Someren - Noord

Someren-Noord was in de zestiger jaren een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen de woningnood. In 1965 kwamen de eerste woningen en werd de Paulusschool in gebruik genomen. De bewoners ervaren Noord als een fijne plek om te wonen. De leefbaarheid krijgt een vol doende tot goed in de afgenomen enquete.

Er zijn best veel renovatiewerkzaamheden geweest, maar toch ligt verpaupering van de wijk nog altijd op de loer vindt men. Na de bouwprojecten laat het herstel van straatwerk en trottoirs te lang op zich wachten, waardoor onveilige situaties ontstaan. Onkruidbestrijding en het onderhoud van groen is slecht. Er is te weinig sociale controle en een gevoel van onveiligheid wordt meermalen genoemd. De aanleg van een integraal hemelwaterriool en de waterbuffer in de Slievenstraat is een flinke stap in de goede richting om de wateroverlast te verminderen. Maar dat brengt weer zorgen over geuroverlast door de Slievenbuffer met zich mee. Wijkbewoners kunnen door het afkoppelen van regenwater ook zelf helpen de wateroverlast tegen te gaan. Dit wordt te weinig toegepast en er zijn nog veel verharde inritten en (voor)tuintjes.

Inwoners van Noord willen graag oud worden in hun eigen wijk. Het ontbreekt echter aan voldoende levensloopbestendige woningen. Verder is men van mening, dat bij het verhuren van woningen inwoners van Someren voorrang moeten krijgen bij de toewijzing.

Wat willen we?

Als er sprake is van aantoonbare geuroverlast dan wil CDA Someren dat dit verholpen wordt. Ook belangrijk is dat wijkbewoners regenwater in de tuin infiltreren. Hiervoor dient men tuintjes en parkeerplaatsen te vergroenen en het regenwater af te koppelen. Samenwerking tussen gemeente en inwoners is essentieel. Zeker als het gaat om het herstellen van straatwerk en trottoirs door de gemeente, zoals na het Paulusproject.
Een 30 km-zone voor de hele wijk draagt bij aan de verkeersveiligheid en beter toezicht op het juist parkeren helpt daarbij. De betrokkenheid van wijkbewoners (burgerparticipatie) is een kans bij toekomstige ontwikkelingen in de wijk en het bevorderen van het gevoel van veiligheid (bijvoorbeeld buurtpreventie / whats appgroepen). De vraag naar (levensloopbestendige) huur- en koopwoningen groeit. De druk op de woningmarkt is enorm. CDA Someren bekijkt hoe de gemeente kan bijdragen aan de behoefte om tot op hoge leeftijd in je eigen wijk te kunnen blijven wonen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.