door de vele festivals, evenementen en wedstrijden op het circuit van MAC Lierop. Lierop Lééft!

 

WAT GAAN WE DOEN VOOR LIEROP ?

  • Geluidswal realiseren met breed draagvlak omgeving
  • Wertstraat, Groenstraat, vanOosterhout, etc. zo snel mogelijk in ontwikkeling (laten) brengen
  • Intensievere afstemming met werkgroep Wonen en Dorpsraad, actief op zoek naar bouwgrond
  • Waterhuishouding Lierop Zuid aanpakken in relatie met Meerven en Onweerstaanbaar Someren
  • MAC Lierop definitief vergunnen en bestemmen
  • Doorgaand (sluip)verkeer nav. verkeersonderzoek verder terugdringen (Hogew. Kromvenw. Leijerstr.)
  • Nieuwe school en nieuwbouw Henricushof goed inpassen in park
  • Geluksroutes en andere wandelroutes veilig maken voor voetgangers
  • Buitengebied in control brengen, maatwerk waar mogelijk, zorgen over windmolens serieus nemen
  • Betere mogelijkheden voor meer bedrijvigheid op één locatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.