31 december 2020

Jaaroverzicht 2020

Januari

Januari, de periode van beste wensen en goede voornemens, schreef Karin Hoekstra in januari in haar blog. ‘Een nieuw jaar, wat staat ons te wachten?’ Heel wat, bleek helaas al snel. Los van de, toen nog niet voorziene, corona crisis blikte Karin Hoekstra vooruit: Komend jaar staan er een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel. Trajecten waar we in Hillegom keuzes moeten maken die gevolgen hebben voor ons en ons dorp. In de vooruitblik werd ingegaan op de energietransitie en de  Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (ISG). Tijdens de raadsvergadering van 23 januari werd een motie op initiatief van het CDA over de erfpacht in Elsbroek behandeld. Hierin vroegen we naar mogelijkheden om naast het afkopen van de erfpacht, deze ook open te kunnen breken. Afkopen graag, maar op basis van vrijwilligheid en voorzien van alternatieven wanneer afkoop financieel niet haalbaar is. 

Februari

Fractievoorzitter Kees Langeveld is tijdens de raadsvergadering van 20 februari benoemd tot voorzitter van de raadscommissie. Tijdens dezelfde vergadering werd ook Julia Rippner (BBH) tot voorzitter van de raadscommissie benoemd. De raadscommissie moet volgens de Gemeentewet worden voorgezeten door een raadslid. Co Jansen (Bloeiend Hillegom) is op 29 maart 2018 en Jan Grimbergen (BBH) op 26 april 2018 tot commissievoorzitter benoemd. Het is wenselijk nieuwe voorzitters te benoemen zodat het voorzitterschap gerouleerd kan worden. Julia Rippner en de Kees Langeveld hadden zich hiervoor beschikbaar gesteld.

Maart

Een dringende oproep: Hillegom kijkt naar elkaar om! Burgemeester Arie van Erk en o.a. wethouders Karin Hoekstra en Fred van Trigt hebben de afgelopen week veelvuldig contact en overleg gehad met onder andere ondernemers, zorginstellingen, scholen, sportverenigingen en kinderopvangorganisaties over de corona crisis. 

April

De raadscommissievergadering van 9 april 2020 was uniek. Het was namelijk de eerste raadscommissievergadering in Hillegom ooit die online plaatsvond. Weer een stap verder in het digitale tijdperk, helaas gedwongen door het coronavirus. Een van de agendapunten betrof het digitale terrein. Het raadsvoorstel Programma Datagedreven Sturing werd namelijk behandeld. De gemeenteraad van Hillegom stemt unaniem in met een tijdelijke maatregel om sociaal maatschappelijke organisaties met acute financiële problemen te ondersteunen. Organisaties die dat nodig hebben komen in aanmerking voor een voorschot. Met deze maatregel wil Hillegom in deze coronacrisis blijven investeren in een toekomstbestendig Hillegom, waarin iedereen mee doet. 

Mei

In mei werd bekend dat CDA-fractielid Ada Noort ontslag nam als raadslid, omdat het voor haar niet langer mogelijk was het raadlidmaatschap te combineren met haar andere activiteiten, waaronder haar bedrijf. Wij betreuren het bijzonder dat Ada deze stap heeft moeten nemen, maar respecteren haar besluit. Onze CDA-fractie hoefde niet lang te wachten op een opvolger voor Ada Noort. Op donderdag 28 mei werd Frank Vrijburg als CDA-raadslid geïnstalleerd. Met Frank kregen we weer een oudgediende in onze gelederen. Het was fijn dat we nu met de voltallige fractie de maanden voor het zomerreces in konden gaan.

Juni

De Kadernota 2021 schetst een somber beeld voor de komende jaren, en de memo over de Meicirculaire maakt dat beeld nog somberder. Zonder ingrepen in het beleid loopt het verwachte tekort op van circa 6 ton naar ongeveer 1,8 miljoen euro. Daarin zijn nog niet eens de gevolgen van de coronacrisis meegenomen. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni dienden de fracties van CDA, BBH en Bloeiend Hillegom een motie in waarin het college werd verzocht een verordening verblijfsbelasting voor te stellen. Op deze wijze draagt iedereen die in onze gemeente verblijft bij aan een nog mooier Hillegom. De motie werd aangehouden. 

Juli

Fred van Trigt wordt de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Van Trigt is ruim 4 jaar wethouder namens het CDA in Hillegom. Hij heeft onder andere gezondheid, welzijn, onderwijs en sport in zijn portefeuille. Ook zit hij ook in het bestuur van Holland Rijnland. De afdeling van het CDA in Hillegom feliciteert Fred van Trigt met deze hele mooie stap maar beschouwt zijn vertrek ook als een groot gemis. Karin Hoekstra, dan nog parttime wethouder voor het CDA, heeft zich bereid verklaard om na het vertrek van Fred verder te gaan als fulltime wethouder. De in de raadsvergadering van 9 juli ingediende motie voor verblijfsbelasting werd aangenomen. 

