Someren Heide

Tussen 1920 en 1930 werd de Somerense Heide ontgonnen en werden er de eerste boerderijen gebouwd. Dit jaar bestaat De Hei 100 jaar en dit eeuwfeest wordt groots gevierd. Want feest vieren dat kunnen ze in het dorp met de bourgondische inslag. Desondanks zien we nog ontwikkelingen
die de leefbaarheid onder druk zetten. Eén van de belangrijkste thema’s is wonen.
Er is in De Hei veel vraag naar woningen.

In alle segmenten. We zien potentiële locaties die geschikt zijn om te ontwikkelen, zoals het voormalige bandenopslagterrein en de woningbouwlocatie nabij de champignonkwekerij aan de Groeneweg. Maar ook een herontwikkeling van de voormalige Sint Jozefkerk biedt perspectief.

We zien ook de ontwikkelingen in het buitengebied. De schaalvergroting van boerenbedrijven, het verdwijnen van kleine agrarische ondernemers,
de nieuwe functies die op de erven ontstaan en de bebouwing die verandert. Daarnaast kunnen leegstaande bedrijven ondermijning in de
hand werken. De energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering brengt met mogelijke aanleg van een windpark en de bouw van
zonneparken ook de nodige zorgen met zich mee voor inwoners.

Wat willen we ?

Uitgangspunt moet zijn dat het ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren is in De Hei.
Het voorzieningenniveau moet verbeterd worden, of op zijn minst worden behouden. Basisschool St. Jozef en gemeenschapshuis De Bunt zijn van groot belang voor behoud en bevordering van de leefbaarheid. Kunnen de exploitatiemogelijkheden in De Bunt binnen het horecabeleid worden
verruimd? Het in stand houden van de SHOP door extra regelingen voor de vrijwilligers te treffen.
Een duurzame en leefbare kern door het behoud van de jaarlijkse kermis en evenementen. Het Wehrmachthuisje is een echte publiekstrekker,
maar de toegankelijkheid moet dan wel worden verbeterd. Inclusief parkeervoorzieningen.
De verbinding naar Sportpark De Plagge kan beter; een veilige oversteek, voldoende verlichting en signalering.

Potentiële woningbouwlocaties moeten versneld in ontwikkeling worden gebracht, zodat voldaan wordt aan de behoefte van jong en oud om in
hún Someren-Heide te kunnen blijven wonen. Het begeleiden van de herontwikkeling van de voormalige St. Jozefkerk en het park met een goede
omgevingsdialoog. Een dialoog en duidelijke voorlichting die er ook moet zijn over de status van de wind- en zonneparken. Een kwaliteitsslag
maken in het buitengebied door een goede balans te vinden tussen (agrarische) bedrijven, recreatieve voorzieningen en woningen. Kernpunt bij dit
alles is het van begin af aan betrekken van de inwoners uit De Hei bij het borgen van de voorzieningen, het realiseren van meer biodiversiteit
en groen in de wijken (volkstuin) en het oplossen van eventuele knelpunten.

Wat gaan we doen voor Someren Heide ?

  • Kerk in centrum via goede omgevingsdialoog laten herontwikkelen
  • Duurzame energieopwekking alleen met draagvlak omgeving, blijf naar alternatieven zoeken
  • Verdienmodel zon- en windenergie meer ten goed laten komen aan gemeenschap
  • Verkeersbesluit nemen voor doorstroom en veiligheid te verbeteren
  • Wehrmachthuisje toegankelijk maken voor rolstoelers en zorgen voor eigen entree
  • Buitengebied meer kraamkamer laten zijn voor nieuwe ondernemers
  • Agrarische Dagen Someren op hoger platform zetten als eyecatcher voor Someren in Europa
  • Locaties bandenbrand en champignonkwekerij versneld in ontwikkeling (laten) komen
  • Actief op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden nieuwbouw
  • BUNT en SHOP koesteren, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.