Zorg met en voor elkaar

De afgelopen twee jaar heeft Corona ons laten zien dat zorgen voor elkaar meer dan ooit nodig is. Niet alleen de fysieke gezondheid maar ook de mentale gezondheid en de veerkracht van mensen is onder druk komen te staan. Daarom hebben we elkaar nu zo hard nodig. CDA Someren is trots op de vele zorgvrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente. Uiteraard hebben we naast vrijwilligers ook professionele organisaties nodig om zorg te kunnen bieden aan onze inwoners. We zetten in op een goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionele organisaties.

Mensen worden steeds ouder, de seniorenmarkt stijgt. Gevolg is onder andere dat men steeds langer thuis moet kunnen blijven wonen. En de mensen willen dat ook. Maar de samenleving is hier nog onvoldoende voor ingericht. CDA Someren is er van overtuigd dat men de stap om het huis aan te passen of om op zoek te gaan naar een ander huis vaak te laat neemt. Als het niet meer anders kan. En dan ben je toch vaak te laat en kom je onder druk. Er is zodoende weinig of geen doorstroom. Ook omdat er te weinig levensloopbestendige huizen beschikbaar zijn. Het CDA Someren gaat ervoor dat de aanvraag voor het bouwen van mantelzorgwoningen makkelijker wordt.

We zien dat er lange wachtlijsten zijn bij de dagbestedingen. Gevolg is dat er schrijnende situaties in de thuissituaties ontstaan en mantelzorgers overbelast raken. Hier is meer maatwerk nodig. Dit vragen de inwoners aan de gemeente en aan de zorgprofessionals. De oudere inwoner denkt vaak nog dat “alles” voor hen geregeld wordt. Dit is niet meer zo. Er wordt juist verlangd dat zij steeds meer zaken zelf regelen. CDA Someren krijgt vaak te horen dat de gemeente moeilijk te bereiken is. Er volgt een keuzemenu dat lastig te volgen is voor de oudere inwoners. Ze haken dan af zonder iemand aan de lijn te hebben gehad. De oudere inwoner vindt het tevens moeilijk om hulp aan hun kinderen of familie te vragen en krijgt dus uiteindelijk vaak niet de zorg waar hij/zij recht op heeft.

We zien wel een goede samenwerking tussen huisartsen, ggz, gemeente, thuiszorgorganisaties en de dorpsondersteuners. CDA Someren is er trots op dat de handen goed ineen geslagen worden. Samen Werken werkt dus echt! Een lange termijnvisie is wel belangrijk in de zorg. Wat is de stip op de horizon, waar kan ik rekening mee houden en waar gaan we naartoe. Dorpsondersteuners missen deze nu en zijn dus nog een beetje zoekende. Een dergelijke visie helpt met de zorgstructuur en dat is efficiënt. Dat komt de kwaliteit ten goede en mensen ervaren dat direct als beter contact.

Problemen met jongeren nemen ook toe door te weinig toekomstperspectief. Ze moeten al langer thuis wonen door te weinig starters- en sociale huurwoningen en dat geeft veel mentale problemen. CDA Someren daagt de gemeente uit om op het gebied van zorg-wonen buiten de lijntjes te kleuren. Pilots welke meer ruimte bieden voor aanleunwoningen zoals Tiny Houses in de achtertuin van ouders. Deze zijn voor jongeren als opstart naar zelfstandig wonen. Biedt een toekomstperspectief in plaats van op de regels blijven zitten. Bundel de krachten en leg meer regie bij de burger. Maar dan wel flexibel meebewegen als gemeente.

 

Wat gaan we doen voor senioren en zorgbehoevenden

  • Goede zorg dichtbij huis
  • Verkorten wachtlijsten bij de dagbestedingen
  • Mogelijk maken van mantelzorgwoningen
  • Overbelasting mantelzorgers tegengaan
  • Betere toegang rolstoelers, rollators en kinderwagens
  • Initiatieven ondersteunen op gebied van sociale samenhang

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.