12 maart 2022

Terugblik op de periode 2018 tot 2022

In de afgelopen jaren heeft het CDA Woerden vanuit de gemeenteraad en het college haar bijdrage geleverd aan het gemeentebestuur. Hier kun je lezen hoe we terugkijken op de afgelopen jaren en wat we daarin hebben bereikt. Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. In de democratie bereik je resultaten altijd met compromissen en met elkaar. Daarom zijn dit ook resultaten die we als gemeentebestuur als geheel, in goede samenwerking partijen, college en inwoners hebben bereikt. In het archief op onze website vindt u vele artikelen over onze inspanningen in de afgelopen jaren.

Hoe is het gegaan?
Na een politiek rumoerige periode (er traden tussen 2014 en 2018 vijf wethouders af en de coalitie viel) kreeg het CDA na de verkiezingen van 2018 de verantwoordelijkheid om voor het eerst sinds 8 jaar weer mee te besturen vanuit het College. Goed bestuur heeft rust en stabiliteit nodig vinden wij én herkenbare en benaderbare wethouders. Arjan Noorthoek werd onze wethouder en met Lijst van der Does, ChristenUnie-SGP en D66 werd een coalitieakkoord gesloten.

We hebben in de afgelopen periode een aantal grote opgaven geklaard.

Wonen

 • Er zijn meer dan 700 huizen gebouwd in Woerden en de dorpen.
 • Het percentage sociale huurwoningen is verhoogd naar 20%, ook zijn er percentages vastgesteld voor middenhuur en goedkopere koopwoningen.
 • In Woerden is een plicht ingevoerd dat kopers ook zelf gaan wonen in een nieuwbouwwoning (zelfbewoningsplicht)
 • Langlopende knopen in woningbouwprojecten zijn opgelost zoals WeidZ en De Pionier in Harmelen, de CPO in Kamerik, het FNV-kantoor (in realisatie).
 • De bouw van meer dan 1.500 woningen in de komende vijf jaar is voorbereid, de ontwikkeling van De Poort van Woerden krijgt vorm.

Verkeer

 • Er is een besluit genomen over een extra brug over de Oude Rijn in Woerden-West, de Rembrandtbrug. Een meerderheid van 25 leden van de raad steunden dit voorstel dat ook maatschappelijk draagvlak heeft.
 • Er komt een fietstunnel onder de Beneluxlaan om het gevaarlijke fiets-oversteekpunt bij de rotonde Steinhagenseweg op te lossen. Ook wordt de Steinhagense weg langs het spoor omgelegd voor de bouw van Snellerpoort.
 • De Boerendijk is helemaal opgeknapt, fietsers hebben nu een vrijliggend fietspad.
 • Er komt een snelfietspad langs het spoor tussen Woerden en Utrecht, met een forse subsidie van de provincie Utrecht. Het eerste deel is al aangelegd.
 • Er is aandacht gekomen voor fietsparkeren in de binnenstad.

Zorg dichtbij

 • De kosten in het sociaal domein zijn fors gestegen (10 miljoen in zes jaar tijd) door de decentralisatie van deze taken naar gemeenten. Er is hard gewerkt om persoonsgerichter (casemanagement) zorg vorm te geven vanuit de gemeente. Hierbij is extra geld vrijgemaakt om de kostenstijging op te vangen.
 • Er is een zorgvisie gemaakt door het st. Antoniusziekenhuis met Woerdense zorgpartners om meer zorg in Woerden terug te brengen. Een eerste stap in de goede richting.
 • Tijdens corona is er een teststraat en vaccinatiestraat in Woerden gerealiseerd.
 • Bij bezuinigingen zijn de meest kwetsbare inwoners ontzien.
 • Logeerhuis Bredius (voor respijtzorg voor mantelzorgers) en het Zorgpension Woerden zijn volwaardige voorzieningen geworden die niet meer weg te denken zijn uit het Woerdense zorgaanbod.

Huishoudboekje op orde

 • De financiële situatie van de gemeente Woerden is op orde gebracht.
 • Structurele uitgaven zijn in de begroting ingepast en worden niet meer uit de reserves bekostigd.
 • Er hebben twee keer forse ombuigingen (vier miljoen in 2018 en vijf miljoen in 2020) plaatsgevonden om de kostenstijging van het sociaal domein door uitblijvende Rijksmiddelen te kunnen opvangen.
 • Er is perspectief gekomen om de relatief hoge schuld van de gemeente in een periode tot 2030 af te bouwen zonder dat de gemeente op slot gaat.
 • Er is een structureel begrotingsoverschot voor de komende jaren waardoor een volgend bestuur zowel investeringen als structurele uitgaven kan doen. 

