Hier staat CDA Veenendaal voor

CDA is in Veenendaal altijd onlosmakelijk verbonden met de inwoners en de stad. Daar hebben we ons de afgelopen jaren in de gemeenteraad voor ingezet en staan we ook de komende jaren voor. 

De komende vier jaar willen we, naast de vaste onderwerpen, extra voortvarend aan de slag gaan op de onderwerpen betrouwbare overheid, een veilige leefomgeving en verbinding in de samenleving met sport en cultuur. We verwachten een gemeente die vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen de inwoners benaderd. We willen een fysiek veilige omgeving creeren met een wijkgerichte benadering. En we zijn ervan overtuigd dat sport en cultuur bij uitstek plekken zijn waar mensen zich verenigen en de kracht van vrijwilligers tot uiting komt.

Lees dus vooral verder in ons programma wat we concreet willen gaan doen. Dit complete programma vindt u hier: Verkiezingsprogramma CDA Veenendaal 2022 PDF

Hieronder vindt u onze standpunten in 24 stellingen: 

 1. Ondernemers moeten in het centrum van Veenendaal kleine hubs (soort pop-up winkels) ter beschikking hebben om op en af te kunnen schalen.
 2. We gaan steeds meer thuiswerken; het CDA Veenendaal wil dat er in de binnenstad ruimtes ontstaan om op een laagdrempelige manier te werken.
 3. Het CDA Veenendaal wil de komende jaren drie icoonprojecten opstarten om de stad aantrekkelijker te maken: de Duivenweide, de inrichting van het gebied rondom het Thoomesplein (inclusief het stadsstrand) en het Scheepjeshofplein. Met meer groen en meer water in onze binnenstad.
 4. Met het CDA Veenendaal bouwt de gemeente koopwoningen voor middeninkomens in Veenendaal.
 5. Pas als de OV-voorzieningen in Veenendaal op orde zijn, kan de parkeernorm worden verlaagd. Niet andersom.
 6. Bij aantrekkelijk wonen en een leefbare wijk, horen ook recreatie, ontspanning en vermaak. Bij (her)ontwikkeling van wijken in Veenendaal moet dit aspect meer worden meegenomen.
 7. CDA Veenendaal wil het vertrouwen in professionals en vrijwilligers in het sociaal domein versterken en het aantal aanbieders verminderen. 
 8. Het terug invoeren van  dag van de mantelzorger. Alle mantelzorgers (jong & oud) verdienen het om in het zonnetje te staan. 
 9. Wij willen een actieagenda met professionals opstellen voor de Jeugdzorg. Speciaal om, waar wachtlijsten zijn, deze weg te werken.
 10. Veense kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen. 
 11. We willen de vorming van een Integraal Kind Centrum in de wijken verder stimuleren. Daarbij willen we de samenwerking tussen scholen onderling en kinderdagverblijven stimuleren. Zo maken we optimaal gebruik van de ruimte en worden wachttijden bestreden. 
 12. De vrijheid van onderwijs wordt gerespecteerd en elke denominatie krijgt in Veenendaal gelijke kansen. 
 13. Voor het CDA Veenendaal geldt dat iedere Veenendaler zich veilig moet kunnen voelen. In Veenendaal zijn in de afgelopen jaren te veel incidenten geweest op het gebied van sociale veiligheid, in het bijzonder tegen mensen uit de LHBTI+ gemeenschap. Dat vraagt gerichte acties in de wijken door de gemeente.
 14. CDA Veenendaal zet in op extra middelen voor politie en BOA’s, zodat de politie altijd bereikbaar is en ook in Veenendaal aanwezig is. Ogen en oren in de wijk zijn voor veiligheid onmisbaar. De wijkmanagers zijn voor onze inwoners toegankelijk en dragen bij aan de veiligheid. 
 15. Veenendaal Slim en Veilig: smart city lighting, goede volgverlichting langs voet- en fietspaden (inclusief tunnels).
 16. CDA Veenendaal wil verstandig vooruit met de energietransitie. Dat vraagt durf en lef. We nemen geen onverantwoorde risico’s, maar gaan wel de uitdaging aan.
 17. Veenendaals groen is het nieuwe goud. We zijn onze naam als bijenstad waard, als we de binnenstad vergroenen en biodiversiteit stimuleren.
 18. CDA Veenendaal wil structurele ondersteuning voor organisaties die dierenmishandeling voorkomen. 
 19. Gebouwen waar sociale en sportieve activiteiten plaatsvinden, kunnen een geoormerkte compensatie aanvragen voor betaling van OZB.
 20. Nieuwe aanbieders van culturele activiteiten moeten gemakkelijker toegang krijgen tot gemeentelijke faciliteiten.
 21. Het CDA Veenendaal wil een fonds voor cultureel erfgoed. Dit fonds dient om monumenten te behouden of in ere te herstellen, zodat de historie en het karakter van de stad behouden blijven.
 22. Veenendalers moeten kunnen rekenen op een betrouwbare en benaderbare overheid. Het gemeentebestuur en de gemeenteraad moeten vol inzetten op het stimuleren van de participatie en initiatieven, zoals Right-to-Challenge en een jaarlijkse Veenendaal Fair en een toegankelijk gemeentehuis met deskundige en vriendelijke ambtenaren.
 23. Samenwerking binnen FoodValley versterkt de positie van Veenendaal; die positie willen we uitbouwen. We zien een groeiende rol voor onze stad binnen FoodValley als vestigingsplaats voor jonge gezinnen en expats. Ook bij grote opgaven, zoals de energietransitie, trekken we samen met onze buurgemeenten op.  
 24. CDA staat voor een gezond financieel beleid, waarbij de OZB niet verder wordt verhoogd. De reserves die we aanleggen moeten in verhouding staan met de risico’s. Bovenmatige reserves bouwen we af voor lastenverlichting en investeringen.  
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.