27 juli 2019

CDA stemde voor het eerst in lange tijd tegen een kadernota

Het CDA Veenendaal stemde tegen de kadernota 2020 

In de laatste vergadering voor de zomervakantie behandelde de gemeenteraad traditiegetrouw de kadernota. In dit document worden de kaders voor de begroting voor volgend jaar vastgelegd. Vervolgens werkt het college de begroting uit en die zal dan voor het nieuwe jaar start door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het was een lange vergadering gespreid over twee avonden. Uiteindelijk bleek dat deze kadernota zowel financieel als sociaal niet de juiste kaders meegeeft voor de begroting 2020, daarom stemde het CDA tegen.

Een terugblik naar 2018
Vorig jaar presenteerde het college een kaderbrief, omdat het collegeakkoord nog niet was uitgewerkt. Dat was op dat moment goed te begrijpen. De kaderbrief richting de begroting voor 2019 was een beknopt document, waar vooral tekorten opvielen. Uit de kaderbrief bleek o.a. dat het college van plan was om de bijdrage voor huishoudelijke hulp fors te verhogen, om zo tekorten te verminderen. Bezuinigen op andere beleidsterreinen bleek voor dit college toen al niet bespreekbaar. In een hoofdelijke stemming haalde onze motie om deze onverantwoordelijke bezuiniging te voorkomen het niet, maar na een najaar waarin veel mensen hun zorgen uitten, draaide de ChristenUnie op het laatste moment toch nog bij waardoor de huishoudelijke hulp betaalbaar bleef. Omdat het college weigerde om tijdig naar mogelijke bezuinigingen te zoeken in de gehele begroting, bleek uiteindelijk een forse belastingverhoging van 10% op de OZB onvermijdelijk. 

Heeft het college hier in 2019 iets van geleerd?
De kadernota voor de begroting 2020-2023 leek veel op die kaderbrief van vorig jaar: wederom veel bezuinigingen op zorg en sociale voorzieningen, wederom gaven de collegepartijen geen ruimte om op andere beleidsterreinen te bezuinigen. Het college ziet de komende jaren wel ruimte voor forse investeringen in de gemeentelijke organisatie: 5 miljoen euro voor ICT, een stijging van 30 naar 60 personen bij Jeugdzorg (waaronder veel regiefuncties/overhead en te weinig extra behandelaren) en ook de ondersteunende beleidsstaf op het gemeentehuis groeit in omvang. Verder zien we de nodige investeringen in de “fysieke” kant van Veenendaal. Dat laatste is overigens niet verkeerd; mooie fietspaden en meer groen, daar ziet het CDA Veenendaal absoluut het goede van in. Daartegenover staan echter forse bezuinigingen op vrijwel alle gemeentelijke voorzieningen voor minima, bezuinigingen op zorg aan kinderen en ouderen en op middelen voor welzijn. Het CDA betreurt het dat het college voor deze balans heeft gekozen. 

Het CDA en D66 vinden het bovendien zorgelijk dat zelfs met deze bezuinigingen, de algemene reserve onder het door de provincie vastgestelde minimumniveau daalt. Zelfs dit gegeven kan de college partijen, waaronder de VVD en de SGP, kennelijk niet bewegen om nog eens breed in de gehele begroting te zoeken naar aanvullende mogelijkheden om te bezuinigen. 

Wat verder opviel:
In het debat over de kadernota stelde de VVD voor om vluchtelingen niet meer direct te huisvesten in huurwoningen in Veenendaal, maar te bezien of deze opvang niet mogelijk is op bedrijventerreinen of in containerwoningen. Slecht voor de integratie, asociaal en meer kans op criminaliteit op ’s nachts verlaten bedrijventerreinen. Niet goed voor deze nieuwe Nederlanders en niet goed voor de Veense ondernemers. 

De heer Jansen, van coalitiepartij ProVeenendaal, gaf aan dat hij te weinig terecht zag komen van de mooie plannen die dit college bij haar aantreden presenteerde. En al sprak hij dit niet hardop uit: de hele raad zag dat wethouder Beek (ProVeenendaal) de enige is die verantwoordelijkheid neemt bij het oplossen van de tekorten; de overige wethouders van VVD, SGP en ChristenUnie doen op hun dossiers op dit vlak helaas weinig tot niets. Het CDA begrijpt de zorgen en de wat felle reactie van de heer Jansen dus goed, sterker hij heeft op veel punten volkomen gelijk. Helaas stemde ProVeenendaal uiteindelijk op alle fundamentele punten in met de voorstellen van het college. 

De overige twee coalitiepartijen SGP en VVD waren opvallend stil over de gemeentelijke financiën, ondanks het feit dat de gemeentelijke begroting er niet goed voor staat en deze partijen toch zeggen te staan voor solide financieel beleid. 

En de extra gelden van het Rijk voor Jeugdzorg dan?
De extra middelen die het rijk beschikbaar stelt voor jeugdzorg werden door wethouder Verloop (SGP) gesaldeerd met een openstaande bezuiniging vanuit het Rijk op een periodieke verhoging van alle gemeentelijke budgetten en vervolgens wordt het restant gestort in de algemene middelen. Kortom, ook dit geld ging niet naar het sociaal domein. 

Onze conclusie
De hele raad steunde dit college vorig jaar bij haar aantreden, bij deze kadernota bleek dat het college van ChristenUnie, SGP, ProVeenendaal en VVD de steun van vrijwel de gehele oppositie kwijt is. Ook het CDA stemde voor het eerst in lange tijd tegen een kadernota. 

Wij hopen oprecht dat dit een signaal is voor het college om te bezinnen, zodat men net als vorig jaar, bij de begroting weer tot inzicht kan komen. We betreuren het dat, net als vorig jaar, mensen die van zorg afhankelijk zijn weer in het najaar in spanning zullen zitten of zij de zorg die zij zo hard nodig hebben volgend jaar wel kunnen betalen. En wij hopen dat dit trage stugge handelen van het college niet, net als vorig jaar, leidt tot een forse belastingverhoging voor 2020.

Wij wensen u een goede zomer en als u vragen of zorgen hebt, dan kunt u bij ons terecht (https://gemeenteraad.veenendaal.nl/raadsleden/#c5290). 

Fractie CDA Veenendaal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.