Augustus

Karin Hoekstra kijkt terug op de 1e helft van het jaar. Thuiswerken, horeca en scholen dicht, geen bezoek in zorginstellingen, geen voetbal, geen inspraakavond, geen toeristen, alleen wijzelf konden op een dagelijks ommetje genieten van de mooie bollenvelden. Het reces is begonnen. We zijn eraan toe na zo’n raar half jaar.

September

Op donderdag 3 september werd het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 in de commissievergadering besproken. Samengevat zien wij veel goede punten in dit raadsvoorstel. Wij kunnen ons vinden in de keuze voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.En we zullen dit raadsvoorstel dan ook van harte steunen. Later in het jaar zal er alsnog een motie worden aangenomen i.v.m. de Speelwende. Het college van Hillegom houdt aan het einde van de maand een belactie onder organisaties, verenigingen en ondernemers. De burgemeester en wethouders willen horen wat goed gaat, wat hebben zij bedacht om de regels i.v.m corona te hanteren, hoe bereiken ze hun achterban? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen we van elkaar leren.

Oktober

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Bijstelling duurzaamheidsambitie nieuwbouw IKC Hillegom op 15 oktober diende het CDA samen met de BBH een amendement in om een deel van het dakoppervlak van het IKC beschikbaar te stellen aan een derde partij ten behoeve van opwekking zonne-energie. En daarnaast het dak te voorzien van alle aansluitmogelijkheden die nodig zijn voor een derde partij om het nog beschikbare dakoppervlak volledig te benutten voor opwekking van zonne-energie.Op donderdag 15 oktober ging de gemeenteraad van Hillegom akkoord met een technische aanpassing van de APV om tegen het gebruik van lachgas op te kunnen treden. Beter te laat dan nooit. Al in mei 2019 vroeg de CDA-fractie middels een motie om een dergelijke aanpassing. Toen bleek er geen meerderheid voor in de raad. We zijn blij dat dit nu alsnog is aangepast. “Het CDA wil het college oproepen om het gesprek met de verbonden partijen aan te gaan, bij voorkeur in samenwerking met andere omliggende gemeenten, om de uitgaven terug te dringen,” sprak Kees Langeveld, tijdens de Algemene Beschouwingen. Er is een sluitende begroting maar grote uitdagingen wachten. 

November

Een rommelige aanloop naar een rommelige behandeling. Dat typeerde het raadsvoorstel Bijdrage sfeerverlichting centrum Hillegom. Het voorafgaande proces kende geen schoonheidsprijs. Desondanks kunnen we niet ontkennen dat we in een donkere tijd leven. Door de corona crisis, die zelfs een haard kende in de Hoofdstraat, zijn de ondernemers hier hard getroffen. Een steuntje in de rug in de vorm van een bijdrage aan nieuwe sfeerverlichting, was hierbij een mooi lichtpunt. De CDA-fractie heeft het college in Hillegom vragen gesteld over het Initiatief raadsvoorstel over Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer, dat recent is aangenomen door de gemeenteraad van de Haarlemmermeer. In het raadsvoorstel staan enkele maatregelen die grote consequenties hebben voor de verkeersituatie in Hillegom. Tijdens de raadscommissievergadering van 26 november werd het raadsvoorstel Regionaal Toepassingskader tijdelijke wet maatregelen COVID-19 besproken. Uiteraard moeten eventuele ontheffingen, wanneer we in een fase zijn die dit toelaat, op een duidelijke wijze worden gedeeld met de raad. En moeten we ten allen tijde het proces anders kunnen vormgeven wanneer de situatie daarom vraagt. Maar de CDA-fractie kon zich vinden in het raadsvoorstel zoals dat er lag. 

December 

Recent pleitte voorzitter Bruls van het landelijke veiligheidsberaad voor het organiseren van kleinschalige activiteiten rond de jaarwisseling. Vandaar dat de CDA-fractie tijdens het vragenkwartier aan de portefeuillehouder vroeg welke mogelijkheden hij hiertoe ziet in Hillegom. In zijn beantwoording gaf porteteuillehouder van Erk aan dat de COVID-situatie inmiddels helaas zo verslechterd is dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Tot slot blikte Karin Hoekstra terug op het achterliggende jaar. En keek vooruit: Ik denk dat we in 2021 voor belangrijke keuzes staan, en hoop dat u met ons mee wilt denken over hoe we onze leefomgeving moeten inrichten zodat het fijn wonen blijft in Hillegom! Ook via deze website en social media van CDA Hillegom wordt u komend jaar uitgenodigd om mee te denken. Maar wanneer u nu al uw ideeën wilt laten horen kan dat ook via [email protected]. Ik wens u een gezond en fijn 2021!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.