06 januari 2024

Vooruitblik 2024

Het wordt een spannend jaar voor de gemeenteraad. De gemeentefinanciën staan onder druk. Bij de start van deze raadsperiode zijn er in het raadsakkoord een aantal belangrijke (majeure) onderwerpen opgenomen waar de raad geld voor wil vrijmaken. Het gaat om de vervanging van schoolgebouwen, onderhoud van de openbare ruimte, vervanging van riolen, vernieuwing van het stadspark en nieuwbouw van theater Lampegiet. Ondertussen wordt de rijksbijdrage uit Den Haag vanaf 2026 structureel lager.

Zelfs zonder die majeure projecten komen we als gemeente Veenendaal over enkele jaren bijna 6 miljoen euro (per jaar) tekort. Mochten we alsnog een aantal van die belangrijke onderwerpen oppakken, dan kan het tekort oplopen tot 12 miljoen per jaar. Kortom: er moeten keuzes gemaakt worden.

Als het aan de CDA-fractie had gelegen hadden we die keuzes een jaar geleden al gemaakt, maar het college bleef treuzelen, aarzelen en naar Den Haag kijken. Inmiddels is het voor iedereen helder dat we niet kunnen blijven wachten. In de praktijk betekent dit dat de raad het hele huishoudboekje nog een keer tegen het licht gaat houden. Met een mooi woord: een heroverweging van al onze baten en lasten. In het raadsakkoord is daarover afgesproken dat we dit samen met onze inwoners (de samenleving) willen doen. Dat past ook helemaal in de lijn waar het CDA voor staat. We doen het samen.

De nieuwe landelijke koers van het CDA sluit goed aan bij de lijn die we lokaal al jarenlang hebben aangehouden. Dat zal ook onze leidraad zijn voor de keuzes die we moeten gaan maken. Wij staan voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, waarin bestaanszekerheid geen vraag is en waar we naar elkaar omzien. De overheid heeft in die zin dan ook een maatschappelijke rol te vervullen, samen met de inwoners van Veenendaal. We willen af van de ik-gerichtheid die het neoliberalisme met zich mee heeft gebracht. We moeten onze samenleving opnieuw gaan vormgeven. Dat staat op gespannen voet met een maatschappij waarin het inmiddels een recht is geworden om je niet met de ander te hoeven bemoeien.

Daarom roepen we jullie de CDA-leden, maar ook alle andere Veenendalers op om mee te denken hoe we ’t beter kunnen doen. Gemeente Veenendaal staat voor een moeilijke opgave: zowel organisatorisch als financieel. Dat is een taak van de raad om op te pakken. Maar als het om onze samenleving gaat, kan iedereen daaraan bijdragen. Doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.