Ouderen

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in Haaksbergen voor de zorg van later en voor een senioren vriendelijke gemeente.

Het CDA vindt goede zorg voor iedereen belangrijk. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen meer zelfredzaam te maken en te houden zodat alleen hulp verleend hoeft te worden waar dat echt nodig is.

Speerpunten daarbij zijn de omgang met dementie en eenzaamheidsbestrijding.

 • De gemeente moet in gesprek met bestaande initiatieven van professionele organisaties, zoals de eerstelijnszorg.
 • De gemeente dementie vriendelijk inrichten.
 • Jongeren inschakelen om hulp te bieden met technologische oplossingen of eenvoudige hulp.
 • Goede samenwerking en overleg met professionals om hulp te bieden aan dementerende en verwarde personen.
 • Het initiatief nemen om voorlichting te geven hoe men langer thuis kan wonen en hoe men vitaal en ondernemend kan blijven.
 • Streeft naar het voorkomen van isolement en het bevorderen van mobiliteit van ouderen door het stimuleren en uitbreiden van bestaande projecten als de buurtbus en het ANWB automaatje.
 • Eenzaamheidsbestrijding is voor het CDA een speerpunt in zorg- en welzijnsbeleid.

Transities

Met de vele taken die de gemeente erbij heeft gekregen is er ook een forse bezuinigingsslag gemaakt door het Rijk. Hierbij zijn er 4 transities geweest:

 1. Taken van de AWBZ naar de WMO.
 2. De nieuwe Participatiewet waarbij de mensen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), de Wajong en de Wet werk en bijstand (WWB) zijn samengevoegd.
 3. Jeugdzorg.
 4. Passend onderwijs.

Transities algemeen

De bezuinigingen door het Rijk treffen mensen. Het CDA vindt dat geld niet altijd leidend moet zijn.

 • Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg.
 • Wij ondersteunen het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg (eHealth).
 • Samen met instellingen kijken naar vernieuwende ideeën en hier innovatiegelden voor reserveren.

Zorg gaat over mensen, waarbij de cliënt centraal staat en waarin professionele zorg aansluit bij zorg door familie, mantelzorgers of bekenden die hulp bieden.

 • De kennis van de participatieraad moet beter worden ingezet als klankbord voor het beleid.
 • Cliëntenraden en cliëntenorganisaties vragen voor input voor beleid.
 • Er moet een plan opgesteld worden om overbodige regels af te schaffen.
 • Er moet een een formulieren helpdesk in het leven geroepen worden.
 • De gemeente moet de geboden professionele zorg laten controleren.

   

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen.

 • Niet altijd de regels maar ook maatwerk als het kan.
 • Afspraken met zorgorganisaties over maatwerk bij de uitvoering van thuiszorg, huishoudelijke hulp, voorzieningen, etc.

Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier.

 • Duidelijke prestatieafspraken maken met de woningbouwvereniging t.a.v. levensloopbestendig maken van woningen.
 • Om de zorg te verlenen die nodig is de mogelijkheid scheppen om tijdelijke bijgebouwen te plaatsen voor bijv. voor een mantelzorger.
 • De gemeente neemt het voortouw in gesprekken omtrent mobiliteit, waarbij gekeken wordt naar de mogelijke samenhang van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, WSW-vervoer en vrijwilligersinitiatieven zoals de buurtbus.
 • Het CDA wil beleid om uitstallingen voor winkels te beperken t.b.v. de bereikbaarheid van mindervaliden.

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de eerste plaats zelf verantwoordelijk.

 • Gemeente en instanties werken samen in preventie, met name tegen alcohol- en drugsgebruik.
 • Het CDA stimuleert een rook-ontmoedigingsbeleid.
 • De gemeente bevordert een gezonde leefstijl door het gesprek aan te gaan met scholen en verenigingen voor gezonde producten in kantines.
 • Afspraken maken om laaggeletterden te ondersteunen en hulp te bieden om ook hen een kans te bieden in o.a. de digitale wereld.
 • Naast de digitale informatie voorziening de mogelijkheid blijven houden dezelfde informatie op papier te verstrekken.

Participatiewet

Het CDA wil zich inzetten voor een participatiemaatschappij. Dit betekend betaald werk voor eenieder die dat kan, op zijn of haar niveau.

 • Continueren van het overleg met werkgevers voor plaatsingsmogelijkheden.
 • Hierbij het instrument loonkostensubsidie overwegen.
 • In gesprek gaan met de Euregio om knelpunten, waaronder wederzijdse erkenning van diploma's, op te lossen voor het werken in Duitsland.
 • Naast het verminderen van jongerenwerkloosheid ook de werkloosheid onder ouderen aanpakken.

Jeugdzorg

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus "licht" waar het kan en "zwaar" waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt.

 • Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden.

Bijstand

Als alle inspanningen ten spijt niet brengen wat wij wensen waardoor mensen geen inkomen kunnen genereren vindt het CDA dat er een goed vangnet moet zijn: de bijstand.

Hierbij moet de vangnetregeling zo zijn dat er een prikkel blijft bestaan om een betaalde baan, die zodanig is dat mensen niet onder de armoedegrens zakken, te accepteren.

 • Maximale eigen bijdrage voor zorgkosten voor gezinnen vaststellen.
 • Projecten door vrijwilligers ondersteunen die mensen helpen die moeite hebben met bijv. hun administratie of belastingen.
 • Contacten onderhouden met o.a. de voedselbank om personen die tussen wal en schip (dreigen te) raken in beeld te hebben.
 • Het (blijven) steunen van maatschappelijke initiatieven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.