Van onderop

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van ons land. Dat kan het meest effectief op landelijk niveau. Lokaal willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden.

 • Wij kiezen voor het bouwen van bedrijfspanden die aan het eind van hun functionele levensduur omgevormd kunnen worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken kunnen worden. Onderzocht wordt of een grondstoffenpaspoort als voorwaarde kan worden gesteld bij het verlenen van een bouwvergunning.
 • We geven als gemeente het goede voorbeeld. Duurzaamheid krijgt een meer prominente plek in ons aanbestedingsbeleid, wij kopen groene energie in en plaatsen zonnepanelen op onze gebouwen.
 • Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen duurzaam worden geïsoleerd, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Hiervoor willen wij afspraken maken met Domijn en huiseigenaren voorlichten. Wij willen het maatschappelijk vastgoed verduurzamen, waardoor ze voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.
 • Het CDA wil dat de gemeente onze inwoners beter voorlicht over de mogelijkheden die er op het gebied van duurzaamheid zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij inwoners die een omgevingsvergunning aanvragen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling.

Energietransitie

Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Nederland loopt achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen nu nog voor ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik wordt opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Vanuit het idee van goed rentmeesterschap is energietransitie een belangrijk thema. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.

 • De energietransitie moet vanuit de samenleving zelf — via gedrag, houding en acceptatie — vorm krijgen. De gemeente legt dat niet op. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.
 • De gemeente Haaksbergen gaat onderzoek doen naar haar huidige energieverbruik en daar concrete verduurzamingsdoelen aan koppelen. Aan de hand van die doelen worden de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie voor Haaksbergen in beeld gebracht. Daarbij worden de inwoners van onze gemeente nauw betrokken, zodat het belang van de energietransitie ook bij hen nog meer gaat leven.

Concrete Maatregelen

Verduurzamingsdoelen worden alleen gehaald als er concrete projecten gerealiseerd worden. De grote opgave die bij de energietransitie hoort is alleen te realiseren als alle beschikbare mogelijkheden binnen de gemeente benut worden. Mogelijk toepasbare duurzame energiebronnen binnen de gemeente grenzen zijn zonne-energie, windenergie, biomassa, warmtewisseling en geothermie (aardwarmte).

 • Stimulering toepassing zonne-energie.
 • De gemeente stimuleert bedrijven om na te denken over zonnepanelen op grootschalige daken. Lang niet alle bedrijfsgebouwen zijn technisch geschikt voor zonnepanelen. De gemeente faciliteert in onderzoek naar geschikte locaties.
 • Daarnaast zijn "zonneakkers" in het vrije veld steeds meer in opkomst. De gemeente stelt heldere kaders, zodat initiatiefnemers weten welke plekken geschikt of uitgesloten zijn. De gemeente onderzoekt of locaties langs de nieuwe N18 mogelijkheden bieden.
 • Onderzoek naar mogelijkheden windenergie
  Windenergie is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Een moderne windturbine levert circa 12.000.000 kWh per jaar. Dit is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 3500 huishoudens of de jaarlijkse opbrengst van een zonnepark van 12 hectare. Het CDA wil samen met de provincie een onderzoek doen naar de mogelijkheden en de realisatie van windturbines.
 • Mogelijkheden coöperatie
  Voor de acceptatie van een zonnepark of windpark is lokale financiële participatie zeer wenselijk. De gemeente faciliteert een lokaal op te richten energiecoöperatie.
 • Nieuwbouw
  Nieuwbouwprojecten binnen de gemeente Haaksbergen worden gasloos gerealiseerd. De gemeente stimuleert initiatiefnemers om nul-op-de-meterwoningen of energieleverende woningen te realiseren.
 • Duurzaam vervoer
  Electrische auto’s zijn enorm in opkomst. De gemeente Haaksbergen telt slechts één enkele openbare laadvoorziening. De gemeente dient meer locaties voor openbare laadvoorzieningen te faciliteren. Onder faciliteren verstaan wij onderzoek naar geschikte locaties en het geschikt maken van locaties (de parkeer- voorziening en zichtbaarheid). De exploitatie van laadpalen laten we over aan marktpartijen.
 • Mestverwaarding
  De aangescherpte wet- en regelgeving rondom mestverwerking vraagt om alternatieve manieren van verwerking. Grootschalige mestverwerkingsinitiatieven komen in onze regio moeizaam van de grond. Een mestverwaardingssinstallatie helpt de agrarische sector financieel en op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast blijft er werkgelegenheid behouden in de regio en draagt het bij aan het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen. Daarom wil het CDA dat de mogelijkheden worden onderzocht voor de realisatie van een mestverwaardingsinstallatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.