05 juli 2019

Heldere keuzes, Kadernota 2020 - 2023,

Als zorgen zich alleen nog laten uitdrukken in bedragen, zijn we als gemeenschap ver van huis.

In de kadernota die het gemeentebestuur heeft opgesteld lezen we dat ‘de ontwikkelingen rond het Sociaal Domein een zware wissel trekken op de financiële positie van de gemeente’. Ook wordt gezegd dat het ‘onontkoombaar is dat dit tot een versobering van de voorzieningen en tot verhoging van de ‘eigen bijdragen’ voor onze inwoners zal leiden.’

Kortom: de zorgen bij ons gemeentebestuur laten zich uitdrukken in bedragen en het resultaat laat zich raden: Een bezuinigingsdoelstelling van 20% op het persoonsgebonden budget jeugd en van 20% op WMO-voorzieningen, het afschalen van zorg, beëindiging compensatie lage inkomens, etc. Er wordt flink bezuinigd, maar wel alleen op de sociale portefeuille.

Hoewel de zorgen lijken te overheersen, staan onze lokale economie, de openbare ruimte en het gemeentelijk apparaat er goed voor. Daar worden investeringen gedaan als het gaat om groenonderhoud, ICT, informatisering en Innovatie. Als we de zorgen rondom het sociaal domein even niet meetellen, gaat het eigenlijk heel goed in Veenendaal. Dat is het beeld dat het gemeentebestuur ons wil meegeven. Maar, hoewel de bedragen kloppen, lijkt de balans verdwenen.

Uit het oogpunt van gerechtigheid en solidariteit moet niet een financiële, maar een maatschappelijke balans leidend zijn in de keuzes die we voor Veenendaal maken. Mensen die hulp nodig hebben, zouden zich geen zorgen moeten maken of ze die wel toegewezen krijgen of überhaupt kunnen betalen. Het CDA is van mening dat binnen andere domeinen ruimte te vinden is om de (te) harde maatregelen in het sociaal domein te verlichten.

Die maatschappelijke balans komt in alle domeinen terug. Het CDA vraagt daarom voor de komende jaren ook aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In Veenendaal-Oost worden steeds meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. De verkeersdrukte neemt hierdoor dagelijks toe. We zullen het college vragen in de begroting 2020 extra budget te reserveren voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Zowel in Oost als in andere wijken van Veenendaal.

Een betere balans voor Veenendaal, waarbij echt iedereen meetelt. Dat vraagt om een integrale benadering en dat is waar het CDA voor staat. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.