23 maart 2024

Herontwikkeling industrieterrein Het Ambacht tot woonwijk

CDA Veenendaal is blij dat het oude en deels leegstaande industrieterrein Het Ambacht herontwikkeld gaat worden. De huidige bebouwing is niet duurzaam en leegstand trekt criminaliteit aan. In de raadsvergadering van 21 maart is gesproken over het ontwikkelkader van de te ontwikkelen wijk. In dit ontwikkelkader worden de eerste kaders geschetst van een ambitieus plan om honderden woningen te realiseren. Het Ambacht is het grootste te ontwikkelen gebied binnen de Spoorzone. In de Spoorzone zullen uiteindelijk meer dan 1500 tot 1800 woningen worden gerealiseerd.

Voor CDA Veenendaal is bij het ontwikkelen van deze wijk van belang dat de voorzieningen goed op orde zijn voor de toekomstige bewoners van deze wijk. CDA Veenendaal ziet in het ontwikkelkader dat voorligt dat de voorzieningen niet voldoende zijn om fijn te kunnen wonen in deze wijk. Onder andere de parkeervoorzieningen zijn volgens CDA Veenendaal te mager. Dit omdat volgens CDA Veenendaal het beperken van de auto enkel samengaat met goede alternatieven voor mobiliteit. Op dit moment ziet CDA Veenendaal nog geen goede alternatieven. De budgetten voor groen worden grotendeels besteed aan groot onderhoud van het bestaande stadspark in plaats van voor het toevoegen van groen in de wijk. Ook ziet CDA Veenendaal dat het onderwijs op een onhandige plek in het plan is ingevoegd. Het CDA betreurt het dat het onderwijs bij nieuwbouw keer op keer sluitpost lijkt te zijn en er niet is geleerd van grove fouten bij nieuwbouw in het verleden op dit punt.

In de raadsvergadering van 21 maart heeft CDA Veenendaal een amendement ingediend om het parkeren in de wijk te verbeteren. Hiermee wil het CDA de parkeeroverlast voorkomen, ook in omringende wijken. Wanneer uit inspraak, exploitatie en ontwikkelingen in autogebruik en OV-gebruik in de komende 10 jaar blijkt dat minder parkeerplekken nodig zijn, dan kan er altijd nog voor worden gekozen parkeerplekken op een andere manier te gebruiken. Omgekeerd is het echter heel erg lastig in een later stadium nog ruimte te vinden voor 328 parkeerplaatsen. In combinatie met de motie van D66 om de bus te bevorderen en de motie van de SGP om de bouwhoogte beter in te passen, zou het plan daarmee voor CDA Veenendaal naar een aanvaardbaar niveau worden getild en voorkomen we nog meer parkeerproblemen in Veenendaal. Helaas is het amendement van CDA Veenendaal niet aangenomen en daarom stemde het CDA tegen dit voorstel.

Lees ook de volledige inbreng van Mark Ruitenbeek: https://twitter.com/Mark_Ruitenbeek/status/1771465261310218363

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.