Veiligheid

 • De brandweerkazernes in Harmelen, Kamerik en Zegveld worden in de komende jaren vernieuwd, hier zijn middelen voor gereserveerd.
 • Er is een vierde BOA bij gekomen op initiatief van het CDA Woerden.
 • De politie blijft in Woerden. Achter het gemeentehuis wordt een nieuw politiebureau gerealiseerd wat de politie van de gemeente gaat huren.

Duurzaamheid

 • Op initiatief van het CDA Woerden is een routekaart vastgesteld voor de energietransitie waarbij afspraken zijn gemaakt over tempo, draagvlak en snelheid.
 • Op initiatief van het CDA Woerden is het mogelijk geworden voor ondernemers in het buitengebied om een kleine windmolen (tot 25 meter ashoogte) te plaatsen voor de opwek van eigen energie.
 • Er is een belangrijk besluitgenomen in de opwek van duurzame energie met het afwegingskader grootschalige energie. Een besluit over de mogelijkheid van windenergie wordt eerst zorgvuldiger uitgewerkt.

Economie

 • De TechnoHUB is in Woerden tot stand gekomen.
 • Er is een belangrijk besluit genomen voor de realisatie van extra schuifruimte voor ondernemers, een besluit waarop al een decenium wordt gewacht.

Doorbraken in belangrijke dossiers
Door de bestuurlijke rust die er grotendeels is geweest zijn er flink veel ambities gerealiseerd, veel meer dan in de voorgaande jaren. Op slepende politieke dossiers als de brug in Woerden-west en schuifruimte voor ondernemers zijn besluiten genomen, met brede meerderheid in de gemeenteraad.  Bovendien kwam de coronacrisis nog tussendoor, waar het gemeentebestuur samen met de GGD, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners heeft gewerkt aan het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen.

Rozengeur en maneschijn
Is alles goed gegaan? Nee, zeker niet. Lang niet alles gaat zoals je wil. Terugkijkend waren we misschien weleens te ambitieus, waardoor Boerendijk en Oostdam gelijktijdig op de schop ging. Dat was wel even doorbijten, hoewel het nu mooi is geworden! Ook de hele discussie rond het parkeerbeleid ging niet zoals had gemoeten. De gevoeligheid van de aanpassingen was onvoldoende in het participatieproces naar voren gekomen en de communicatie verliep in eerste instantie dramatisch. Inmiddels zijn de belangrijkste knelpunten aangepast. Ongetwijfeld zijn er nog meer punten te noemen waar het beter kon en had gemoeten.

En toch: goed bestuur is ook keuzes maken. Wij kiezen liever voor het aanpakken van knelpunten, dan voor voortmodderen of -mopperen. Dan loopt het weleens anders, maar dan moet je je herpakken. Daarom blijven we juist ook dan luisteren naar inwoners, geven uitleg als er vragen zijn en maken transparant welke afweging er is gemaakt. Op die manier wisten vele inwoners ons te vinden voor vragen en feedback bij een goede kop koffie of via de app. Met hetzelfde doel: onze gemeente een beetje beter maken.

Vooruitkijken
De afgelopen jaren heeft het CDA in Woerden verantwoordelijkheid gedragen voor het stadsbestuur. In de gemeenteraad en in het College. Er zijn veel belangrijke besluiten genomen die al jaren waren uitgesteld. De bouw van een extra brug over de Rijn. De start van woningbouw op Snellerpoort en Middelland. Het herstel van de gemeentelijke financiën. Extra ruimte voor bedrijven. De komende jaren zullen nodig zijn om deze belangrijke besluiten op een goede manier tot uitvoering te brengen. Maar dat niet alleen: we moeten de blik verder vooruit richten om onze gemeente toekomstbestendig te blijven houden. In de leefomgeving en in de zorg voor elkaar. Als CDA Woerden dragen we graag opnieuw ons steentje bij om daaraan te werken in raad en college.

Lees ook de terugblik van wethouder Arjan Noorthoek!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.